PS1407 Psykologi, fortsättningskurs med inriktning hållbar arbetsmiljö och kreativitet

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper inom arbets- och kognitionspsykologi samt forskningsmetodik. I kursen betonas psykologiska perspektiv med fokus på ledarskap, hållbar arbetsmiljö och kreativitet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Psykologi grundkurs eller motsvarande med minst 22,5 högskolepoäng avklarade.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Ledarskap och hållbar arbetsmiljö, 7,5 högskolspoäng (7,5 ECTS)
Kursen innehåller arbetspsykologisk teori inom ledarskap och hållbar arbetsmiljö. Kursen utgår från såväl individ- och grupperspektiv som organisationsperspektiv. Ledarskap och hållbar arbetsmiljö relaterar till områden som organisationskultur, organisationsklimat, ledaren som arbetsmiljöfaktor, projektpsykologi, teamutveckling, ledarskap för kreativitet och människan i det flexibla arbetslivet.
Kreativitet, idéer och innovation, 7,5 högskolepoäng
(7,5 ECTS)
Kursen innehåller psykologisk teori om kreativitet och presenterar en översikt av områdets forskningsfält. Kursen visar sambandet mellan kognition-emotion och kreativitet. Studenten förväntas nå en bred kunskap om begreppet kreativitet ur ett psykologiskt perspektiv liksom hur kreativitet kan vara tillämpbart. Vidare syftar kursen till att inspirera och medvetandegöra individens idéer. Genom att tillhandahålla metoder som uppmuntrar till fritt och oväntat tänkande ökar möjligheten till innovativa idéer.
Forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Delkursen behandlar forskningsmetodologiska
grunder inom ämnet psykologi. Såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder behandlas och statistiska övningar tillämpas.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS)
Delkursen syftar till att integrera och tillämpa
tidigare kursavsnitt. Inom eget valt ämnesområde genomförs ett uppsatsarbete som presenteras och diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Kunna definiera och redogöra för vetenskapliga begrepp inom arbetspsykologi med inriktning ledarskap och hållbar arbetsmiljö
 • Kunna definiera och redogöra för vetenskapliga begrepp inom kognitionspsykologi med inriktning kreativitet, ideér och innovation
 • Kunna reflektera, analysera och diskutera kring ledarskap och hållbar arbetsmiljö
 • Kunna reflektera, analysera och diskutera kring kreativitet, ideér och innovation
 • Kunna definiera och redogöra för vetenskapliga metoder inom psykologi
 • Kunna tillämpa såväl kvalitativa som statistiska data
 • Kunna tillämpa vetenskapliga metoder genom uppsatsarbete

Generella förmågor

I kursen tränas följande:
 • Utökad förståelse av vetenskapliga perspektiv och psykologiska sammanhang
 • Utökad förmåga att kunna söka kunskap
 • Självständighet och kritiskt förhållningssätt
 • Språkförståelse och akademisk kommunikation i tal och skrift
 • Utökad förmåga till reflektion och analys
 • Tillämpning av vetenskapliga metoder

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Ledarskap och hållbar arbetsmiljö,
Allvin, M. Aronsson, G. Hagström, T. Johansson, G.
Lundgren, U. (1991). Gränslöst arbete – ett socialpsykologsikt perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber
Ljusenius, T. & Rydquist, L-G. (2001). Friskt ledarskap: ledarskap ur ett hälsoperspektiv. Stockholm: Prevent.
Näswall, K., Hellgren. J. & Sverke, M. (2003).
Anställningsotryggheten. Individen på den flexibla
arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur.
Ricciardi, M. Schaller, J. (2007). Projektpsykologi – En introduktion. Studentlitteratur.
Rollof, J. (2004). Ledarskap för kreativitet – att vistas i framtidens landskap. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Larsen, R-P.(2003). Teamutveckling. Lund:
Studentlitteratur.
Svensson, L. & von Otter, C. (2002). Projektarbete,
teori och praktik med sagan om diamanten som
sprängdes. Stockholm: Santérus förlag.
Kreativitet, idéer och innovation
Artiklar:
De Bono, E. (1998). Seariuos Creativity. The Journal for Quality and Participation, 5, s 12-
George, J. (2008). Creativity in Organizations. The Academy of Management Annals, 1, s 439-477.
Ien, A. M. (2002). Missing in Action in the AIM: Positive Affect's Facilitation of Cognitive Flexibility, Innovation, and Problem Solving. Psychological Inquiry, 13(1), s 57-65.
Lund, L-G., Montgomery, H. & Waern, Y. (1992). Kognitiv psykologi. Studentlitteratur. ISBN 9144359314 alt. 9789144359311
Sternberg, J. R. (2006). The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, 1, s 87-98.
Referenslitteratur:
Sternberg, J. R. (1999). Handbook of Creativity. Cambridge, University Press. ISBN 0521576040 alt. 9780521576048
Forskningsmetodik
Borg, E. Westerlund, J. (2007). Statistik för beteendevetare. Liber förlag.
Ejlertsson G. (1996). Enkäten i praktiken. Lund:
Studentlitteratur. ISBN 91-44-00052-9. 131 s.
Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi. Liber förlag.
Svartdal, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder. En introduktion. Liber förlag.
Referenslitteratur:
Brace,N., Kemp, R., & Snelgar, R. (senaste upplagan) SPSS for psycholigsts. Hampshire: Palgrave Macmillan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Ledarskap och hållbar arbetsmiljö,
Allvin, M. Aronsson, G. Hagström, T. Johansson, G.
Lundgren, U. (1991). Gränslöst arbete – ett socialpsykologsikt perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber
Ljusenius, T. & Rydquist, L-G. (2001). Friskt ledarskap: ledarskap ur ett hälsoperspektiv. Stockholm: Prevent.
Näswall, K., Hellgren. J. & Sverke, M. (2003).
Anställningsotryggheten. Individen på den flexibla
arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur.
Ricciardi, M. Schaller, J. (2007). Projektpsykologi – En introduktion. Studentlitteratur.
Rollof, J. (2004). Ledarskap för kreativitet – att vistas i framtidens landskap. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Larsen, R-P.(2003). Teamutveckling. Lund:
Studentlitteratur.
Svensson, L. & von Otter, C. (2002). Projektarbete,
teori och praktik med sagan om diamanten som
sprängdes. Stockholm: Santérus förlag.
Kreativitet, idéer och innovation
Artiklar:
De Bono, E. (1998). Seariuos Creativity. The Journal for Quality and Participation, 5, s 12-
George, J. (2008). Creativity in Organizations. The Academy of Management Annals, 1, s 439-477.
Ien, A. M. (2002). Missing in Action in the AIM: Positive Affect's Facilitation of Cognitive Flexibility, Innovation, and Problem Solving. Psychological Inquiry, 13(1), s 57-65.
Lund, L-G., Montgomery, H. & Waern, Y. (1992). Kognitiv psykologi. Studentlitteratur. ISBN 9144359314 alt. 9789144359311
Sternberg, J. R. (2006). The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, 1, s 87-98.
Referenslitteratur:
Sternberg, J. R. (1999). Handbook of Creativity. Cambridge, University Press. ISBN 0521576040 alt. 9780521576048
Forskningsmetodik
Borg, E. Westerlund, J. (2007). Statistik för beteendevetare. Liber förlag.
Ejlertsson G. (1996). Enkäten i praktiken. Lund:
Studentlitteratur. ISBN 91-44-00052-9. 131 s.
Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi. Liber förlag.
Svartdal, F. (2001). Psykologins forskningsmetoder. En introduktion. Liber förlag.
Referenslitteratur:
Brace,N., Kemp, R., & Snelgar, R. (senaste upplagan) SPSS for psycholigsts. Hampshire: Palgrave Macmillan

Lärande och undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, diskussioner, seminarier, gruppaktiviteter och datorövningar. I kursen tillämpas ett forskande och undersökande arbetssätt vilket innebär att söka, samla, analysera och reflektera över informationen.
För att mål ska uppnås och generella förmågor
utvecklas ska studenten genom aktivt deltagande skapa mening av kunskapen. Genom att börja med enklare delar och arbeta sig fram till komplexa helheter ska studenten lära sig kritiskt och analytiskt tänkande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Margaretha Arlefur

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Tentamen, ledarskap och hållbar arbetsmiljö 7,5 U/G/VG
1220 Tentamen, kreativitet, idéer och innovation 7,5 U/G/VG
1230 Tentamen, forskningsmetodik 7,5 U/G/VG
1240 Uppsats 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela