FE1402 Marknadsföring och konsumentkulturteori

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej vårterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att stimulera studenternas kunskapsutveckling och lärande beträffande marknadsföring, reklam och konsumtion. Kursen syftar även till att utveckla studenternas förmåga att kritiskt analysera marknadsföring, reklam och konsumtion i relation till kulturteori.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Antagning

Förkunskapskrav

Avklarade studier om 30 hp inom samma ämne.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Lärandemål

Innehåll

En kortare översikt om global social förändring och dess relation med konsumtion, marknadsföring och reklam.
Grundläggande principer inom marknadsföringsteori.
En introduktion av marknadsföring, reklam och konsumtion ur ett kulturteoretiskt perspektiv.
Relationen mellan livsstil och konsumtion.
Etiska och moralfilosofiska frågeställningar i relation till marknadsföring och reklam.
Postmoderna alternativ inom konsumtionsforskning.
Metodologiska angreppsätt i studiet av marknadsföring, reklam och konsumtion.
Genomförande av etiskt- och moralfilosofiskt teoretiskt förankrad analys av reklam

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna identifiera och förklara centrala termer inom marknadsföringsteori.
 • Kunna problematisera och kritiskt ifrågasätta marknadsföringsstrategier.
 • Kunna identifiera centrala termer och angreppssätt inom konsumentkulturteori.
 • Kunna relatera sociala och kulturteoretiska perspektiv till frågor om marknadsföring, reklam och konsumtion.
 • Kunna genomföra en etiskt- och moralfilosofiskt teoretiskt förankrad analys av reklam och presentera resultatet på ett kreativt sätt.
 • Självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera en intervju med en fokusgrupp.
 • Kunna presentera egna reflektioner och analyser med koppling till teorier om marknadsföring och konsumentkulturteori, både skriftligt och muntligt.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Problemlösning.
 • Att arbeta individuellt och i grupp.
 • Akademiskt skrivande på grundläggande nivå.
 • Ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Pearsons, E., P, Mclaran. (2009): Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behavior. Elsevier

Schiffman, L., L. L. Kanuk., J, Wisenblit. (2010): Consumer Behavior. London: Pearson Prentice Hall (The global latest edition).

Artiklar vilka kursansvarig tillhandahåller kommer att utgöra obligatorisk läsning inför kursens seminarier.

Referenslitteratur;
Goodman, D., & M, Cohen., (2004): Consumers culture: a reference handbook. ABC-CLIO - (E-Book)

Kotler, P., G, Armstrong., J, Saunders and V, Wong. Principles of Marketing. (The european latest edition) Prentice Hall.

Sassatelli, R., (2007): Consumer Culture, history, theory and politics. Sage Publications:London.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Pearsons, E., P, Mclaran. (2009): Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behavior. Elsevier

Schiffman, L., L. L. Kanuk., J, Wisenblit. (2010): Consumer Behavior. London: Pearson Prentice Hall (The global latest edition).

Artiklar vilka kursansvarig tillhandahåller kommer att utgöra obligatorisk läsning inför kursens seminarier.

Referenslitteratur;
Goodman, D., & M, Cohen., (2004): Consumers culture: a reference handbook. ABC-CLIO - (E-Book)

Kotler, P., G, Armstrong., J, Saunders and V, Wong. Principles of Marketing. (The european latest edition) Prentice Hall.

Sassatelli, R., (2007): Consumer Culture, history, theory and politics. Sage Publications:London.

Lärande och undervisning

Studenten förväntas aktivt delta i seminarier, workshops, presentationer och föreläsningar. Visuell media och presentation av olika fall kommer tillsammans med studenternas egna mindre undersökningar att utgöra centrala lärtillfällen i kursen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Marina Jogmark

Kursansvarig
Marina Jogmark

Planerade lärtillfällen

seminarier, workshops, presentationer och föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1105 Gruppuppgift 2,5 U/G
1115 Individuell rapport 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

 

Share Dela