PE1304 Examensarbete i pedagogik

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2011

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper inom huvudområdet pedagogik och dess forskningsmetodik genom att självständigt planera, genomföra och rapportera ett examensarbete inom huvudområdet. Innehållet i examensarbetet skall ha fokus på något av områdena inom Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avklarade programkurser för termin 1, 2, 3, 4 och minst 75% av termin 5, samt Vetenskapliga metoder III, 15 hp, enligt utbildningsplanen för Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

Ett självständigt empiriskt arbete genomförs under handledning där fördjupad förmåga att systematiskt beskriva, analysera, tolka och redovisa en studie utvecklas. Ämnet för uppsatsen väljs av den studerande inom ramen för profilområdena i Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation. Det valda problemet ska ha tydlig relevans för huvudområdet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • visa förmåga att i samspel med handledare självständigt identifiera, formulera och lösa problem
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för egen vetenskaplig studie
 • genomföra opposition och försvar av vetenskaplig studie

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • kritiskt förhållningssätt
 • vetenskapligt förhållningssätt
 • utökad förmåga att söka och kommunicera kunskap
 • språkförståelse och akademisk kommunikation i tal och skrift
Samt att:
 • problematisera
 • reflektera
 • analysera

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman, J. (2009). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. (Termin 1-6)

Relevant metodlitteratur

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur samt litteratur i anslutning till egen forskningsstudie
tillkommer

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman, J. (2009). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. (Termin 1-6)

Relevant metodlitteratur

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur samt litteratur i anslutning till egen forskningsstudie
tillkommer

Lärande och undervisning

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, gruppdiskussioner, teamarbeten, handledning, uppsatsarbete och enskilt arbete. Arbetssätten bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktivt deltagande i både individuellt arbete och i arbetsteam. Den pedagogiska grundtanken stödjer utveckling av självständighet och ansvarstagande för individuellt arbete såväl som ansvarstagande för kunskapsutveckling inom ett arbetsteam. Viktiga moment i utbildningen är att utveckla kunskap genom att iaktta omvärlden, ställa frågor kring den, samla information, analysera och reflektera över relevanta begrepp och teorier.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Rose-Marie Olsson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Examensarbete 15 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

 

Anmärkning

Tidsbundna examinationsuppgifter via internet förekommer. Vilka datum och tider som gäller för just din kurs meddelas via lärplattformen vid kursstart. Även obligatoriska träffar on-line kan förekomma.
Share Dela