SO1201 Sociologi, fortsättningskurs

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Sociologi, fortsättningskurs syftar till att studenten skall fördjupa kunskapen och förståelsen för människan som samhällsvarelse samt samhällets funktionssätt. Ytterligare ett syfte är att fördjupa och tillämpa kunskaper i såväl kvalitativt som kvantitativt orienterad sociologisk metod.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs i sociologi, allmän kurs 1-30 högskolepoäng eller motsvarande enligt äldre poängsystem.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Lärandemål

Innehåll

I samtliga delkurser tematiseras tillämpad informationsteknik inom offentlig sektor.

Delkurs 1 Sociologisk teori, 7.5 högskolepoäng
Delkursen behandlar klassiska och moderna sociologiska teorier och skolbildningar med utgångspunkt i deras praktiska tillämpningsområden. Särskild tonvikt läggs vid begreppet globalisering samt kartläggning av de konsekvenser globaliseringsproceserna för med sig för olika människor. Utrymme ges även för perspektivet hållbar utveckling, sett ur ett sociologiskt perspektiv. I delkursen fördjupas även teoretiska perspektiv på tillämpad informationsteknik.

Delkurs 2 Kvalitativt orienterad sociologisk metod, 7.5 högskolepoäng
Delkursen innehåller en fördjupning av den kvalitativa metoden. Datainsamlingsmetoderna kvalitativ intervju, observation, fallstudie samt grundad teori utgör delkursens huvudmoment liksom kvalitativa analysmetoder. Inom perspektivet tillämpad informationsteknik fokuseras kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder för Internetforskning.

Delkurs 3 Kvantitativt orienterad sociologisk metod, 7.5 högskolepoäng
Delkursen innehåller en fördjupning av den kvantitativa metoden. Strukturerad observation samt enkät utgör delkursens huvudmoment. Den kvantitativa forskningsmetodens vetenskapsteoretiska utgångspunkter behandlas, liksom de grundläggande statistiska analysmetoderna. Inom perspektivet tillämpad informations teknik fokuseras kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder för Internetforskning.

Delkurs 4 Uppsats, 7.5 högskolepoäng
I delkursen arbetar studenten med ett självständigt arbete, som behandlar ett sociologiskt problem. Detta löper parallellt med delkurserna 2 och 3. Arbetet planeras i samråd med handledare och utförs i form av en mindre empirisk studie. Uppsatsen läggs fram vid ett seminarium med opponentskap.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 • Visa förmåga att kunna applicera klassiska och moderna sociologiska teorier på konkreta situationer
 • Visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar av sociologiska forskningsmetoder
 • Visa förmåga att pröva och jämföra olika sociologiska perspektivs giltighet och relevans
 • Visa förmåga att genomföra en vetenskapligt relevant och kritiskt granskning
 • Visa kunskap att söka, jämföra och värdera vetenskapliga texter inom huvudområdet
 • Visa förståelse och medvetenhet om etiska konsekvenser av det vetenskapliga arbetet
 • Visa förmåga att författa en vetenskaplig uppsats av begränsat omfång
 • Visa fördjupad kunskap i de teorier och metoder som ryms inom perspektivet tillämpad informationsteknik

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera, analysera och lösa sociologiska problem
 • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Sociologisk teori, 7.5 högskolepoäng

Andersen, Heine., Kaspersen., Lars Bo. (Red.), (2003). Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur AB.

Bauman, Zygmunt, (2008). Konsumtionsliv. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

Berger, Peter., Luckman, Thomas. (1998). Kunskapssociologi. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Giddens, Anthony. (1999). Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.

Gemzöe, Lena. (2002). Feminism. Stockholm: Bilda förlag.

Held, David., Mc Grew, Anthony. (2007). Globalization/Anti- globalization. Beyong the Great Divide. Oxford: Blackwell Publishers.

Lindblad- Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB.


Artiklar tillkommer

Delkurs 2 Kvalitativt orienterad sociologisk metod, 7.5 högskolepoäng

Denscombe, Martin. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur AB.

Fangen, Katrine. (2005). Deltagande observation. Stockholm: Liber förlag.

Nylén, Ulrica. (2005). Att presentera kvalitativ data. Stockholm: Liber.

Sjöberg, Katarina. Wästerfors, David. (Red.), Uppdrag forskning – konsten att genomföra kvalitativa studier. Stockholm: Liber Förlag.

Artiklar tillkommer

Delkurs 3 Kvantitativt orienterad sociologisk metod, 7.5 högskolepoäng

Denscombe, Martin. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur AB.

Djurfeldt, Göran., Larsson, Rolf., Stjärnhagen, Ola. (2003). Statistisk vertygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur AB.

Artiklar tillkommer


Delkurs 4 Uppsats, 7.5 högskolepoäng

Litteratur som ovan

Kompendium om akademiskt skrivande tillhandahålls av Sektionen för management.

Övrig litteratur väljs i samråd med examinator

Artiklar tillkommer

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Sociologisk teori, 7.5 högskolepoäng

Andersen, Heine., Kaspersen., Lars Bo. (Red.), (2003). Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur AB.

Bauman, Zygmunt, (2008). Konsumtionsliv. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

Berger, Peter., Luckman, Thomas. (1998). Kunskapssociologi. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Giddens, Anthony. (1999). Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.

Gemzöe, Lena. (2002). Feminism. Stockholm: Bilda förlag.

Held, David., Mc Grew, Anthony. (2007). Globalization/Anti- globalization. Beyong the Great Divide. Oxford: Blackwell Publishers.

Lindblad- Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB.


Artiklar tillkommer

Delkurs 2 Kvalitativt orienterad sociologisk metod, 7.5 högskolepoäng

Denscombe, Martin. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur AB.

Fangen, Katrine. (2005). Deltagande observation. Stockholm: Liber förlag.

Nylén, Ulrica. (2005). Att presentera kvalitativ data. Stockholm: Liber.

Sjöberg, Katarina. Wästerfors, David. (Red.), Uppdrag forskning – konsten att genomföra kvalitativa studier. Stockholm: Liber Förlag.

Artiklar tillkommer

Delkurs 3 Kvantitativt orienterad sociologisk metod, 7.5 högskolepoäng

Denscombe, Martin. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur AB.

Djurfeldt, Göran., Larsson, Rolf., Stjärnhagen, Ola. (2003). Statistisk vertygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur AB.

Artiklar tillkommer


Delkurs 4 Uppsats, 7.5 högskolepoäng

Litteratur som ovan

Kompendium om akademiskt skrivande tillhandahålls av Sektionen för management.

Övrig litteratur väljs i samråd med examinator

Artiklar tillkommer

Lärande och undervisning

Campus
Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövning samt föreläsningar. Vissa kursmoment är webbaserade. Kursspråket är svenska men viss undervisning på engelska kan förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Distans
Kursen ges även på distans med användning av Internetbaserad information och kommunikation. Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarieövningar. Kursspråket är svenska men viss undervisning på engelska kan förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Genom studiehandledningar, läsanvisningar, forumträffar via lärplattformen It’s Learning och tentamensförberedande frågor guidas studenten genom kursen

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: I varje delkurs väljer studenten en frågeställning som kan knytas till en arbetsplats.

Lärare

Examinator
Gunilla Albinsson

Kursansvarig
Gunilla Albinsson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar och föreläsningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1001 Foruminlägg, delkurs 1 2 U/G
1002 Paper I, delkurs 1 1 U/G/VG
1003 Paper II, delkurs 1 1 U/G/VG
1004 Skriftlig tentamen 3,5 U/G/VG
1005 Foruminlägg, delkurs 2 1 U/G
1006 Paper, delkurs 2 1,5 U/G/VG
1007 PM, delkurs 2 1 U/G
1008 Hemtentamen delkurs 2 4 U/G/VG
1009 Foruminlägg, delkurs 3 1 U/G
1010 Paper, delkurs 3 2 U/G/VG
1011 Tillämpningsuppgift, delkurs 3 4,5 U/G/VG
1012 Uppsats, delkurs 4 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

 

Share Dela