FE1114 Skaffa kapital och investera

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Studenterna skall förstå hur företagets finansiella struktur och modeller för värderingar av finansiella och reala investeringar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

 • Modeller för värdering av reala investeringar
 • Modeller för värderingar av finansiella värderingar
 • Företagets kapitalstruktur och dess implikationer
 • Finansiell planering
 • Finansiella marknader som källor för externt kapital
 • Internationella aspekter på finansiering och investering

Lärandemål

fter genomförd kurs skall studenten:
 • Kunna använda olika modeller för att värdera investeringar
 • Förstå relationen mellan företagets kapitalstruktur och dess värde samt hur kapitalstrukturen påverkar vilka investeringar ett företag kan göra
 • Förstå innebörden av kort- och långsiktig finansiell planering
 • Förstå internationella aspekter av finansiering och investering

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Kommunikativ förmåga genom skrift
 • Analytisk förmåga och problemlösning genom inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur:
Corporate Finance Essentials av Steven A. Ross, Randolf W. Westerfield och Bradford D. Jordan, McGraw-Hill (senaste upplagan)
Referenslitteratur:
The Monk and The Rittle av Randy Komisar, Harvard Business Scholl Press (2000)
Funky Business av Kjell A. Nordström och Jonas Ridderstråle, Bookhouse Publishing (senaste upplagan)

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur:
Corporate Finance Essentials av Steven A. Ross, Randolf W. Westerfield och Bradford D. Jordan, McGraw-Hill (senaste upplagan)
Referenslitteratur:
The Monk and The Rittle av Randy Komisar, Harvard Business Scholl Press (2000)
Funky Business av Kjell A. Nordström och Jonas Ridderstråle, Bookhouse Publishing (senaste upplagan)

Lärande och undervisning

Studenterna skall lära sig genom att läsa kurslitteraturen och göra inlämningsuppgifterna. Kursen är en distanskurs till vilken det finns en elektronisk plattform. Denna plattform skall användas för kommunikation studenter emellan och mellan studenter och lärare.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Henrik Sällberg

Kursansvarig
Henrik Sällberg

Planerade lärtillfällen

Kursen genomförs genom att studenten löser uppgifter och genomför projekt både individuellt och i grupp, och med läraren som handledare.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Inlämningsuppgift 1 1 U/G/VG
1120 Inlämningsuppgift 2 1 U/G/VG
1130 Inlämningsuppgift 3 1 U/G/VG
1140 Inlämningsuppgift 4 1 U/G/VG
1150 Tentamen 3,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela