PE2403 Högskolepedagogik - projektkurs

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012

Översikt

Syftet med kursen är att kursdeltagare skall fortsätta utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan. I denna fortsättningskurs sker kunskapsbildningen dels i form av självständigt genomfört och rapporterat empiriskt projektarbete, dels i forma av seminarier kring studenthandledning och studenters skrivprocess.

Att kontinuerligt utvecklas som lärare inom högre utbildning innebär att kunna inta ett vetenskapligt och lärt förhållningssätt till lärande och undervisning - såväl dess innehåll som form. Detta uppnås bl.a. genom att delta i den akademiska gemenskap kursen utgör där lärande och undervisning problematiseras, beforskas, analyseras och diskuteras i en gemensam och ömsesidig utvecklingsspiral av kontinuerlig reflektion och handling. I kursen betonas vikten av evidensbaserad pedagogisk utveckling – Scholarship of Teaching and Learning - att beforska och sprida kunskap kring lärande och undervisning i högre utbildning såväl lokalt, nationellt som internationellt. En förhoppning är att projekten presenteras vid eller publiceras i något högskolepedagogiskt relevant forum.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som avlagt en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng eller har motsvarande utländsk examen eller kan prövas ha likvärdiga kunskaper enligt äldre studie- eller examensordning.

Kursen är en fortsättningskurs och bygger på tidigare avklarad högskolepedagogisk introduktionskurs motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

Förmågan att planera, genomföra och avrapportera en empirisk undersökning kring lärande och undervisning i högre utbildning utvecklas under kursen i syfte att vidareutveckla förmågan att undervisa i, examinera samt utvärdera forskningsanknuten högskoleutbildning inom det egna kunskapsområdet samt förmågan att stödja individers och gruppers lärande,dels inom det egna ämnesområdet och dels när det gäller studenters akademiska literacy. Genom att diskutera varandras projektidéer och kritiskt granska varandras arbeten kring lärande och undervisning i högre utbildning, utvecklar kursdeltagarna förståelse för grunderna på vilka högskolepedagogiska frågeställningar kan anses vara intressanta och relevanta inom olika kontexter. Evidensbaserad kvalitetsutveckling ses i detta perspektiv som en integrerad del av högskolelärares professionella utveckling och meritering.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna ta sin pedagogiska utgångspunkt i studenters lärande utifrån teori och forskning med högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk relevans,
  • kunna problematisera och kritiskt granska den egna lärarrollen, ämnestraditionen och institutionskulturen,
  • kunna applicera valt perspektiv på lärande och självständigt problematisera pedagogiska handlingar,
  • kunna analysera och kommunicera relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av kunskap kring lärande och undervisning inom den egna utbildningen, undervisningen och professionen,
  • ge uttryck för ett vetenskapligt och lärt förhållningssätt till undervisning och lärande,
  • kunna genomföra självständigt arbete som behandlar lärande, undervisning och utbildning inom det egna kunskapsområdet relaterat till högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk teori och forskning.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Problemformulering
  • Akademiskt skrivande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Cousin, Glynis (2009) Researching Learning in Higher Education: An introduction to Contemporary Methods and Approaches. London : Routledge.

Dysthe, Olga Hertzberg, Fjöydis, Hoel,Torlaug, Lökensgard (2011) Skriva för att lära:skrivande i högre utbildning Lund: Studentlitteratur

Hartman, Sven (2003)Skrivhandledning för examensarbete och rapporter. Stockholm. natur och Kultur

Hoel,Torlaug,Lökensgard och Andersson Sven (20109 Skriva på universitet och högskolor: en bok för lärare och studenter. Lund: Studentlitteratur

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Cousin, Glynis (2009) Researching Learning in Higher Education: An introduction to Contemporary Methods and Approaches. London : Routledge.

Dysthe, Olga Hertzberg, Fjöydis, Hoel,Torlaug, Lökensgard (2011) Skriva för att lära:skrivande i högre utbildning Lund: Studentlitteratur

Hartman, Sven (2003)Skrivhandledning för examensarbete och rapporter. Stockholm. natur och Kultur

Hoel,Torlaug,Lökensgard och Andersson Sven (20109 Skriva på universitet och högskolor: en bok för lärare och studenter. Lund: Studentlitteratur

Lärande och undervisning

Kursen bedrivs som en projektkurs omfattande två parallella spår. Det första spåret omfattar tre faser. Kursgruppen träffas under planeringsfarsen för att diskutera metodologi och för att tillsammans utveckla högskolepedagogiskt relevanta frågeställningar i relation till varje kursdeltagares individuella intresse och problemområde. Under undersökningsfasen träffas kursdeltagarna i mindre grupper för att stötta varandra och driva arbetet framåt. Under skrivfasen får kursdeltagarna feedback, individuellt eller i grupp, från läraren och kurskamraterna baserat på inlämnade manus. En bärande tanke i kursens genomförande är att kursdeltagarna både använder sig av och utmanar sitt vetenskapliga förhållningssätt och sina metodkunskaper för att här angripa högskolepedagogiskt relevanta problemställningar med lärande i fokus.Det andra spåret berör handlednings- och skrivprocessen och behandlas i ett antal seminarier i syfte att utveckla lärares förmåga att stödja och utveckla studenters akademiska literacy.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Åse Nygren

Kursansvarig
Åse Nygren

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Projektrapport 7 U/G/VG
1220 Opposition 0,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

 

Share Dela