SO1106 Socialpsykologins grunder

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2011

Översikt

Socialpsykologins grunder syftar till att studenten skall förvärva kunskap om socialpsykologiska teorier med fokus på jagets och medvetandets uppkomst, utveckling och betydelse för olika former av mellanmänskliga relationer. Ytterligare ett syfte är att förvärva kunskap om interaktion och ömsesidigt inflytande mellan grupp och individ.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Lärandemål

Innehåll

Kursen är en introduktion till ämnet socialpsykologi och belyser olika centrala idéströmningar inom den europeiska socialpsykologin. Grundläggande perspektiv, teorier, begrepp och forskning inom det socialpsykologiska området behandlas. Stor vikt läggs vid att tolka och förstå relationen mellan individ och samhälle.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • Visa förmåga att tillämpa kunskaper i socialpsykologisk teoribildning
 • Visa kunskap och förståelse för relationen mellan individ och samhälle
 • Visa kunskap och förståelse för förhållandet mellan individer samt individer och grupp
 • Visa förmåga att kunna utveckla ett socialpsykologiskt metodologiskt tänkande
 • Visa förmåga att kunna formulera och undersöka socialpsykologiskt relevanta frågeställningar
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna redogöra för sin kunskap i socialpsykologisk teoribildning
 • Visa förmåga att kritiskt kunna granska forskningsresultat

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Anderson, Nels. (1923/2008). Hobon: en sociologisk studie av den hemlöse mannen. Malmö: Egalité.

Becker, Howard. (1963/2006). Utanför: avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag.

Bourdieu, Pierre. (1999). Den manliga dominansen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

Elias, Norbert. (1992). Mozart – Sociologiska betraktelser över ett geni. Malmö: Aldebaran.

Johansson, Thomas. (2004). Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur AB.

Kompendium tillhandahålls av Sektionen för management

Artiklar tillkommer

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Anderson, Nels. (1923/2008). Hobon: en sociologisk studie av den hemlöse mannen. Malmö: Egalité.

Becker, Howard. (1963/2006). Utanför: avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag.

Bourdieu, Pierre. (1999). Den manliga dominansen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

Elias, Norbert. (1992). Mozart – Sociologiska betraktelser över ett geni. Malmö: Aldebaran.

Johansson, Thomas. (2004). Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur AB.

Kompendium tillhandahålls av Sektionen för management

Artiklar tillkommer

Lärande och undervisning

Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt föreläsningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Gunilla Albinsson

Kursansvarig
Gunilla Albinsson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Litteraturseminarium 1 U/G
1015 Gruppövningar/Parsamtal 1 U/G
1025 Paper I 0,5 U/G/VG
1035 Paper II 1 U/G/VG
1045 Tillämpningsuppgift 4 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 13 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

 

Share Dela