PE2502 Magisterarbete i pedagogik

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2011

Översikt

Kursen syftar till att ge träning i att självständigt bearbeta, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning i form av en uppsats.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Filosofie Kandidatexamen i pedagogik samt avklarade kurser om 15 hp vetenskapliga metoder inom pedagogik på avancerad nivå samt 15 hp i huvudämnet pedagogik på avancerad nivå.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

I samråd med handledare genomföra och avrapportera ett självständigt, vetenskapligt pedagogiskt forskningsarbete med en teoretisk och empirisk fördjupning på avancerad nivå. Opponentskap genomförs med kritisk granskning av annans arbete

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Självständigt och kritiskt kunna formulera forskningsproblem som bygger på aktuell vetenskaplig kunskap inom ett valt problemområde i huvudområdet pedagogik
  • Kunna tillämpa lämplig metodologi för det valda problemområdet
  • Självständigt planera, genomföra och skriftligt rapportera ett vetenskapligt arbete inom pedagogik
  • Som opponent självständigt granska, värdera och argumentera för ett vetenskapligt arbete
  • Kunna försvara, redogöra och argumentera för ställningstaganden i eget arbete

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Färdigheter i kritiskt tänkande och argumentation
  • Självständighet och självkritik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studenten väljer i samråd med handledare lämplig litteratur för det valda kunskapsområdet samt inom metodologi.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studenten väljer i samråd med handledare lämplig litteratur för det valda kunskapsområdet samt inom metodologi.

Lärande och undervisning

Studenten författar ett självständigt vetenskapligt arbete under handledning. Uppsatsarbetet består huvudsakligen av självständigt arbete med handledarstöd. Under kursens gång har studenten tillgång till en handledare som stöder och vägleder studenten genom uppsatsarbetet, men det är upp till studenten att efterfråga stöd och vägledning av handledaren. Studenten ska också agera opponent på annat magisterarbete vid ett avslutande seminarium samt försvara sin egen uppsats.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Rose-Marie Olsson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Uppsats och opponering 15 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

 

Share Dela