PS1211 Psykologi, fortsättningskurs

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att studenten skall förvärva fördjupad arbetspsykologisk och kognitionspsykologisk kunskap samt kunskap inom områdena forskningsmetodik och statistik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Antagning

Förkunskapskrav

Psykologi grundkurs eller motsvarande med minst 22,5 högskolepoäng avklarade.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Lärandemål

Innehåll

Ledarskap och hållbar arbetsmiljö, 7,5 högskolspoäng (7,5 ECTS)
Kursen innehåller arbetspsykologisk teori inom ledarskap och hållbar arbetsmiljö. Kursen utgår från såväl individ- och grupperspektiv som organisationsperspektiv. Ledarskap och hållbar arbetsmiljö relaterar till områden som organisationskultur, organisationsklimat, ledaren som arbetsmiljöfaktor, projektpsykologi, teamutveckling, ledarskap för kreativitet och människan i det flexibla arbetslivet.
Metagkognition- tänkande, reflektion och upplevelse, 7,5 högskolepoäng
(7,5 ECTS)
Kursens syftar till att studenten ska förvärva fördjupad kunskap genom att studera olika teoretiska perspektiv rörande människors tänkande och mer specifikt hur individuella kognitiva och emotionella processer samverkar med omgivande förhållande. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt kunskapsområdet metakognition och metakognitiva processers relation till sociala och tekniska förhållanden. Både praktiska och teoretiska aspekter på kognition kommer att behandlas.
Forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Delkursen behandlar forskningsmetodologiska
grunder inom ämnet psykologi. Såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder behandlas och statistiska övningar tillämpas.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Delkursen syftar till att integrera och tillämpa tidigare kursavsnitt. Inom eget valt ämnesområde genomförs ett uppsatsarbete som presenteras och
diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Kunna definiera och redogöra för vetenskapliga begrepp inom arbetspsykologi med inriktning ledarskap och hållbar arbetsmiljö
 • Kunna definiera och redogöra för vetenskapligabegrepp inom kognitionspsykologi med inriktning metakognition- tänkande, reflektion och upplevelse
 • Kunna reflektera, analysera och diskutera kring ledarskap och hållbar arbetsmiljö
 • Kunna reflektera, analysera och diskutera kring tänkande, reflektion och upplevelse
 • Kunna definiera och redogöra för vetenskapliga metoder inom psykologi
 • Kunna tillämpa såväl kvalitativa som statistiska data
 • Kunna tillämpa vetenskapliga metoder genom uppsatsarbete

Generella förmågor

I kursen tränas följande:
 • Utökad förståelse av vetenskapliga perspektiv och psykologiska sammanhang
 • Utökad förmåga att kunna söka kunskap
 • Självständighet och kritiskt förhållningssätt
 • Språkförståelse och akademisk kommunikation i tal och skrift
 • Utökad förmåga till reflektion och analys
 • Tillämpning av vetenskapliga metoder

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Ledarskap och hållbar arbetsmiljö, 7,5 högskolspoäng (7,5 ECTS)
Allvin, M. Aronsson, G. Hagström, T. Johansson, G.
Lundgren, U. (1991). Gränslöst arbete – ett socialpsykologsikt perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber
Ljusenius, T. & Rydquist, L-G. (2001). Friskt ledarskap: ledarskap ur ett hälsoperspektiv. Stockholm: Prevent.
Näswall, K., Hellgren. J. & Sverke, M. (2003).
Anställningsotryggheten. Individen på den flexibla
arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur.
Ricciardi, M. Schaller, J. (2007). Projektpsykologi – En introduktion. Studentlitteratur.
Rollof, J. (2004). Ledarskap för kreativitet – att vistas i framtidens landskap. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Larsen, R-P.(2003). Teamutveckling. Lund:
Studentlitteratur.
Svensson, L. & von Otter, C. (2002). Projektarbete,
teori och praktik med sagan om diamanten som
sprängdes. Stockholm: Santérus förlag.
Delkurs 2 Metakognition- tänkande reflektion och upplevelse 7,5högskolepoäng
Dunlosky, J. & Metcalfe, J. (2009) Metacognition: A Textbook for Cognitive, Educational, Life Span & Applied Psychology. Thousands Oaks, CA: SAGE.
Delkurs 3 Forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Borg, E. Westerlund, J. (2007). Statistik för beteendevetare. Liber förlag.
Ejlertsson G. (1996). Enkäten i praktiken. Lund:
Studentlitteratur. ISBN 91-44-00052-9. 131 s.
Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi. Liber förlag.
Svartdal, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder. En introduktion. Liber förlag.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Ledarskap och hållbar arbetsmiljö, 7,5 högskolspoäng (7,5 ECTS)
Allvin, M. Aronsson, G. Hagström, T. Johansson, G.
Lundgren, U. (1991). Gränslöst arbete – ett socialpsykologsikt perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber
Ljusenius, T. & Rydquist, L-G. (2001). Friskt ledarskap: ledarskap ur ett hälsoperspektiv. Stockholm: Prevent.
Näswall, K., Hellgren. J. & Sverke, M. (2003).
Anställningsotryggheten. Individen på den flexibla
arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur.
Ricciardi, M. Schaller, J. (2007). Projektpsykologi – En introduktion. Studentlitteratur.
Rollof, J. (2004). Ledarskap för kreativitet – att vistas i framtidens landskap. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Larsen, R-P.(2003). Teamutveckling. Lund:
Studentlitteratur.
Svensson, L. & von Otter, C. (2002). Projektarbete,
teori och praktik med sagan om diamanten som
sprängdes. Stockholm: Santérus förlag.
Delkurs 2 Metakognition- tänkande reflektion och upplevelse 7,5högskolepoäng
Dunlosky, J. & Metcalfe, J. (2009) Metacognition: A Textbook for Cognitive, Educational, Life Span & Applied Psychology. Thousands Oaks, CA: SAGE.
Delkurs 3 Forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Borg, E. Westerlund, J. (2007). Statistik för beteendevetare. Liber förlag.
Ejlertsson G. (1996). Enkäten i praktiken. Lund:
Studentlitteratur. ISBN 91-44-00052-9. 131 s.
Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi. Liber förlag.
Svartdal, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder. En introduktion. Liber förlag.

Lärande och undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, diskussioner, seminarier, gruppaktiviteter och datorövningar. I kursen tillämpas ett forskande och undersökande arbetssätt vilket innebär att söka, samla, analysera och reflektera över informationen.
För att mål ska uppnås och generella förmågor utvecklas ska studenten genom aktivt deltagande skapa mening av kunskapen. Genom att börja med enklare delar och arbeta sig fram till komplexa
helheter ska studenten lära sig kritiskt och analytiskt tänkande.

Arbetslivsanknytning

Studenterna använder egna arbetslivserfarenheter vid reflektion och analys av kursinnehållet.

Lärare

Examinator
Margaretha Arlefur

Kursansvarig
Margaretha Arlefur

Lärare
Rikard Liljenfors

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, övningar, presentation av studieuppgifter, skrivande av uppsats och examinationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Tentamen, ledarskap och hållbar arbetsmiljö 7,5 U/G/VG
1120 Inlämningsuppgift 1, metakognition 1 U/G/VG
1130 Inlämningsuppgift 2, metakognition 1 U/G/VG
1140 Inlämningsuppgift 3, metakognition 1 U/G/VG
1150 Inlämningsuppgift 4, metakognition 1 U/G/VG
1160 Tentamen, metakognition, tänkande, reflektion och upplevelse 3,5 U/G/VG
1170 Tentamen, metoder för kvalitativ data inom psykologi 3,5 U/G/VG
1180 Tentamen, metoder för kvantitativ data inom psykologi 4 U/G/VG
1190 Uppsats 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

 

Share Dela