PE2504 Pedagogisk digital kompetens – Reflektioner

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med denna kurs är att stärka medvetenheten om tillämpning av pedagogik, teknik och arbetsformer i undervisning och i utbildningsadministration. Kursen ska stödja kunskapsutveckling om och synliggörande av pedagogisk digital kompetens i egen verksamhet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 50

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Högskoleexamen som inkluderar examensarbete om minst 7,5 hp, eller lärarexamen som inkluderar examensarbete om minst 7,5 hp.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 50

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

 • Teoretiska och praktiska tillämpningar av begreppen: reflektionsprocesser, pedagogisk digital kompetens, utvecklingsbarhet samt Scholarship of Teaching and Learning (lärarlärdom) och pedagogisk meritportfölj
 • Teoretisk fördjupning i och praktisk analys av olika lärandeperspektiv
 • Analys av intersektionalitetsperspektiv i pedagogisk verksamhet
 • Aktionsforskning som arbetsform
 • Analys av förändringsprocesser i pedagogisk verksamhet

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna genomföra fördjupade reflektioner över pedagogisk digital kompetens i egen verksamhet
 • Visa fördjupad kunskap om pedagogisk digital kompetens i egen och andras praktiska verksamheter
 • Visa kunskap om betydelsen av intersektionalitetsperspektiv för pedagogisk verksamhet
 • Med stöd av aktionsforskning kunna genomföra insamling av data samt sammanställa och vetenskapligt presentera dessa
 • Visa kunskap om förändringsprocesser i egen verksamhet
 • Kunna relatera egen pedagogisk digital kompetens till Scholarship of Teaching and Learning och pedagogisk meritportfölj.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Att reflektera
 • Att analysera
 • Att syntetisera
 • Att samverka och samarbeta i arbetslag
 • Att använda multimodal presentationsteknik

Kurslitteratur och övriga läromedel

BOWL, M., COOKE, S. & HOCKINGS, C. (2008) Researching across boundaries and
borders: the challenges for research, Educational Action Research, 16: 1, 85 — 95

CANNING, N. (2010).Playing with Heutagogy: exploring strategies to empower mature learners in higher education. Journal of Further and Higher Education. Vol.34, No 1; 59-71.

KREBER, C. & KANUKA, H. (2006). The Scholarship of Teaching and Learning and the Online Classroom. Canadian Journal of University Continuing Education. Vol.32, No 2, pp 109-131.

LAURILLARD, D. (2008). The teacher as action researcher: using technology to capture pedagogic form. Studies in Higher Education 33:2, 139-154.

LAURILLARD, D. (2009). The pedagogical challenges to collaborative technologies. Computer-Supported Collaborative Learning 4:5-20.

MCLOUGHLIN, C. & LEE, M. (2008). The Tree P´s of Pedagogy for Networked Society: Personalization, Participation and Productivity. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2008, Volume 20, Number 1, 10-27

ROXÅ, T., OLSSON, T. & MÅRTENSSON, K. (2008). Appropriate Use of Theory in the Scholarship of Teaching and Learning as a Strategy for Institutional Development. Arts & Humanities in Higher Education. Vol 7 (3), 276-294.

TRIGWELL, K., MARTIN, E., BENJAMIN, J. & PROSSER, M. (2000).Scholarship of Teaching: A model. Higher Education Research & Development, Vol. 19, No. 2.

Ytterligare elektroniska källor tillkommer angående tekniktrender inom högre utbildning, samt om intersektionalitetsperspektiv i utbildningskontexter. tekniktrenderna inom högre

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 50

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

BOWL, M., COOKE, S. & HOCKINGS, C. (2008) Researching across boundaries and
borders: the challenges for research, Educational Action Research, 16: 1, 85 — 95

CANNING, N. (2010).Playing with Heutagogy: exploring strategies to empower mature learners in higher education. Journal of Further and Higher Education. Vol.34, No 1; 59-71.

KREBER, C. & KANUKA, H. (2006). The Scholarship of Teaching and Learning and the Online Classroom. Canadian Journal of University Continuing Education. Vol.32, No 2, pp 109-131.

LAURILLARD, D. (2008). The teacher as action researcher: using technology to capture pedagogic form. Studies in Higher Education 33:2, 139-154.

LAURILLARD, D. (2009). The pedagogical challenges to collaborative technologies. Computer-Supported Collaborative Learning 4:5-20.

MCLOUGHLIN, C. & LEE, M. (2008). The Tree P´s of Pedagogy for Networked Society: Personalization, Participation and Productivity. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2008, Volume 20, Number 1, 10-27

ROXÅ, T., OLSSON, T. & MÅRTENSSON, K. (2008). Appropriate Use of Theory in the Scholarship of Teaching and Learning as a Strategy for Institutional Development. Arts & Humanities in Higher Education. Vol 7 (3), 276-294.

TRIGWELL, K., MARTIN, E., BENJAMIN, J. & PROSSER, M. (2000).Scholarship of Teaching: A model. Higher Education Research & Development, Vol. 19, No. 2.

Ytterligare elektroniska källor tillkommer angående tekniktrender inom högre utbildning, samt om intersektionalitetsperspektiv i utbildningskontexter. tekniktrenderna inom högre

Lärande och undervisning

Den pedagogiska idén bygger på att kontinuerliga aktiva, strukturerade möten med arbetslag och handledare, ska stödja både arbetslagets och individernas reflektionsprocesser över den pedagogiska digitala kompetensen. Forskningscirklar och seminarier används för att relatera deltagarnas praktiska reflektionsmoment till vetenskap inom pedagogik och digital teknik, för att på så sätt stödja lärandet och kunskapsutvecklingen. Aktionsforskning används både som en arbetsform och en forskningsansats för att stärka deltagarnas reflektioner och konkretisering av insamlad data vad gäller förändringsprocesser i den egna pedagogiska digitala kompetensen och i den egna verksamheten.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Rose-Marie Olsson

Kursansvarig
Rose-Marie Olsson
Victoria Carlsson Wahlgren

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 50

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Reflektionsredovisning 1 1 U/G
1215 Reflektionsredovisning 2 1 U/G
1225 Reflektionsredovisning 3 1 U/G
1235 Reflektionsredovisning 4 1 U/G
1245 Reflektionsredovisning 5 1 U/G
1255 Rapport 2,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 50

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

 

Share Dela