PE1109 Lärande och utveckling i arbetslivet

Sommarkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2011

Översikt

Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskaper om lärande och utveckling i arbetslivet. Vidare syfte är att få förståelse för pedagogiska perspektiv på arbetsmiljö. Studenten skall också få insikt i påverkan – och förändringsprocesser ur ett individ, grupp och organisationsperspektiv.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Lärandemål

Innehåll

• Lärande och utveckling i arbetsliv
• Påverkan – och förändringsprocesser ur ett individ, grupp och organisationsperspektiv.
• Pedagogiska perspektiv på arbetsmiljö

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
•kunna visa förståelse för betydelsen av lärande och utveckling i arbetslivet.
•kunna redogöra för förändring – och påverkansprocesser ur ett individ, grupp och organisationsperspektiv
•kunna beskriva och visa förståelse för pedagogiska perspektiv på arbetsmiljö

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Grundläggande informationsteknikkompetens
• Samarbete i team
• Självständigt arbete
• Akademiskt skrivande på grundläggande nivå
• Kritiskt förhållningssätt på grundläggande nivå
• Arbete med olika hjälpmedel och medier
• Insikt i ansvar för eget lärande
• Reflektera
• Argumentera

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ellström, P-E. & Hultman, G. (red). (2004). Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet.

Granberg, O. (2004). Lära eller läras. Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur tillkommer

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ellström, P-E. & Hultman, G. (red). (2004). Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet.

Granberg, O. (2004). Lära eller läras. Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur tillkommer

Lärande och undervisning

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, gruppdiskussioner och individuellt arbete. Arbetssätten bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktivt deltagande i både individuellt arbete och i arbetsteam. Den pedagogiska grundtanken stödjer utveckling av självständighet och ansvarstagande för individuellt arbete såväl som ansvarstagande för kunskapsutveckling inom ett arbetsteam. Viktiga moment i utbildningen är att utveckla kunskap genom att iaktta omvärlden, ställa frågor kring den, samla information, analysera och reflektera över relevanta begrepp och teorier.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Kajsa Petersson

Kursansvarig
Eva Fredriksson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Fältstudie 5 U/G
0815 Skriftlig individuell uppgift 2,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-03-15

Kurstid

2011 vecka 23 till
2011 vecka 32

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

 

Share Dela