PE1105 Kompetens och medarbetarskap i arbetslivet

Sommarkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2011

Översikt

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig förståelse för medarbetarskapets roll ur ett organisationsperspektiv. Studenten ska få insikt i det livslånga lärandet och lärande i organisationer. Vidare ska studenten få förståelse för kompetens och vilken betydelse det har för individen i arbetslivet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Lärandemål

Innehåll

• Medarbetarskap ur ett organisationsperspektiv
• Lärande i organisationer
• Betydelsen av livslångt lärande i arbetslivet
• Kompetens och dess betydelse för individen i arbetslivet

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna visa på förståelse för medarbetarskap ur ett organisationsperspektiv
• få insikt om och förståelse för lärande i organisationer
• visa förståelse för begreppet livslångt lärande
• visa förståelse för begreppet kompetens och dess betydelse för individen i arbetslivet

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Grundläggande informationsteknikkompetens
• Samarbete i team
• Självständigt arbete
• Akademiskt skrivande på grundläggande nivå
• Kritiskt förhållningssätt på grundläggande nivå
• Arbete med olika hjälpmedel och medier
• Insikt i ansvar för eget lärande
• Reflektera
• Argumentera

Kurslitteratur och övriga läromedel

Granberg, O. & Ohlsson, J. (2004). Från lärandets loopar till lärande organisationer. Lund:Studentlitteratur

Hällstén, F. & Tengblad, S. (2006). Medarbetarskap i praktiken. Lund:Studentlitteratur

Olausson L & Lindahl C (red). (2005). Lärande hela livet – en antologi om lärandets betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle. Lund:Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur tillkommer.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Granberg, O. & Ohlsson, J. (2004). Från lärandets loopar till lärande organisationer. Lund:Studentlitteratur

Hällstén, F. & Tengblad, S. (2006). Medarbetarskap i praktiken. Lund:Studentlitteratur

Olausson L & Lindahl C (red). (2005). Lärande hela livet – en antologi om lärandets betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle. Lund:Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur tillkommer.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, gruppdiskussioner och individuellt arbete. Arbetssätten bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktivt deltagande i både individuellt arbete och i arbetsteam. Den pedagogiska grundtanken stödjer utveckling av självständighet och ansvarstagande för individuellt arbete såväl som ansvarstagande för kunskapsutveckling inom ett arbetsteam. Viktiga moment i utbildningen är att utveckla kunskap genom att iaktta omvärlden, ställa frågor kring den, samla information, analysera och reflektera över relevanta begrepp och teorier.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
Eva Fredriksson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Seminarium 1,5 U/G
0815 Skriftlig individuell uppgift 4 U/G
0825 Gruppuppgift 2 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

 

Share Dela