SO1109 Sociologi grundkurs

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Sociologisk grundkurs syftar till att studenten skall förvärva kunskap om sociologiämnets grundläggande begrepp, teorier och metoder samt förståelse för relationen mellan individ, grupp och samhälle.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

I samtliga delkurser tematiseras tillämpad informationsteknik inom offentlig sektor.

Delkurs 1 Sociologins grunder, 7.5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Delkursen innefattar en idéhistorisk introduktion till sociologiämnet samt sociologiska begrepp, teorier och analyser. Vidare problematiseras struktur, funktion, relationen individ, grupp och samhälle liksom den sociala verklighetens föränderlighet. Särskilt utrymme ges åt sociologins klassiker. I delkursen ingår även teoretiska perspektiv på tillämpad informationsteknik med fokus på begreppsutveckling.

Delkurs 2 Vetenskapsteori och sociologisk metod, 7.5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
I delkursen introduceras ett antal forskningsmetoder och deras förankring i olika vetenskapsteoretiska synsätt. Vidare ingår den kvantitativa och kvalitativa forskningsprocessens olika faser där särskild vikt läggs vid datainsamlingstekniker. Kunskaps- och generaliseringsanspråk samt grunder för analys utgör ytterligare en del av kursens innehåll. Internet som forskningsfält och metodfrågor för Internetforskare ingår även i kursen.

Delkurs 3 Arbetssociologi, 7.5 högskolepoäng, (7,5 ECTS)
I delkursen belyses den svenska arbetsmarknaden och arbetslivets olika delområden. Ett annat fokus är vilken betydelse faktorer som ålder, kön, etnicitet, funktionshinder samt sexuell läggning har inom arbetslivet. Särskild vikt läggs vid praktiskt jämställdhetsarbete. Perspektivet tillämpad informationsteknik ingår även i delkursen.

Delkurs 4 Sociologisk tillämpning, 7.5 högskolepoäng, (7,5 ECTS)
Delkursen innefattar empirisk tillämpning på ett sociologiskt problem. Huvudmoment är författandet av en uppsats som ska vara av vetenskaplig karaktär. Uppsatsen framläggs vid ett seminarium enligt respondent-opponentmodellen.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 • Visa förmåga att identifiera sociologiämnets grundläggande begrepp, teorier och analyser
 • Visa kunskap och förståelse för relationen mellan individ, grupp och samhälle
 • Visa förmåga att tillämpa av ett sociologiskt metodologiskt tänkande
 • Visa förmåga att formulera och undersöka sociologiskt relevanta frågeställningar
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för sociologik kunskap
 • Visa förmåga att kritiskt granska forskningsresultat
 • Visa förmåga att formulera och undersöka sociologiskt relevanta frågeställningar
 • Visa kunskap och förståelse för arbetssociologiska frågeställningar
 • Visa kunskap och förståelse för mångfaldens betydelse inom arbetslivet
 • Visa förmåga att författa en vetenskaplig uppsats av begränsat omfång
 • Visa förmåga att självständigt identifiera grundläggande begrepp inom perspektivet tillämpad informationsteknik

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Sociologins grunder, 7.5 högskolepoäng

Ahrne, Göran., Roman, Christine., Franzén, Mats. (2008). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Göteborg: Korpen.

de Swaan, Abram. (2003). Mänskliga samhällen. Lund: Arkiv.

Engdahl, Oskar,. Larsson, Bengt. (2006). Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och teorier. Lund: Studentlitteratur AB.

Lindblad- Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB.

Artiklar tillkommer

Delkurs 2 Vetenskapsteori och sociologisk metod, 7.5 högskolepoäng

Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken -för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB.

Hartman, Jan. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur AB.

Lindblad-Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB.

Widerberg, Karin. (2002).
Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB.

Artiklar tillkommer

Delkurs 3 Arbetssociologi, 7.5 högskolepoäng

Ahrne, Göran., Roman, Christine., Franzén, Mats. (2008). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till början av 2000-tal Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Blomsterberg, Marianne. m.fl. (Red.), (2009). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur AB.

Fjaerstad, Björn., Wolvén, Lars-Erik. (Red.), (2010) Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur AB. (e-bok).

Lindblad-Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB.

Mark, Eva. (2010). Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. (e-bok).

Artiklar tillkommer

Delkurs 4 Sociologisk tillämpning, 7.5 högskolepoäng

Litteratur som ovanstående

Kompendium om akademiskt skrivande tillhandahålls av Sektionen för management

Övrig litteratur väljs i samråd med examinator

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Sociologins grunder, 7.5 högskolepoäng

Ahrne, Göran., Roman, Christine., Franzén, Mats. (2008). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Göteborg: Korpen.

de Swaan, Abram. (2003). Mänskliga samhällen. Lund: Arkiv.

Engdahl, Oskar,. Larsson, Bengt. (2006). Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och teorier. Lund: Studentlitteratur AB.

Lindblad- Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB.

Artiklar tillkommer

Delkurs 2 Vetenskapsteori och sociologisk metod, 7.5 högskolepoäng

Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken -för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB.

Hartman, Jan. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur AB.

Lindblad-Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB.

Widerberg, Karin. (2002).
Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB.

Artiklar tillkommer

Delkurs 3 Arbetssociologi, 7.5 högskolepoäng

Ahrne, Göran., Roman, Christine., Franzén, Mats. (2008). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till början av 2000-tal Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Blomsterberg, Marianne. m.fl. (Red.), (2009). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur AB.

Fjaerstad, Björn., Wolvén, Lars-Erik. (Red.), (2010) Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur AB. (e-bok).

Lindblad-Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie. Eriksén, Sara. Ranerup, Agneta. (2010). Förvaltning och medborgarskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB.

Mark, Eva. (2010). Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. (e-bok).

Artiklar tillkommer

Delkurs 4 Sociologisk tillämpning, 7.5 högskolepoäng

Litteratur som ovanstående

Kompendium om akademiskt skrivande tillhandahålls av Sektionen för management

Övrig litteratur väljs i samråd med examinator

Lärande och undervisning

Campus
Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövning samt föreläsningar. Vissa kursmoment är webbaserade. Kursspråket är svenska men viss undervisning på engelska kan förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.


Distans
Kursen ges även på distans med användning av Internetbaserad information och kommunikation. Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarieövningar. Kursspråket är svenska men viss undervisning på engelska kan förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Genom studiehandledningar, läsanvisningar, forumträffar via lärplattformen It’s Learning och tentamensförberedande frågor guidas studenten genom kursen.

Arbetslivsanknytning

I samtliga delkurser tematiseras tillämpad informationsteknik.

Lärare

Examinator
Johanna Börrefors
Marie Aurell

Kursansvarig
Johanna Börrefors

Planerade lärtillfällen

För campuskurs;
Lärtillfällen i kursen är: litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar och föreläsningar.

För distanskurs;
Lärtillfällen i kursen är: diskussionstillfällen, inlämningsuppgifter och vägledning.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1051 Paper I, delkurs 1 0,5 U/G
1052 Paper II, delkurs 1 0,5 U/G
1053 Fältstudie, delkurs 1 1,5 U/G/VG
1054 PM, delkurs 1 0,5 U/G
1055 Foruminlägg, delkurs 1 1 U/G
1056 Tentamen, delkurs 1 3,5 U/G/VG
1057 Paper I, delkurs 2 1 U/G/VG
1058 Paper II, delkurs 2 1 U/G/VG
1059 PM, delkurs 2 1 U/G
1060 Foruminlägg, delkurs 2 1 U/G
1061 Tentamen, delkurs 2 3,5 U/G/VG
1062 Paper, delkurs 3 1,5 U/G
1063 PM, delkurs 3 1 U/G
1064 Foruminlägg, delkurs 3 1 U/G
1065 Inlämningsuppgift, delkurs 3 4 U/G/VG
1066 Uppsats, delkurs 4 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela