PS1301 Psykologi, psykologisk forskningsmetodik

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursen syftar till att studenterna genom teoretiska studier och praktiska övningar ska nå kunskaper om och träning i problemformulering och psykologisk forskningsmetodik

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G2E

Antagning

Förkunskapskrav

Avklarad kurs Psykologi,grundkurs,(30 hp)samt Psykologi, fortsättningskurs (30 hp) med minst 75% avklarat.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G2E

Lärandemål

Innehåll

1. Forskningsmetodik, 15 högskolepoäng (15 ECTS).

Delkursen innebär studier i skilda delar av den psykologiska forskningsmetodiken. Delkursen består av tre moment:

Grundläggande forskningsmetodik. Momentet omfattar observationsmetodik, intervjumetodik, korrelationsforskning, experimentell –och kvasiexperimentell metodik. Frågor kring urval, kontroll och design är centrala under momentet. Till sitt omfång motsvarar momentet ca tre veckors heltidsstudier.

Statistisk analys. Statistisk analys med relevans för psykologi. Momentet omfattar regressions –och korrelationsstatistik samt parametrisk och icke parametrisk hypotesprövning. Till sitt omfång motsvarar momentet ca fyra veckors heltidsstudier.

Kvalitativ analys. Momentet innehåller en bred överblick över forskningens grundläggande filosofiska och idéhistoriska aspekter. De olika stegen i utformandet av ett kvalitativt forskningsprojekt behandlas. Grundtermer liksom olika former av kvalitativ bearbetning belyses. Momenten motsvarar ca tre veckors heltidsstudier.
2. Uppsatsarbete, 15 högskolepoäng (15 ECTS)

Delkursen innebär utarbetande och genomförande av en egen forskningsplan samt skriftlig och muntlig rapportering. Problemet ska ha tydlig relevans för psykologiämnet och vara väl förankrat i psykologisk teori och metodik. Forskningsproblemet ska formuleras i samråd med den studerandes handledare, förutsätta ett empiriskt angreppssätt och tillhöra någon av högskolans aktuella forskningsfält.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna redogöra för vetenskapliga begrepp och forskningsmetoder
  • Kunna tillämpa forskningsmetodik och rapportskrivning
  • Självständigt och med kritiskt förhållningssätt kunna reflektera och analysera

Generella förmågor

I kursen tränas följande:
  • Fördjupad förståelse av vetenskapliga perspektiv och psykologiska sammanhang
  • Utökad förmåga att kunna söka och kommunicera kunskap
  • Utökad förmåga att kunna tillämpa vetenskapliga metoder
  • Självständig förmåga att kunna söka kunskap
  • Kritiskt förhållningssätt
  • Språkförståelse och akademisk kommunikation i tal, skrift och vetenskaplig rapportpublicering

Kurslitteratur och övriga läromedel

Heiman, G. (2002). Research methods in psychology. 3rd ed. Boston: Houghton Mifflin Co, 522 s. ISBN 0-618-17028-6.

Borg, E., & Westerlund, j. (2006). Statistik för beteendevetare. Stockholm:Liber. 456s. ISBN 47-05335-6

Kopala, M. & Suzuki, L (1999). Using qualitative methods in psychology. Sage Publications, , 237s. ISBN 0-7619-1037-9

Lindén, J. Westlander, G. & Karlsson, G. (1999). Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning. Rådet för arbetslivsforskning, Hellman förlag, , 328 s. (valda delar läses). ISBN 91-88530-82-5.

Maykut, P. & Morehouse, R. (1996). Beginning Qualitative research. A philosophic and practical guide. The Falmer Press, London-Washington, 194 s. ISBN 0-7507-0273-7.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G2E

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Heiman, G. (2002). Research methods in psychology. 3rd ed. Boston: Houghton Mifflin Co, 522 s. ISBN 0-618-17028-6.

Borg, E., & Westerlund, j. (2006). Statistik för beteendevetare. Stockholm:Liber. 456s. ISBN 47-05335-6

Kopala, M. & Suzuki, L (1999). Using qualitative methods in psychology. Sage Publications, , 237s. ISBN 0-7619-1037-9

Lindén, J. Westlander, G. & Karlsson, G. (1999). Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning. Rådet för arbetslivsforskning, Hellman förlag, , 328 s. (valda delar läses). ISBN 91-88530-82-5.

Maykut, P. & Morehouse, R. (1996). Beginning Qualitative research. A philosophic and practical guide. The Falmer Press, London-Washington, 194 s. ISBN 0-7507-0273-7.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar, seminarier och datorövningar. För forskningsarbetet under delkurs 2 ges handledning antingen enskilt eller i grupp. Närvaro vid gruppövningar, seminarier och datorövningar är obligatorisk.

Forskningsarbetet kan författas av två studerande tillsammans om den enskilde författarens bidrag kan särskiljas och om det enskilda bidraget i övrigt kan jämställas med ett individuellt arbete.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Erik Lindström

Kursansvarig
Per Eisele

Planerade lärtillfällen

Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar, seminarier och datorövningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G2E

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Forskningsmetodik 15 U/G/VG
1020 Uppsats och opposition 15 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G2E

 

Share Dela