FE1329 Strategi och IT

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

I kursen kommer deltagarna att kunna uppnå fördjupad förståelse av företagets strategi utifrån olika perspektiv samt ämnets koppling till IT.
Studenterna kommer att kunna förvärva:
 • kunskap om ett företags strategiska nivåer och processer,
 • kunskap om strategisk analys av ett företag och dess omvärld inklusive ett företags olika strategiska nivåer och processer.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Antagning

Förkunskapskrav

Antagna studenter ska ha avklarat 60 hp inom ett ämne.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller tre teman:
 • Strategisk perspektivbrytning: denna del behandlar de vanligaste förekommande strategiska perspektiv såsom planering, resursbaserad, branschcentrerad och kontextbaserad.
 • Strategisyntes: här länkas strategi till närbesläktade ämnesområden såsom marknadsföring och finansiering.
 • Strategimodellbyggande med IT: innebär att befintliga teorier och modeller, utifrån ett kritiska granskande förhållningssätt, utvecklas och förfinas ytterligare med hjälp av IT.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • förstå att ämnet strategi kan beskrivas utifrån tre dimensioner: innehåll, process och kontext
 • förstå att ett företag består av olika strategiska nivåer
 • förstå tillämpningen och bristerna med de vanligaste förekommande strategiska modellerna
 • kunna genomföra en övergripande intern och extern strategisk analys i ett företag

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • förmåga att samarbeta i grupp
 • förmåga till självständigt arbete
 • analysförmågan inklusive kritiskt förhållningssätt
 • förmågan till abstrakt tänkande och kontextuell förståelse
 • metoder för arbete som managementkonsult

Kurslitteratur och övriga läromedel

Johnson, Scholes & Whittington (2009) “Fundamentals of Strategy”,
Prentice Hall, London, ISBN: 978-0-273-71310-4


Artiklar och fallbeskrivningar (presenteras vid introduktionstillfället)

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Johnson, Scholes & Whittington (2009) “Fundamentals of Strategy”,
Prentice Hall, London, ISBN: 978-0-273-71310-4


Artiklar och fallbeskrivningar (presenteras vid introduktionstillfället)

Lärande och undervisning

Målsättningen är att skapa en positiv och stödjande lärandemiljö för studenterna, där studenterna utvecklas genom utmaningar.
Lärandemodellen innefattar följande:
 • att låta studenterna ta till sig ett teoretiskt ramverk
 • learning-by-doing genom projektarbete
 • föreläsningar, seminarier och enskilt studentarbete
 • debatt och diskussion

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: gästföreläsningar.

Lärare

Examinator
Philippe Rouchy

Kursansvarig
Philippe Rouchy

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, seminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Examination 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

 

Share Dela