PE1305 Pedagogik, fördjupningskurs

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012

Översikt

Syftet med kursen är att studerande ska utveckla
fördjupade kunskaper inom arbetslivspedagogikens kunskapsfält. I detta ingår att studenten utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till forskning och forskningsmetoder samt kunskaper om olika teoretiska och metodiska perspektiv på pedagogisk forskning. Studenten genomför självständigt och under handledning ett uppsatsarbete i pedagogik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgången A och B-kurs i pedagogik 60hp/40p

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

Kursen är indelad i två delkurser om vardera 15 hp
Delkurs 1 vuxnas lärande i teori och praktik
 • Kunskapstraditioner och teorier inom vuxenpedagogik och arbetslivspedagogik
 • Nationell och internationell forskning inom vuxen- och arbetslivspedagogik
 • Vetenskaps- och kunskapsteoretiska ansatser
 • Forskningsansatser
 • Metodologi
 • Planering, genomförande och utvärdering av en vetenskaplig studie
 • Analys och tolkning av kvantitativa och kvalitativa data
 • Användning av datorprogram för statistik analys och textanalys
Delkurs 2 Uppsatskurs
 • Ett självständigt empiriskt arbete genomförs under handledning där fördjupad förmåga att systematiskt beskriva, analysera, tolka och redovisa en studie
 • Opposition på annans arbete

Lärandemål

Efter genomförd Delkurs 1 ska studenten:
 • visa kunskap om nationell och internationell forskning i vuxen- och arbetslivspedagogik
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av forskningsansats och metodologi i relation till vetenskapsteori, kunskapsteori och forskningsmetoder
 • Visa kunskap om de pedagogiska dimensionerna i dagsaktuell forskning
 • Redogöra för planering av en vetenskaplig studie
 • Visa kunskap om och förståelse för olika analysmetoder av kvantitativa och kvalitativa data
 • Visa kunskap om och kunna tillämpa datorprogram för statistisk analys och textanalys
Efter genomförd Delkurs 2 ska studenten:
 • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt
 • söka, behandla och kommunicera kunskap
 • språkförståelse och akademisk kommunikation i tal och skrift samt att:
 • problematisera
 • reflektera
 • analysera

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Bjereld, U. (2002). Varför vetenskap? Lund:
Studentlitteratur.
Borg, E., & Westerlund, J. (2006). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000).
Research Methods in Education. London: Taylor &
Francis.
Wolcott, H. (2001). Writing up Qualitative Research. London: Sage.

Delkurs 2
Reinicke, L., & Stray Jorgensen, P. (2008). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur
samt litteratur i anslutning till egen uppsats
tillkommer i båda kurserna.

Referenslitteratur kommer att lämnas vid kursens början.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Bjereld, U. (2002). Varför vetenskap? Lund:
Studentlitteratur.
Borg, E., & Westerlund, J. (2006). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000).
Research Methods in Education. London: Taylor &
Francis.
Wolcott, H. (2001). Writing up Qualitative Research. London: Sage.

Delkurs 2
Reinicke, L., & Stray Jorgensen, P. (2008). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur
samt litteratur i anslutning till egen uppsats
tillkommer i båda kurserna.

Referenslitteratur kommer att lämnas vid kursens början.

Lärande och undervisning

Kommunikation sker via lärplattform samt via
videobaserat konferenssystem. Undervisningen är dialogbaserad och genomförs i form av seminarier, handledningssamtal, skriftliga
inlämningsuppgifter, lärar- och kamratfeedback
samt muntliga och skriftliga diskussioner. Föreläsningar förekommer i olika former. Arbetssättet bygger på en grundsyn som förutsätter
att den studerande deltar aktivt vid individuellt arbete och i team. Den pedagogiska grundtanken stödjer den studerandes utveckling av djupförståelse och självständighet. Centrala moment i undervisningen syftar till att främja den studerandes förmåga att utveckla kunskap genom att iaktta omvärlden, ställa frågor kring den, samla data, analysera och reflektera med grund i relevanta begrepp och teorier.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas Hansson

Kursansvarig
Thomas Hansson

Planerade lärtillfällen

Undervisningen är dialogbaserad och genomförs i form av seminarier, handledningssamtal, skriftliga
inlämningsuppgifter, lärar- och kamratfeedback
samt muntliga och skriftliga diskussioner. Föreläsningar förekommer i olika former.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Skriftlig uppgift 1 5 U/G/VG
1015 Skriftlig uppgift 2 5 U/G/VG
1025 Analysuppgift 5 U/G/VG
1035 Uppsats 15 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

 

Share Dela