RV1107 Europarättslig grundkurs

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursens syfte är att studenten skall tillgodogöra sig grundläggande kunskaper om EU och europarätten, varmed särskilt avses de mest centrala delarna av EG-rätten. Stor vikt fästs vid att studenten skall förvärva förståelse för EU:s institutionella system, det europarättsliga källmaterialet samt på vilket sätt europarätten får genomslag i nationell rätt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen inleds med en allmän genomgång av grundläggande frågor om europarätten och dess historik.
Härefter följer en genomgång av europarättens uppbyggnad och karaktär, varvid särskilt behandlas frågor om EU:s institutioner fungerar och samverkar. Såväl EG-domstolens verksamhet och dess betydelse för integrationsprocessen som förutsättningarna för tillskapande av fördrag och andra rättsakter behandlas ingående.
Vidare behandlas det europarättsliga källmaterialet och - i samband härmed - de mest centrala rättsprinciperna, såsom EG-rättens företräde, direkt effekt med flera särskilt viktiga principer. Frågan om på vilket sätt EG-rätten får genomslag i de nationella rättsordningarna ägnas särskilt stort intresse.
Härefter behandlas i tur och ordning EG-fördragets regler om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital samt - som en orientering - EG-fördragets konkurrensrättsliga regelverk och utformningen av skyddet för de mänskliga rättigheterna inom EU.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna redovisa:
  • grundläggande kunskaper om europarättens uppbyggnad och karaktär, inbegripet EU:s institutioner samt lagstiftningsprocessen.
  • kunskaper om det europarättliga källmaterialet och förståelse för dess betydelse för nationell rätt.
  • förmåga att tillämpa grundläggande juridisk metod.
  • kunskaper om de mest centrala gemenskapsrättliga rättsprinciperna, såsom EG-rättens företräde, direkt effekt med flera principer.
  • förmåga att identifiera och redovisa centrala delar av innehållet vad gäller EG-fördragets regler om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, EG-fördragets konkurrensrättsliga regelverk samt även huvuddragen vad gäller utformningen av skyddet för de mänskliga rättigheterna inom EU.
  • förmåga att orientera sig i ovan angivna källmaterial och identifiera samt - med angivande av relevanta rättsliga argument - lösa grundläggande europarättsliga problem inom de för kursen aktuella rättsområdena.
  • förmåga att skriftligen framställa lösningar på grundläggande rättsliga problem.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Förmåga till självständigt kritiskt tänkande.
• Förmåga att applicera kunskaper på praktiska problem.
• Förmåga att analysera och argumentera juridiskt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hydén, H. ”Rättsregler” , senaste upplaga

Bernitz och Kjellgren. ”Europarättens grunder” senaste upplagan.

Wahl. ”Fördrag om Europeiska Unionen”, (red.) senaste upplagan.

Kurserforderligt material är - utöver ovan angivna källor - rättsfall och annat material som presenteras eller hänvisas till under kursen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hydén, H. ”Rättsregler” , senaste upplaga

Bernitz och Kjellgren. ”Europarättens grunder” senaste upplagan.

Wahl. ”Fördrag om Europeiska Unionen”, (red.) senaste upplagan.

Kurserforderligt material är - utöver ovan angivna källor - rättsfall och annat material som presenteras eller hänvisas till under kursen.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen sker på svenska men engelska begrepp kan förekomma. Kursen förutsätter att den studerande självständigt löser övningsuppgifter under kursens gång.

Lärarsvar på frågor från kursdeltagare kommer att göras tillgängliga för samtliga kursdeltagare i den mån dessa svar bedöms vara av allmänt intresse för kursen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Peter Jevinger

Kursansvarig
Peter Jevinger

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Tentamen 5,5 U/G/VG
0915 Diagnostiskt prov I 1 U/G
0925 Diagnostiskt prov II 1 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela