PS2401 Psykologi, avancerad nivå

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012

Översikt

Syftet med kursen är att de studerande ska förvärva fördjupad kunskap om psykologin som vetenskap och dess funktion i samhälle och yrkesliv samt förstå villkoren för psykologisk vetenskap. De studerande ska tillägna sig och utveckla ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

Antagning

Förkunskapskrav

90 hp i psykologi (30 hp på varje nivå, A, B och C-nivå)varav 75% måste vara avklarade.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

Lärandemål

Innehåll

Delkurs 1. Psykologins historia
 • Psykologiska frågeställningar inom filosofins historia
 • Forskning om psykologins historia som belyser hur historiskt givna faktorer inom psykologin, andra vetenskaper och i samhället format utvecklingen inom specifika delområden inom psykologin
 • Kunskapstraditioner och teorier i psykologi
 • En översikt över empirins utveckling i förhållande till teknik- och samhällsförutsättningar
Delkurs 2. Aktuella problem i psykologisk forskning
Innehållet i detta moment utgörs av aktuella frågeställningar i psykologisk forskning och bestäms av de artiklar som kommer att diskuteras. Valet görs gemensamt av lärare och studenter beroende på intresse och inriktning.

Delkurs 3. Fördjupning i psykologisk teori
Detta kursmoment avser att bredda studentens kunskaper i ämnet psykologi genom att studenten får välja ett område (se lista nedan under punkt. 14 kurslitteratur) som inte är detsamma som uppsatsområde

Lärandemål

Efter genomförd Delkurs 1 ska studenten:
 • mot bakgrund av filosofins historia kunna identifiera filosofiska antaganden bakom olika slag av psykologisk forskning.
 • kunna resonera kring hur ett psykologiskt forskningsproblem kan definieras, värderas och belysas utifrån olika kunskapstraditioner.
 • kunna analysera hur skillnader och motsättningar mellan olika psykologiska teorier är beroende av skilda filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter.
 • kunna visa förståelse för hur empirisk forskning förhåller sig till teknik- och samhällsförutsättningar
Efter genomförd Delkurs 2 ska studenten:
 • kunna söka vetenskaplig litteratur, vetenskapliga citeringar och information om vetenskapliga tidskrifter (t.ex. impact rates) med hjälp av elektroniska databaser
 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten, formulera vetenskapliga frågeställningar och kommunicera vetenskapliga resultat såväl skriftligt som muntligt
Efter genomförd Delkurs 3 ska studenten:
 • visa förståelse för och kunna redogöra för frågeställningar och problem som är specifika för det valda området
 • kunna presentera huvudsakliga teorier och empiriska rön inom området på ett lättbegripligt sätt
 • ha erhållit en känsla för hur fördjupningen i ämnet förhåller sig till bredden

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • självständighet i akademiskt arbete
 • vetenskapligt skrivande på avancerad nivå
 • vetenskapligt förhållningssätt
 • reflektion och kritiskt tänkande
 • argumentera logiskt vid vetenskapliga seminarier
 • kritiskt och problematiserande förhållningssätt
 • analys av texter och empiriska undersökningar
 • källkritik
 • självständigt utföra datorstödd källsökning och nätbaserad kommunikation
 • presentera kunskapsinnehåll utifrån en vetenskaplig grund

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1. Psykologins historia
Leahey, T, H. (2004). A history of psychology (Sixth edition). New Jersey, UK: Pearson Higher Education.

Delkurs 2. Aktuella problem i psykologisk forskning
Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med handledare/lärare.

Delkurs 3. Fördjupning i psykologisk teori
Originallitteratur som väljs i samråd med handledare/lärare.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1. Psykologins historia
Leahey, T, H. (2004). A history of psychology (Sixth edition). New Jersey, UK: Pearson Higher Education.

Delkurs 2. Aktuella problem i psykologisk forskning
Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med handledare/lärare.

Delkurs 3. Fördjupning i psykologisk teori
Originallitteratur som väljs i samråd med handledare/lärare.

Lärande och undervisning

Kommunikation sker via en lärplattform samt via videobaserade konferenssystem samt genom aktivt deltagande i campusbaserade seminarier. Kursspråket är svenska men viss undervisning på engelska kan förekomma. I kursen ingår litteratur och vetenskapliga artiklar på engelska. Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, handledning, inlämningsuppgifter, lärar- och kamratfeedback samt enskild och gruppvis konsultation. Examinationen omfattar diskussionsdeltagande på seminarier, skriftliga uppgifter och rapporter samt muntliga redovisningar. Arbetssättet bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktivt deltagande både individuellt och i grupp. Den pedagogiska grundtanken stödjer den studerandes utveckling av djupförståelse, självständighet och egenkontroll. Egna initiativ och seminariearbete stöder den studerandes kunskapsutveckling och ansvarstagande. Centrala moment i undervisningen främjar de studerandes kunskapsutveckling och tränar förmågan att iaktta och problematisera forskningsämnet, ställa relevanta frågor, underbygga argumentation, analysera och kritiskt granska psykologisk forskning och teori.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Per Eisele

Kursansvarig
Per Eisele

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, författande av paper, tentamen.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Psykologins historia 5 U/G/VG
0920 Aktuella problem i psykologin 5 U/G/VG
0930 Fördjupning i psykologisk teori 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

A1N

 

Share Dela