PS1406 Psykologi grundkurs med inriktning social hållbarhet

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kusen är att studenten skall utveckla grundläggande teoretiska kunskaper inom vetenskapsområdet psykologi. I kursen betonas arbetspsykologiska och kognitionspsykologiska perspektiv med fokus på människan i relation till social hållbarhet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller fyra delkurser på vardera 7,5 hp.
Delkurs 1 Arbetspsykologi, grundkurs.
Kursen omfattar en bred orientering om psykologins teoretiska grund, en översikt över ämnets vetenskapsmetodologiska grunder och vetenskapsfilosofi. Under kursen behandlas arbetspsykologiska aspekter i relation till social hållbarhet såsom psykosocial arbetsmiljö, personlighet, organisationsförändringar, motivation, arbetstillfredsställelse och stress.
Delkurs 2. Social hållbarhet, ledarskap och gruppsykologi
Kursen behandlar arbetspsykologiska aspekter på ledarskap och grupp i relation till social hållbarhet. Kursen omfattar områden som organisation och ledarskap, grupprocesser/utveckling och konflikthantering. I kursen ingår forskningsmetodik.
Delkurs 3. Kognitionspsykologi, grundkurs.
Kursen omfattar varseblivning, uppmärksamhet, minne, tänkande, språk och problemlösning.
Delkurs 4. Social hållbarhet, känslor, tankar och perception.
Kursen behandlar kunskaper om samspelet mellan känslor, tankar och perception i relation till social hållbarhet. I kursen ingår forskningsmetodik.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • Kunna redogöra för och ha insikt om vetenskapliga grundbegrepp inom psykologi, arbetspsykologi och kognitionspsykologi.
  • Känna till och kunna identifiera samt redogöra för psykologiska fenomen
  • Kunna reflektera och analysera i förhållande till psykologiska frågeställningar
  • Kunna diskutera och förhålla sig till social hållbarhet i relation till delkursernas innehåll.
  • Kunna redogöra och tillämpa grundläggande, begrepp inom forskningsmetodik och statistik

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förståelse av vetenskapliga perspektiv och psykologiska sammanhang
  • Förmåga till reflektion och analys inom psykologi
  • Förmåga att självständigt kunna söka och kommunicera kunskap inom psykologi
  • Förmåga att kommunicera vetenskapsmetodologiska begrepp inom psykologi.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1.
Landy, F. J., & Conte, J. M. Work in the 21 st century: An introduction to industrial and organizational psychology. Senaste upplagan. New York: McGraw-Hill.
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2:a uppl.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw-Hill HigherEducation.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledares anvisningar.
Delkurs 2.
Granér, R. (1994). Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur
Landy, F. J., & Conte, J. M. Work in the 21 st century: An introduction to industrial and organizational psychology. Senaste upplagan. New York: McGraw-Hill.
Referenslitteratur:
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. senaste upplaga, Boston, McGraw-Hill
Higher Education.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledares anvisningar.
Delkurs 3.
Braisby, N. & Gellatly, A. (Eds) (2005). Cognitive psychology. Oxford: Oxford University Press.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw – Hill Higher Education.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledares anvisningar.
Delkurs 4.
Manstead, A. & Bem, S. (2002). Emotioner och övertygelser - hur känslor påverkar våra tankar. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Braisby, N. & Gellatly, A. (Eds) (2005). Cognitive psychology. Oxford: Oxford University Press.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw – Hill Higher Education.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledarens anvisningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1.
Landy, F. J., & Conte, J. M. Work in the 21 st century: An introduction to industrial and organizational psychology. Senaste upplagan. New York: McGraw-Hill.
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2:a uppl.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw-Hill HigherEducation.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledares anvisningar.
Delkurs 2.
Granér, R. (1994). Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur
Landy, F. J., & Conte, J. M. Work in the 21 st century: An introduction to industrial and organizational psychology. Senaste upplagan. New York: McGraw-Hill.
Referenslitteratur:
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. senaste upplaga, Boston, McGraw-Hill
Higher Education.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledares anvisningar.
Delkurs 3.
Braisby, N. & Gellatly, A. (Eds) (2005). Cognitive psychology. Oxford: Oxford University Press.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw – Hill Higher Education.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledares anvisningar.
Delkurs 4.
Manstead, A. & Bem, S. (2002). Emotioner och övertygelser - hur känslor påverkar våra tankar. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Braisby, N. & Gellatly, A. (Eds) (2005). Cognitive psychology. Oxford: Oxford University Press.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw – Hill Higher Education.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledarens anvisningar.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar,
seminarium, gruppaktiviteter och tillämpande övningar.
Studierna förutsätter ett aktivt kunskapssökande. Arbetssättet bygger på en pedagogisk grundsyn som kräver ett aktivt deltagande i både individuellt arbete och i arbetsgrupp. Genom att börja med enklare delar och arbetar sig fram till komplexa helheter ska studenten lära sig reflektera och analysera.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Margaretha Arlefur

Kursansvarig
Malin Wendel

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Tentamen, arbetspsykologi grundkurs 7,5 U/G/VG
1220 Tentamen, social hållbarhet, ledarskap och gruppsykologi 7,5 U/G/VG
1230 Tentamen, kognitionspsykologi grundkurs 7,5 U/G/VG
1240 Tentamen, social hållbarhet, känslor, tankar och perception 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela