PE2401 Högskolepedagogik - introduktionskurs

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012

Översikt

Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan. Detta innebär att utveckla en helhetssyn på den egna lärarrollen i relation till kunskaper om studenters lärande samt om högskolan som kunskapsorganisation och myndighet. Den individuella och kollaborativa problematisering kursdeltagarna gör kring lärande och undervisning inom sina vitt skilda discipliner skapar goda förutsättningar för att utveckla sin förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera forskningsanknuten högskoleutbildning inom det egna kunskapsområdet, förmå stödja individers och gruppers lärande samt samverka med andra aktörer inom högskolan.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som avlagt en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng eller har motsvarande utländsk examen eller kan prövas ha likvärdiga kunskaper enligt äldre studie- eller examensordning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

Inom kursen behandlas följande övergripande teman:
 • Myndighetsutövning, lärande och undervisning
 • Kursdesign, läroplansanalys och kursutveckling
 • Kvalitet och kvalitetssäkring i högre utbildning
 • Pedagogisk meritering

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna ta sin pedagogiska utgångspunkt i studenters lärande,
 • kunna problematisera och kritiskt granska den egna lärarrollen, ämnestraditionen och institutionskulturen,
 • kunna orientera sig i det regelverk som reglerar högskolelärares verksamhet och analysera normativa handlingsstrategier,
 • kunna identifiera och jämföra innebörden i olika perspektiv på lärande, undervisning och utbildning och självständigt argumentera för egna pedagogiska handlingar, både inom campusutbildning såväl som inom distansutbildning.
 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter, samt relevanta forskningsresultat, som grund för utveckling av utbildningen, undervisningen och den egna professionen.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Problemformulering
 • Reflektionsförmåga

Kurslitteratur och övriga läromedel

Biggs, J.& tang, C. (2007) Teaching for Quality Learning at University: what the students does. SRHE and Open University Press. E-bok.
Larsson, Staffan (2006) Didaktik för vuxna – tankelinjer i internationell litteratur. Vetenskapsrådets rapportserie 12:2006. (157s.) Finns som PDF på www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2006_12.pdf
Marton, F, Hounsell, D. och Entwistle, N. (2000) Hur vi lär. Prisma bokförlag. (317 s.) [äldre upplaga från Rabén & Sjögren är också OK]
McKeachie, Wilbert J. (2005). McKeachie's Teaching Tips. Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. Boston: Houghton Mifflin. (416 s.)
Hrastinski, Stefan (2011). Mer om nätbaserad utbildning – fördjupning och exempel. Studentlitteratur. (216 s.)
+ Urval högskolepedagogiska vetenskapliga artiklar.
+ Urval högskolepedagogiskt relevanta hemsidor och IKT-baserade resurser

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Biggs, J.& tang, C. (2007) Teaching for Quality Learning at University: what the students does. SRHE and Open University Press. E-bok.
Larsson, Staffan (2006) Didaktik för vuxna – tankelinjer i internationell litteratur. Vetenskapsrådets rapportserie 12:2006. (157s.) Finns som PDF på www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2006_12.pdf
Marton, F, Hounsell, D. och Entwistle, N. (2000) Hur vi lär. Prisma bokförlag. (317 s.) [äldre upplaga från Rabén & Sjögren är också OK]
McKeachie, Wilbert J. (2005). McKeachie's Teaching Tips. Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. Boston: Houghton Mifflin. (416 s.)
Hrastinski, Stefan (2011). Mer om nätbaserad utbildning – fördjupning och exempel. Studentlitteratur. (216 s.)
+ Urval högskolepedagogiska vetenskapliga artiklar.
+ Urval högskolepedagogiskt relevanta hemsidor och IKT-baserade resurser

Lärande och undervisning

Kursen är i huvudsak uppbyggd kring individuell och kollektiv problematisering av den egna högskolepedagogiska praktiken. Föreläsningar introducerar en teoretiskt förankrad begreppsapparat och ger insikt i högskolepedagogiskt relevanta sätt att problematisera och resonera kring högskolepedagogisk verksamhet och villkoren för denna. I seminarier, i form av grupp- eller forumdiskussioner, bearbetas egna erfarenheter av lärande och undervisning i kollektiv reflektion kring praktik och teori. Detta möjliggör en praktisk förankring och evaluering av teori och en kollektivt delad syn på möjligheter, förutsättningar och hinder för lärande - så väl på campus som på webben. Studieuppgifter ger tillfälle till reflektion kring den egna praktiken, lärarrollen och ämneskulturen och erbjuder tillfälle för empirisk övning inför forskningsbaserat utvecklingsarbete samt återkoppling på utvecklade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. It’s Learning används som kursplattform varigenom kursdeltagare erbjuds en virtuell mötesplats där även information kan hämtas och studieuppgifter lämnas. Kursdeltagare får även tillfälle att ur studentperspektiv erfara fördelar och nackdelar med att använda ett LMS (Learning Management System) som It’s Learning. Undervisningsspråk i kursen är svenska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Åse Nygren

Kursansvarig
Åse Nygren

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Doktorandtrappsteg 3 U/G
1215 Sektionsprojekt 4,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 49

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

 

Share Dela