PE2506 Pedagogik, avancerad nivå

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2012

Översikt

Syftet med kursen är att de studerande ska förvärva fördjupad kunskap om pedagogiken som vetenskap och dess funktion i samhälle och yrkesliv samt förstå villkoren för vuxnas lärande. De studerande ska tillägna sig och utveckla ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Avklarade kurser i pedagogik om totalt 90 hp varav minst 15 hp skall vara kandidatarbete eller motsvarande självständigt examensarbete om 15 hp.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

 • Fördjupning i pedagogik som vetenskapligt område ur filosofiskt och samhälleligt perspektiv
 • Fördjupning i området arbetslivspedagogik
 • Fördjupning i begreppen livslångt lärande, kompetensutveckling, utvecklingsinriktat lärande och utvecklingsbarhet ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv
 • Fördjupning i reflektionsbegreppets mångtydighet och betydelse för arbetslivspedagogiska praktiker

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Visa kunskap om pedagogik som vetenskapligt område
 • Visa insikt i några aktuella forskningsfrågor inom arbetslivspedagogik
 • Identifiera och redogöra för nyckelvillkor gällande livslångt lärande, utvecklingsinriktat lärande, kompetensutveckling och utvecklingsbarhet ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv
 • Visa fördjupad kunskap om reflektionsbegreppets mångtydighet och betydelse för arbetslivspedagogiska praktiker

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Självständighet i akademiskt arbete
 • Vetenskapligt skrivande på avancerad nivå
 • Vetenskapligt, kritiskt och problematiserande förhållningssätt
 • Reflektion och kritiskt tänkande
 • Vetenskaplig argumentation
 • Vetenskaplig analys- och tolkningsförmåga
 • Förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kurslitteratur och övriga läromedel

Emsheimer P., Hansson H. & Koppfeldt T. (Red.) (2005). Den svårfångade reflektionen. Lund: Studentlitteratur.

Illeris, K. (Ed.) (2009). International Perspectives on Competence Development Developing Skills and Capabilities. London : Taylor and Francis.
Lauder, H. Brown, P., Dillabough, J.A. & Halsey, A. H. (Eds.) (2006). Education, Globalization and Social Change. Oxford:OUP.

Sutherland, P. & Crowther, J. (Eds.) (2009). Lifelong learning – concepts and contexts. London: Taylor and Francis.


Ytterligare elektroniska källor tillkommer i form av doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar inom pedagogikens vetenskapsområde

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Emsheimer P., Hansson H. & Koppfeldt T. (Red.) (2005). Den svårfångade reflektionen. Lund: Studentlitteratur.

Illeris, K. (Ed.) (2009). International Perspectives on Competence Development Developing Skills and Capabilities. London : Taylor and Francis.
Lauder, H. Brown, P., Dillabough, J.A. & Halsey, A. H. (Eds.) (2006). Education, Globalization and Social Change. Oxford:OUP.

Sutherland, P. & Crowther, J. (Eds.) (2009). Lifelong learning – concepts and contexts. London: Taylor and Francis.


Ytterligare elektroniska källor tillkommer i form av doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar inom pedagogikens vetenskapsområde

Lärande och undervisning

Kommunikation sker via en lärplattform samt via videobaserade konferenssystem. Kursspråket är svenska men viss undervisning på engelska kan förekomma. I kursen ingår litteratur och vetenskapliga artiklar på engelska och svenska. Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, handledning, inlämningsuppgifter, lärar- och kamratfeedback samt enskild och gruppvis konsultation. Examinationen omfattar diskussionsdeltagande på seminarier, skriftliga uppgifter och rapporter samt muntliga redovisningar. Arbetssättet bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktivt deltagande i både individuellt arbete och i team. Den pedagogiska grundtanken stödjer den studerandes utveckling av djupförståelse, självständighet och egenkontroll. Egna initiativ och grupparbeten stöder den studerandes kunskapsutveckling och ansvarstagande. Centrala moment i undervisningen främjar de studerandes kunskapsutveckling och stimulerar de studerandes förmåga att iaktta omvärlden, problematisera vad som sker, ställa relevanta frågor, samla data, analysera och reflektera över lärandefenomen utifrån relevanta teorier.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: genom anknytning till plan för och förberedelser av egen magisteruppsats eller till miniprojekt inom kursen

Lärare

Examinator
Rose-Marie Olsson

Kursansvarig
Rose-Marie Olsson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, presentation av inlämningsuppgifter, lärar- och kamratfeedback, enskild och gruppvis handledning

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Filosofiskt och samhälleligt perspektiv på pedagogik 7,5 U/G/VG
1120 Arbetslivspedagogiska begrepp 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

 

Share Dela