RV1105 Socialrätt

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att göra det möjligt för deltagarna att förvärva fördjupad kunskap och färdighet inom det offentligrättsliga området vilket har särskild betydelse för det sociala arbetets teori och praktik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till juridiken och juridisk metod. Rättskällor och tolkningsprinciper behandlas. Konstitutionella rättsprinciper liksom grundläggande principer inom förvaltnings- och kommunalrätt behandlas liksom grundläggande regler om tystnadsplikt samt handlingars offentlighet och sekretess.
Kursen har ett socialrättsligt fokus och behandlar målen och intentionerna med sociallagstiftningen. Med utgångspunkt i socialtjänstens stödjande insatser studeras socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område. Därutöver behandlas tvångsvårdslagstiftningen, såsom lagen om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Reglerna om myndighetsutövning med utgångspunkt från socialtjänstlagen, förvaltningslagen och sekretesslagen behandlas med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde och service till allmänheten. Ett avsnitt omfattar migrationsrelaterad juridik, såsom utlänningslagstiftning och mottagande av asylsökande m.fl. Slutligen ingår ett tillämpningsavsnitt om handläggning och dokumentation där studenten enskilt ska genomföra och skriva en social utredning och ett förslag till beslut.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
Förstå rättens roll i samhället och ha kännedom om rättssystemets uppbyggnad och innehåll.

Vara förtrogen med juridisk terminologi och juridisk metod.

Förstå de styrmedel som samhället har för att reglera relationen mellan enskilda personer och myndigheter.

Kunna tillämpa rättsregler på de rättsområden inom offentlig rätt som har särskild betydelse för socialt arbete.

Vara förtrogen med och kunna kritiskt granska den lagstiftning som reglerar verksamheten på det sociala området.
Ha förmåga att utan hänvisning till annan rättskälla än skriven lag eller rättspraxis identifiera ett offentligrättsligt- socialrättsligt problem.

Ha förmåga att skriftligen i grupp och på egen hand med hjälp av tillgängliga skriftliga och elektroniskt lagrade rättskällor, analysera och jämföra offentligrättsliga och socialrättsliga rättsfall.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Förmåga till självständigt kritiskt tänkande
• Förmåga att applicera kunskap i praktiken
• Förmåga att argumentera juridiskt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Norström, C. & Thunved, A. Nya sociallagarna. Senaste upplagan. Stockholm:
Norstedts Juridik AB.

Clevesköld, L & Thunved, A. (2009). Sekretess, Handbok för socialtjänsten. Norstedts Juridik. Stockholm.

Rosén, A. (2010). Kan migration regleras? Försäljes av läraren. 90 s.

Rönnberg, L. Hälso- och sjukvårdsrätt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
Artikelnr 2008-101-1. >www.sos.se< 290 s. Senaste versionen.

Staaf, A. & Zanderin, L. (2009). Förvaltningsrätt – en introduktion för professionsutbildningar. Malmö: Liber AB.

Staaf, A (red) (2010). Rätt och rättssystem – en introduktion för professionsutbildningar. Liber AB. Malmö.


Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall och arbetsmaterial tillkommer.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Norström, C. & Thunved, A. Nya sociallagarna. Senaste upplagan. Stockholm:
Norstedts Juridik AB.

Clevesköld, L & Thunved, A. (2009). Sekretess, Handbok för socialtjänsten. Norstedts Juridik. Stockholm.

Rosén, A. (2010). Kan migration regleras? Försäljes av läraren. 90 s.

Rönnberg, L. Hälso- och sjukvårdsrätt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
Artikelnr 2008-101-1. >www.sos.se< 290 s. Senaste versionen.

Staaf, A. & Zanderin, L. (2009). Förvaltningsrätt – en introduktion för professionsutbildningar. Malmö: Liber AB.

Staaf, A (red) (2010). Rätt och rättssystem – en introduktion för professionsutbildningar. Liber AB. Malmö.


Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall och arbetsmaterial tillkommer.

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans med användning av Internetbaserad information och kommunikation.
Föreläsningar finns internetbaserat på kursens hemsida och kan avlyssnas vid valfri tidpunkt av studenten.
De olika moment som förekommer i kursen är följande:
Föreläsningar
Meddelas genom multimedie¬presentationer - föreläsningar som är tillgängliga över Internet för vart och ett av de rättsområden som räknas upp under Innehåll ovan.
Aktivt deltagande.
Studenten skall självständigt planera och dokumentera sin lärandeprocess under kursens gång i en så kallad loggbok. Loggboken redovisas vid kursens slut till kursansvarig, detta är ett obligatoriskt moment.
Kursdeltagarna skall aktivt delta i mindre grupper för att lösa övningar. I dessa övningar förekommer så kallad kamratgranskning där kursdeltagarna läser och kommenterar varandras texter.
Obligatoriska övningar
Under kursens gång skall kursdeltagarna enskilt och i mindre grupper genomföra ett antal obligatoriska övningar. Dessa utgör en del av examinationen och poäng får medräknas i slutbetyget på kursen (se nedan under Bedömning och examination).

Kursdeltagarna har därtill möjlighet att säkra ett positivt läranderesultat genom kommunikation med lärare och övriga kursdeltagare. Lärarsvar på frågor från kursdeltagare som bedöms ha allmänintresse publiceras i ett virtuellt klassrum dit samtliga kursdeltagare har tillträde. Träfftider och chattillfällen i det virtuella klassrummet schemaläggs. Det är inte obligatoriskt att delta i dessa moment.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Annika I Rosén

Kursansvarig
Annika I Rosén

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: inspelade föreläsningar, nätundervisning online, 4 obligatoriska examinerande seminarieövningar, grupparbeten, frivilliga instuderingsfrågor till kurslitteraturen och frivilliga temaövningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0810 Tentamen 11 U/G/VG
0820 Inlämningsuppgifter 4 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela