PS1105 Psykologi i arbetslivet

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska kunskaper inom såväl kognitiva, personlighetsmässiga och arbetspsykologiska perspektiv. Kursen avser att bidra till ökad förståelse av förekommande processer och reaktioner ur såväl individperspektiv som grupperspektiv med betoning på arbetsmiljö.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller 4 delkurser.
Delkurs 1; Psykologiska perspektiv på individen med betoning på arbetsmiljö, 7,5 hp.
I kursen presenteras teoretiska perspektiv avseende personlighet, motivation, attityder, förändringsprocesser, stress och välbefinnande med betoning på arbetsmiljö. Vetenskapsteoretiska grundbegrepp och forskningsmetodik inom psykologisk forskning behandlas.
Delkurs 2; Gruppsykologi med inriktning arbetsmiljö, 7,5 hp.
Delkursen betonar psykologiska perspektiv inom gruppen såsom grupprocesser, beslutsfattande i grupp, att uppfatta andra människor, konflikthantering och problemlösning. Kursen behandlar även genusperspektiv.
Delkurs 3; Kognitionspsykologiskt perspektiv med betoning arbetsmiljö och IT, 7,5 hp.
Kursen avser att utifrån kognitiva aspekter studera individen i arbetsmiljö och i förhållande till informationsteknik. Kursen behandlar områden som perception, minne, problemlösning, stress och emotioner.
Delkurs 4; Rekrytering och urval, 7,5 hp.
Den sista delkursen behandlar teorier avseende skillnader mellan människor, processer vid rekrytering och urvalsmetoder. Testteoretiska begrepp behandlas.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna redogöra för vetenskapliga grundbegrepp inom arbetspsykologiska aspekter
  • Känna till och kunna definiera samt redogöra för psykologiska fenomen inom arbetspsykologiskt perspektiv

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga till reflektion och analys
  • Förmåga att kunna söka och kommunicera kunskap
  • Självständighet
  • Språkförståelse

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet.
Om individ och organisation i förändring. Lund:
Studentlitteratur. Senaste upplagan
Arnold, J. Work Psychology – Understanding
human behaviour in the workplace. Prentice Hall. Senaste upplagan
Passer, M.W., & Smith, R.E. Psychology: the science of mind and behavior. Boston, McGraw
– Hill Higher Education. Senaste upplagan
Delkurs 2
Granér, R. Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan
Arnold, J. Work Psychology - Understanding
Human behaviour in the workplace. Prentice Hall. Senaste upplagan
Passer, M.W., & Smith, R.E. Psychology: the
science of mind and behavior. Boston, McGraw - Hill
Higher Education. Senaste upplagan
Delkurs 3
Passer, M.W., & Smith, R.E. Psychology: the science of mind and behavior. Boston, McGraw - Hill Higher Education, Senaste upplagan
Artikelkompendium
Groome, D. (2010) Kognitiv Psykologi – Processer of Störningar. Studentlitteratur. ISBN: 978- 91- 44-04885- 7. Valda delar.
Norman, D. The Design of Everday Things. Basic Books. UK. Senaste upplagan
Delkurs 4
Arnold et al. (2010). Work Psychology – Understanding Human behaviour in the workplace. 5th ed.

Cooper, C. (2010). Individual differences and Personality. 3 ed. London: Hodder & Arnold.
358 s.

Kahlke, E,. & Smith, V. (2002). Arbetsanalys och personbedömning – att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering. Lund: Studentlitteratur. 350 s.

Därutöver kan akademiska artiklar på upp till ca 200 sidor tillkomma enligt kursledarens anvisningar

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Angelöw, B. Det goda förändringsarbetet.
Om individ och organisation i förändring. Lund:
Studentlitteratur. Senaste upplagan
Arnold, J. Work Psychology – Understanding
human behaviour in the workplace. Prentice Hall. Senaste upplagan
Passer, M.W., & Smith, R.E. Psychology: the science of mind and behavior. Boston, McGraw
– Hill Higher Education. Senaste upplagan
Delkurs 2
Granér, R. Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan
Arnold, J. Work Psychology - Understanding
Human behaviour in the workplace. Prentice Hall. Senaste upplagan
Passer, M.W., & Smith, R.E. Psychology: the
science of mind and behavior. Boston, McGraw - Hill
Higher Education. Senaste upplagan
Delkurs 3
Passer, M.W., & Smith, R.E. Psychology: the science of mind and behavior. Boston, McGraw - Hill Higher Education, Senaste upplagan
Artikelkompendium
Groome, D. (2010) Kognitiv Psykologi – Processer of Störningar. Studentlitteratur. ISBN: 978- 91- 44-04885- 7. Valda delar.
Norman, D. The Design of Everday Things. Basic Books. UK. Senaste upplagan
Delkurs 4
Arnold et al. (2010). Work Psychology – Understanding Human behaviour in the workplace. 5th ed.

Cooper, C. (2010). Individual differences and Personality. 3 ed. London: Hodder & Arnold.
358 s.

Kahlke, E,. & Smith, V. (2002). Arbetsanalys och personbedömning – att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering. Lund: Studentlitteratur. 350 s.

Därutöver kan akademiska artiklar på upp till ca 200 sidor tillkomma enligt kursledarens anvisningar

Lärande och undervisning

Undervisningen består av obligatoriska nätbaserade arbetsmoment, gruppdiskussioner, gruppuppgifter, seminarier och individuella uppgifter. Undervisningsspråk är på svenska på lärarplattformen som används men delar av litteratur är på engelska. Deltagarna i kursen deltar aktivt med utbyte av egna erfarenheter i seminarier och gruppdiskussioner. Obligatoriska deltagande vid seminarium och gruppdiskussioner enligt lärares anvisningar. Som stöd för studiernas genomförande finns en studiehandledning som ger anvisningar för kursens genomförande. Datorvana samt tillgång till Internetuppkoppling krävs.
För att mål ska uppnås och generella förmågor utvecklas ska studenten genom aktivt deltagande skapa mening av kursens innehåll.

Arbetslivsanknytning

Studenten använder egna arbetslivserfarenheter vid reflektion och analys av kursinnehåll.

Lärare

Examinator
Jennifer Petersson

Kursansvarig
Jennifer Petersson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är; föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter och examinationer

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Tentamen, psykologiska perspektiv på individen - arbetsmiljö 7,5 U/G/VG
1120 Tentamen, gruppsykologi m inrikt arbetsmiljö 7,5 U/G/VG
1130 Tentamen, Kognitionspsykologiskt perspektiv - arbetsmiljö 7,5 U/G/VG
1140 Tentamen, Rekrytering och urval 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

 

Share Dela