PS1208 Uppsatskurs i psykologi

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012

Översikt

Syftet med kursen är att studenten skall kunna tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder samt utforma och presentera ett uppsatsarbete.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Antagning

Förkunskapskrav

Psykologi grundkurs 1-30 högskolepoäng eller motsvarande samt 7,5 hp inom vetenskaplig metod och statistik inom Psykologi på B-nivå.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Lärandemål

Innehåll

Kursen syftar till att integrera och tillämpa psykologisk teori och forskningsmetodik. Inom eget valt ämnesområde genomförs ett uppsatsarbete som presenteras och diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • anpassa och applicera valda metoder på psykologiska frågeställningar.
  • tillämpa vetenskapliga metoder.
  • genomföra en vetenskaplig studie.
  • ge uttryck för ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt

Generella förmågor

I kursen tränas följande:
  • Utökad förståelse av vetenskapliga perspektiv och psykologiska sammanhang
  • Utökad förmåga att kunna söka kunskap
  • Självständighet och kritiskt förhållningssätt
  • Språkförståelse och akademisk kommunikation i tal och skrift
  • Utökad förmåga till reflektion, analys och diskussion

Kurslitteratur och övriga läromedel

I kursen ingår all litteratur som tidigare studerats inom Psykologi som referenslitteratur. Därtill kommer litteratur kursdeltagarna själva väljer i relation till sin psykologiska frågeställning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

I kursen ingår all litteratur som tidigare studerats inom Psykologi som referenslitteratur. Därtill kommer litteratur kursdeltagarna själva väljer i relation till sin psykologiska frågeställning.

Lärande och undervisning

Undervisning sker i form av självständigt uppsatsskrivande, handledning, diskussion och uppsatsseminarium. I kursen tillämpas ett forskande och undersökande arbetssätt vilket innebär att söka, samla, analysera och reflektera över information.
För att mål ska uppnås och generella förmågor utvecklas ska studenten genom aktivt deltagande skapa mening och nå förståelse för kunskapen. Genom att börja med enklare delar och arbeta sig fram till komplexa helheter ska studenten lära sig kritiskt och analytiskt tänkande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Margaretha Arlefur

Kursansvarig
Margaretha Arlefur

Planerade lärtillfällen

Undervisning sker i form av självständigt uppsatsskrivande, handledning, diskussion och uppsatsseminarium

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Uppsats 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

 

Share Dela