PS2501 Planering av vetenskapligt arbete inom Pedagogik och Psykologi

Fristående kurs, 5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012

Översikt

Att utveckla kunskap för att planera ett vetenskapligt arbete inom pedagogik eller psykologi på avancerad nivå.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 38

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

Antagning

Förkunskapskrav

Avklarad kandidatexamen i huvudområdet pedagogik eller psykologi.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 38

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

Lärandemål

Innehåll

Vetenskapligt problemområde, syfte och vetenskapliga forskningsbara frågeställningar.
Problemområde i relation till huvudområde.
Planläggning av vetenskaplig studie.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna identifiera ett vetenskapligt problemområde inom valt huvudområde
  • kunna formulera syfte och vetenskapligt forskningsbara frågeställningar till valt problemområde
  • kunna planlägga och avgränsa innehåll och arbetsinsats för genomförande av magisteruppsats

Generella förmågor

I kursen tränas studenten i att:
  • Tänka vetenskapligt och kritiskt
  • Organisera sitt arbete på ett systematiskt sätt
  • Argumentera för ställningstaganden

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rienecker, L & Jörgensen,P. (2008). Att skriva en bra uppsats – upplaga 2. Lund:Liber.

Referenslitteratur:
Booth,W.,Colomb,G. & Williams, J. (2004). Forskning och skrivande – konsten att skriva enkelt och effektivt. Lund: Studentlitteratur.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 38

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rienecker, L & Jörgensen,P. (2008). Att skriva en bra uppsats – upplaga 2. Lund:Liber.

Referenslitteratur:
Booth,W.,Colomb,G. & Williams, J. (2004). Forskning och skrivande – konsten att skriva enkelt och effektivt. Lund: Studentlitteratur.

Lärande och undervisning

sker via en lärplattform samt via videobaserade konferenssystem. Kursspråket är svenska, men viss undervisning på engelska kan förekomma. I kursen ingår litteratur och vetenskapliga artiklar på engelska och svenska. Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, handledning, inlämningsuppgifter, lärar- och kamratåterkoppling samt enskild och gruppvis konsultation. Examinationerna omfattar diskussionsdeltagande på seminarier, skriftliga uppgifter och rapporter, samt muntliga redovisningar. Arbetssättet bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktivt deltagande i både individuellt arbete och i team. Den pedagogiska grundtanken stödjer den studerandes utveckling av djupförståelse, självständighet och egenkontroll. Egna initiativ och grupparbeten stöder den studerandes kunskapsutveckling och ansvarstagande. Centrala moment i undervisningen främjar de studerandes kunskapsutveckling och stimulerar studerandes förmåga att uppmärksamt iaktta omvärlden, problematisera, ställa relevanta frågor, samla data, analysera och reflektera över lärandefenomen utifrån relevanta teorier.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Rose-Marie Olsson

Kursansvarig
Rose-Marie Olsson

Planerade lärtillfällen

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, handledning, inlämningsuppgifter, lärar- och kamratåterkoppling samt enskild och gruppvis konsultation.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 130 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 38

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Plan för vetenskapligt arbete 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 38

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

 

Share Dela