SO1101 Sociologins grunder

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskap om sociologiämnets grundläggande begrepp och teorier.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Lärandemål

Innehåll

Kursen innefattar en idéhistorisk introduktion till sociologiämnet samt sociologiska begrepp, teorier och analyser. Vidare problematiseras struktur, funktion, relationen individ, grupp och samhälle liksom den sociala verklighetens föränderlighet. Särskilt utrymme ges åt sociologins klassiker. I delkursen ingår även teoretiska perspektiv på tillämpad informationsteknik med fokus på begreppsutveckling.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • Visa förmåga att identifiera sociologiämnets grundläggande begrepp och teorier
  • Visa kunskap och förståelse för relationen mellan individ, grupp och samhälle
  • Visa förmåga att formulera och undersöka sociologiskt relevanta frågeställningar
  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för sociologisk kunskap
  • Visa förmåga att självständigt identifiera grundläggande begrepp inom perspektivet tillämpad informationsteknik

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
  • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
  • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahrne, Göran., Roman, Christine., Franzén, Mats. (2008). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Göteborg: Korpen.


de Swaan, Abram. (2003). Mänskliga samhälle. Lund: Arkiv.

Engdahl, Oskar,. Larsson, Bengt. (2006). Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och teorier. Lund: Studentlitteratur.

Lindblad- Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur.


Artiklar tillkommer

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahrne, Göran., Roman, Christine., Franzén, Mats. (2008). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Göteborg: Korpen.


de Swaan, Abram. (2003). Mänskliga samhälle. Lund: Arkiv.

Engdahl, Oskar,. Larsson, Bengt. (2006). Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och teorier. Lund: Studentlitteratur.

Lindblad- Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur.


Artiklar tillkommer

Lärande och undervisning

Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt föreläsningar.

Arbetslivsanknytning

I kursen tematiseras tillämpad informationsteknik.

Lärare

Examinator
Kerstin Arnesson

Kursansvarig
Kerstin Arnesson

Lärare
Gunilla Albinsson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: diskussionstillfällen, inlämningsuppgifter och vägledning.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Papper I 0,5 U/G
1015 Papper II 0,5 U/G
1025 Fältstudie 1,5 U/G/VG
1035 PM 0,5 U/G
1045 Foruminlägg 1 U/G
1055 Tentamen 3,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

 

Share Dela