SO1105 Utrednings- och projektledningsmetodik

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2011

Översikt

Det övergripande syftet med kursen är att studenten såväl teoretiskt som praktiskt skall förvärva kunskap om utrednings- och projektledningsmetodik.
Utredningsmetodik, syftar till att studenten skall förvärva kunskap och färdighetsträning i olika typer av utredningsmetoder inom skilda organisationer och samhällsförvaltningar. Projektledningsmetodik syftar till att studenten skall förvärva förståelse och färdighetsträning i projektledning, projektorganisering samt utredningsmetodik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar utredningsarbete där viktiga moment är metoder för faktasökning, analys och sammanställning av beslutsunderlag. Vidare ingår projektledningsmetodikens olika faser, det vill säga planering, genomförande, dokumentation och utvärdering. Projektteori samt förståelse för projektledarrollen är ytterligare inslag.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • Visa förmåga att tillämpa kunskaper i utredningsmetodik
  • Visa förmåga att tillämpa kunskaper i projektledningsmetodik
  • Visa förmåga att beskriva och kritiskt reflektera över utredningsarbete inom skilda organisationer och samhällsförvaltningar
  • Visa förmåga att tillämpa kunskaper i systematiskt insamlande av information, analys, dokumentation samt utvärdering

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
  • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
  • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jerkedal, Åke. (2001). Utvärdering – steg för steg. Om projekt- och programbedömning. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Jensen, Christian., Johansson, Staffan., Löfström, Mikael. (2007). Projektledning i offentlig miljö. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, Ulf., Skärvad, Per-Hugo. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur.

Antvik, Sven. Sjöholm, Håkan. (2207) Projekt - ledning och metoder. Stockholm: SIS förlag.

Kompendium tillhandahålls av Sektionen för management

Artiklar tillkommer

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jerkedal, Åke. (2001). Utvärdering – steg för steg. Om projekt- och programbedömning. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Jensen, Christian., Johansson, Staffan., Löfström, Mikael. (2007). Projektledning i offentlig miljö. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, Ulf., Skärvad, Per-Hugo. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur.

Antvik, Sven. Sjöholm, Håkan. (2207) Projekt - ledning och metoder. Stockholm: SIS förlag.

Kompendium tillhandahålls av Sektionen för management

Artiklar tillkommer

Lärande och undervisning

Undervisningen består av litteraturstudier, projektarbete, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt föreläsningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Gunilla Albinsson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Litteraturseminarium 0,5 U/G
1015 Redovisningsuppgift 1 U/G
1025 Utredningsuppgift 1 U/G
1035 Projektarbete, projektledning och utvärdering 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2010-10-15

Kurstid

2011 vecka 03 till
2011 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

 

Share Dela