FE1425 Internationell affärsutveckling

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen ska ge studenterna möjlighet att öka sin förmåga att analysera en utländsk marknad och utveckla ett företags möjlighet att bedriva affärer internationellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 50 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde på kursen krävs att studenten har genomgått kurser omfattande 60 högskolepoäng i ett huvudområde. 75% av dessa högskolepoäng måste vara avklarade.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 50 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar följande:
 • Internationell marknadsanalys och beslutsfattande.
 • Företags- och produktanalyser.
 • Internationaliseringsprocessen, däribland förundersökning, planering, genomförande och tillväxt.
 • Internationaliseringsstrategier.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 • förstå ett företags behov av och förutsättningar för att etablera sig på utländska marknader.
 • fatta välgrundande beslut om ett företags tillväxt genom internationalisering.
 • analysera marknadspotentialen och dragningskraften hos olika utländska marknader och industriella sektorer.
 • utveckla och välja lämpliga strategier för etablering på nya utländska marknader.
 • utveckla ett företags import- och export förmåga.
 • implementera lämpliga import- och exportstrategier.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • att kommunicera på engelska.
 • att samarbeta i internationella projekt.
 • använda lämpliga verktyg som hjälpmedel för olika typer av analyser.
 • att applicera kunskap i praktiken.
 • att söka och kritiskt granska information.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kontakta Ossi Pesämaa för uppdaterad information om kurslitteratur.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 50 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kontakta Ossi Pesämaa för uppdaterad information om kurslitteratur.

Lärande och undervisning

Studenten lär genom att läsa litteratur och genom att arbeta med inlämningsuppgifter relaterade till verklighetsbaserade fall. Inlämningsuppgifterna syftar till följande:
 • att studenten effektivt har läst angivna texter.
 • att studenten förstått de teoretiska nyckelbegreppen
 • att studenten självständigt kan utveckla och reflektera över innehållet i kursen.
Arbetet med inlämningsuppgifterna görs både individuellt och gruppvis.
Diskussioner och presentationer görs på lärplattformen och/eller på campus.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Ossi Pesämaa

Kursansvarig
Ossi Pesämaa

Planerade lärtillfällen

Studenten lär genom att läsa litteratur och genom att arbeta med inlämningsuppgifter relaterade till verklighetsbaserade fall.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 50 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Inlämningsuppgift 1 3 U/G
1120 Inlämningsuppgift 2 4,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 50 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

 

Share Dela