SO1403 Socialpsykologi

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2011

Översikt

Kursen Socialpsykologi syftar till att studenten skall förvärva kunskap om klassiska och moderna socialpsykologiska teorier med fokus på jagets och medvetandets uppkomst, utveckling och betydelse för olika former av mellanmänskliga relationer. Ytterligare ett syfte är att förvärva kunskap om interaktionen mellan människor i relationer, grupper, organisationer och samhällen. Kursen syftar även till att studenten skall kunna tillämpa socialpsykologiska teorier och metoder på socialpsykologiska forskningsfrågor och fält.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Lärandemål

Innehåll

Delkurs 1 Socialpsykologiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Delkursen är en introduktion till ämnet socialpsykologi och belyser olika centrala idéströmningar inom den europeiska socialpsykologin. Grundläggande perspektiv, teorier, begrepp och forskning inom det socialpsykologiska området behandlas. Stor vikt läggs vid att tolka och förstå relationen mellan individ och samhälle

Delkurs 2, Självet som reflexivt projekt 7,5 högskolepoäng
I delkursen behandlas socialpsykologiska och utvecklingspsykologiska teorier som berör jagets framväxt och hur identiteter formas och växer fram.

Delkurs 3 Socialpsykologiska metoder, 7,5 högskolepoäng
Delkursen introducerar grunderna i de metoder som används i socialpsykologisk forskning och deras förankring i olika vetenskapsteoretiska synsätt. Vidare behandlas olika tillvägagångssätt för datainsamling och dataanalys med särskild tonvikt på intervju- och observationsmetodik.

Delkurs 4 Socialpsykologiska teman 7,5 högskolepoäng
Delkursen knyter ihop tidigare kursers innehåll och innefattar en mindre empirisk tillämpning på en socialpsykologisk forskningsfråga. Huvudmoment är författandet av en uppsats av vetenskaplig karaktär.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • Visa förmåga att tillämpa kunskaper i socialpsykologisk teoribildning
 • Visa kunskap och förståelse för relationen mellan individ och samhälle
 • Visa kunskap och förståelse för interaktionen mellan människor i grupper och organisationer
 • Visa förmåga att förstå och tillämpa socialpsykologiska teorier om jagutveckling och identitet
 • Visa kunskap och förståelse för grunderna i den vetenskapsteoretiska diskussionen
 • Visa förmåga att tillämpa ett socialpsykologiskt metodologiskt tänkande
 • Visa förmåga att formulera och undersöka socialpsykologiskt relevanta forskningsfrågor och fält
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna redogöra för sin kunskap
 • Visa förmåga att kritiskt kunna granska forskningsresultat

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Socialpsykologiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Buber, Martin. (1923/2006). Jag och du. Falun: Dualis Förlag AB.

Dahlgren, Lars., Starrin, Bengt. (2004). Emotioner, vardagsliv och samhälle. En introduktion till emotionssociologin. Stockholm: Liber AB.

Johansson, Thomas. (2004). Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Trost, Jan., Levin, Iris. (2010). Att förstå vardagen. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar och kompendium tillkommer

Delkurs 2 Självet som reflexivt projekt 7,5 högskolepoäng

Anderson, Nels. (1923/2008). Hobon. En sociologisk studie av den hemlöse mannen. Malmö: Egalité.

Hammarén, Nils., Johansson, Thomas (2009). Identitet. Stockholm: Liber Ab.

Becker, Howard. (1963/2005). Utanför. Avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag.

Bourdieu, Pierre. (1999). Den manliga dominansen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

Elias, Norbert. (1992). Mozart – Sociologiska betraktelser över ett geni. Malmö: Aldebaran.

Artiklar och kompendium tillkommer. Dessa tillhandahålls av Sektionen för Management

Delkurs 3 Socialpsykologisk metod, 7,5 hp

Denscombe, Martyn. (2009) Forskningshandboken: för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Fangen, Katrine. (2005). Deltagande observation. Stockholm: Liber förlag AB.

Norrby, Catrin. (2004). Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund Studentlitteratur AB.


Delkurs 4 Socialpsykologiska teman, 7,5 hp

Litteratur som ovan

Övrig litteratur väljs i samråd med examinator

Kompendium om akademiskt skrivande tillhandahålls av Sektionen för management.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Socialpsykologiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Buber, Martin. (1923/2006). Jag och du. Falun: Dualis Förlag AB.

Dahlgren, Lars., Starrin, Bengt. (2004). Emotioner, vardagsliv och samhälle. En introduktion till emotionssociologin. Stockholm: Liber AB.

Johansson, Thomas. (2004). Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Trost, Jan., Levin, Iris. (2010). Att förstå vardagen. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar och kompendium tillkommer

Delkurs 2 Självet som reflexivt projekt 7,5 högskolepoäng

Anderson, Nels. (1923/2008). Hobon. En sociologisk studie av den hemlöse mannen. Malmö: Egalité.

Hammarén, Nils., Johansson, Thomas (2009). Identitet. Stockholm: Liber Ab.

Becker, Howard. (1963/2005). Utanför. Avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag.

Bourdieu, Pierre. (1999). Den manliga dominansen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

Elias, Norbert. (1992). Mozart – Sociologiska betraktelser över ett geni. Malmö: Aldebaran.

Artiklar och kompendium tillkommer. Dessa tillhandahålls av Sektionen för Management

Delkurs 3 Socialpsykologisk metod, 7,5 hp

Denscombe, Martyn. (2009) Forskningshandboken: för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Fangen, Katrine. (2005). Deltagande observation. Stockholm: Liber förlag AB.

Norrby, Catrin. (2004). Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund Studentlitteratur AB.


Delkurs 4 Socialpsykologiska teman, 7,5 hp

Litteratur som ovan

Övrig litteratur väljs i samråd med examinator

Kompendium om akademiskt skrivande tillhandahålls av Sektionen för management.

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans med användning av Internetbaserat information och kommunikation. Undervisning sker i form av föreläsningar, kunskaps- och färdighetsövningar samt handledning. Varje delkurs avslutas med en tentamensuppgift.

Genom studiehandledningar, läsanvisningar, forumträffar via lärplattformen It’s Learning guidas studenten genom kursen.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: I varje delkurs väljer studenten en frågeställning som kan knytas till en arbetsplats.

Lärare

Examinator
Gunilla Albinsson

Kursansvarig
Gunilla Albinsson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar och föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1151 Foruminlägg, delkurs 1 1 U/G
1152 Inlämningsuppgift 1, delkurs 1 1 U/G
1153 Inlämningsuppgift 2, delkurs 1 1 U/G
1154 Inlämningsuppgift 3, delkurs 1 1 U/G
1155 Tentamen, delkurs 1 3,5 U/G/VG
1156 Foruminlägg, delkurs 2 1 U/G
1157 Inlämningsuppgift 1, delkurs 2 1 U/G
1158 Inlämningsuppgift 2, delkurs 2 1 U/G
1159 Inlämningsuppgift 3, delkurs 2 1 U/G
1160 Tentamen, delkurs 2 3,5 U/G/VG
1161 Foruminlägg, delkurs 3 1 U/G
1162 Inlämningsuppgift 1, delkurs 3 1 U/G
1163 Inlämningsuppgift 2, delkurs 3 1 U/G
1164 Inlämningsuppgift 3, delkurs 3 1 U/G
1165 Tentamen, delkurs 3 3,5 U/G/VG
1166 Uppsats, delkurs 4 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

 

Share Dela