SO1305 Sociologi, påbyggnadskurs

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2011

Översikt

Sociologisk påbyggnadskurs syftar till att studenten skall utveckla förmågan till självständig analys av sociala företeelser. Ytterligare ett syfte är att fördjupa kunskap och färdigheter i sociologiska forskningsmetoder samt sociologiska teorier med tillämpning på organisationsnivå.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs i sociologi,
fortsättningskurs kurs på B-nivå.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Lärandemål

Innehåll

I samtliga delkurser tematiseras tillämpad informationsteknik inom offentlig sektor.

Delkurs 1 Sociologisk analys I, 7,5 högskolepoäng
Delkursen är en fördjupning av tidigare teori- och metodkurser inom grund- och fortsättningskursen i sociologi. Med förankring i den klassiska sociologin betonas moderna försök att förnya denna tradition. Avstampet från den klassiska sociologin görs utifrån såväl teoretiska som metodologiska synpunkter. Delkursen ger även en fördjupning av sambandet mellan teoretiska frågeställningar och empiriska metoder. Huvuddelen av teorimomentet inriktas mot sociologisk analys. Utöver detta aktualiseras såväl kvantitativa som kvalitativa metoder i syfte att förbereda studenten för det egna uppsatsarbetet. I delkursen appliceras även teoretiska perspektiv på tillämpad informationsteknik.

Delkurs 2 Sociologisk analys II, 7,5 högskolepoäng
Delkursen är en fördjupning av tidigare teori- och metodkurser inom grund- och fortsättningskursen i sociologi. Med förankring i den klassiska sociologin betonas moderna försök att förnya denna tradition. Avstampet från den klassiska sociologin görs utifrån såväl teoretiska som metodologiska synpunkter. Delkursen ger även en fördjupning av sambandet mellan teoretiska frågeställningar och empiriska metoder. Huvuddelen av teorimomentet inriktas mot sociologisk analys. Utöver detta aktualiseras såväl kvantitativa som kvalitativa metoder i syfte att förbereda studenten för det egna uppsatsarbetet. I delkursen appliceras även teoretiska perspektiv på tillämpad informationsteknik.

Delkurs 3 Uppsats, 15 högskolepoäng
Delkursens huvudmoment är författandet av en uppsats, som baseras på självständigt arbete och ska vara av vetenskaplig karaktär. Under delkursens gång anordnas seminarieövningar för framläggandet av uppsatser och opposition på dessa.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 • Visa förmåga att värdera och analysera sociologiska teorier
 • Visa förmåga att motivera och pröva teoriers giltighetsanspråk
 • Visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar av sociologiska forskningsmetoder
 • Visa förmåga att kunna genomföra en vetenskapligt relevant och kritisk granskning
 • Visa förmåga att kunna söka, jämföra och värdera vetenskapliga texter inom sociologin
 • Visa förståelse för etiska konsekvenser av det vetenskapliga arbetet
 • Visa förmåga att självständigt kunna genomföra en sociologisk undersökning med fördjupade tillämpningar av utvalda teorier och metoder
 • Visa förmåga att skriva en uppsats med krav på vetenskaplighet
 • Visa förmåga att applicera perspektivet tillämpad informationsteknik i offentlig verksamhet

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Sociologisk analys I, 7,5 högskolepoäng

Abrahamsson, Bengt. (2007). Hierarki. Om ordning, makt och kristallisering. Malmö: Liber förlag.

Bauman, Zygmunt. (1994). Auschwitz och det moderna samhället. Göteborg: Daidalos.

Becker, Howard (2008). Tricks of the Trade. How to Think about your Research while you doing it. Stockholm: Liber förlag.

Elias, Norbert., Scotson, John. L. (1999). Etablerade och outsiders: en socialpsykologisk studie om grannskapsproblem. Lund: Arkiv.

Foucault, Michel (1975/2004). Övervakning och straff: fängelsets födelse. Lund: Arkiv Förlag.

Riencker, Lotte., Stray Jörgensen, Peter. (2008). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber

Tilly, Charles. (2000). Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv.

Delkurs 2 Sociologisk analys II, 7,5 högskolepoäng

Abrahamsson, Bengt. (2007). Hierarki. Om ordning, makt och kristallisering. Malmö: Liber förlag.

Bauman, Zygmunt. (1994). Auschwitz och det moderna samhället. Göteborg: Daidalos.

Becker, Howard (2008). Tricks of the Trade. How to Think about your Research while you doing it. Stockholm: Liber förlag.

Elias, Norbert. Scotson, John, L. (1999). Etablerade och outsiders: en socialpsykologisk studie om grannskapsproblem. Lund: Arkiv.

Foucault, Michel (1975/2004). Övervakning och straff: fängelsets födelse. Lund: Arkiv Förlag.

Riencker, Lotte., Stray Jörgensen, Peter. (2002). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber

Tilly, Charles. (2000). Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv.


Delkurs 3 Uppsats, 15 högskolepoäng

Riencker, L., Stray Jörgensen, P. (2008). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Sociologisk analys I, 7,5 högskolepoäng

Abrahamsson, Bengt. (2007). Hierarki. Om ordning, makt och kristallisering. Malmö: Liber förlag.

Bauman, Zygmunt. (1994). Auschwitz och det moderna samhället. Göteborg: Daidalos.

Becker, Howard (2008). Tricks of the Trade. How to Think about your Research while you doing it. Stockholm: Liber förlag.

Elias, Norbert., Scotson, John. L. (1999). Etablerade och outsiders: en socialpsykologisk studie om grannskapsproblem. Lund: Arkiv.

Foucault, Michel (1975/2004). Övervakning och straff: fängelsets födelse. Lund: Arkiv Förlag.

Riencker, Lotte., Stray Jörgensen, Peter. (2008). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber

Tilly, Charles. (2000). Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv.

Delkurs 2 Sociologisk analys II, 7,5 högskolepoäng

Abrahamsson, Bengt. (2007). Hierarki. Om ordning, makt och kristallisering. Malmö: Liber förlag.

Bauman, Zygmunt. (1994). Auschwitz och det moderna samhället. Göteborg: Daidalos.

Becker, Howard (2008). Tricks of the Trade. How to Think about your Research while you doing it. Stockholm: Liber förlag.

Elias, Norbert. Scotson, John, L. (1999). Etablerade och outsiders: en socialpsykologisk studie om grannskapsproblem. Lund: Arkiv.

Foucault, Michel (1975/2004). Övervakning och straff: fängelsets födelse. Lund: Arkiv Förlag.

Riencker, Lotte., Stray Jörgensen, Peter. (2002). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber

Tilly, Charles. (2000). Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv.


Delkurs 3 Uppsats, 15 högskolepoäng

Riencker, L., Stray Jörgensen, P. (2008). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare

Lärande och undervisning

Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar, laborationer samt föreläsningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Kerstin Arnesson

Kursansvarig
Kerstin Arnesson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Litteraturseminarium delkurs I 1 U/G
1015 PM, delkurs 1 1 U/G
1025 Paper I, delkurs 1 1 U/G/VG
1035 Paper II, delkurs 1 1 U/G/VG
1045 Tillämpningsuppgift, delkurs 1 3,5 U/G/VG
1055 Litteraturseminarium delkurs 2 1 U/G
1065 PM, delkurs 2 1 U/G/VG
1075 Observationsstudiem delkurs 2 1 U/G
1085 Analysrapport, delkurs 2 4,5 U/G/VG
1095 Uppsats, delkurs 3 15 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

 

Share Dela