DV1127 Databaser och objektorienterad programmering i PHP

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen går igenom programspråket PHP med fokus på dess objektorienterade delar och att tillsammans med SQL skapas databasdrivna webbapplikationer.

Skriptspråket PHP och databaser med SQL är grundtekniker för att tillsammans med HTML och CSS bygga databasdrivna webbapplikationer. Kursen fokuserar på de objektorienterade delarna av skriptspråket PHP. Grundläggande programmering i PHP gås igenom och därefter är det fokus på de objektorienterade konstruktionerna. Som databas används MySQL och PHP Data Objekts används för att koppla PHP mot databasen.


Kursen är praktiskt upplagd och via övningar byggs enklare webbapplikationer med objektorienterad PHP. Mot slutet genomförs ett projekt där de olika övningarna formar en mer avancerad helhet i form av en webbapplikation. All programmering sker i en webbaserad miljö med en Unix-baserad webbserver (Apache), webbprogrammering med HTML5 och CSS3 samt en databasserver (SQL och MySQL).

Vill man utveckla professionella webbapplikationer så krävs bättre skriptprogrammering, denna kurs ger dig en bra start via förståelse för användning av objektorienterad PHP tillsammans med SQL (och HTML och CSS).

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • PHP-programmering i webbmiljö, syntax, semantik, koppling mot databaser, funktionsorienterad programmering, datastrukturer, algoritmer och inbyggda funktioner.
 • Objektorienterad PHP-programmering med språkkonstruktioner och begrepp. Objektorientering som sätt att strukturera och återanvända kod.
 • SQL och databasen MySQL tillsammans med PHP Data Objekt. Databasmodellering med ER-modellering (Entity Relationship).
 • Grafik och bilder med SVG. Att rita bilder med Scalable Vector Graphics och integrera dem i en webbapplikation.
 • Webbapplikationer, utveckling av webbapplikationer där tekniker såsom webbserver (Apache), PHP, HTML, CSS, och SQL integreras.
 • Användning av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex UNIX/Linux, installation på extern webbserver, ssh, ftp/sftp, databasklienter såsom PHPMyAdmin och MySQL Workbench.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha grundläggande förståelse för utveckling med objektorienterad PHP-programmering och databaser i webbmiljö, genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • ha god förmåga och insyn i den objektorienterade programmeringsparadigmen genom att tillämpa den på praktiska övningar.
 • självständigt, utefter en specifikation, kunna utveckla och driftsätta en webbapplikation där objektorienterad PHP-programmering och databaser har en central roll.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling av databasdrivna webbapplikationer.

Generella förmågor

 • Problemlösning
 • Informationssökning
 • Skriftlig kommunikation

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
1. Beginning PHP 5 and MySQL 5, From Novice to Professional, 4e uppl
Författare: Gilmore, W
Förlag: Pagina förlags AB
Utgiven: 2010
Antal sidor: 787
ISBN10: 1430231149
ISBN13: 9781430231141
---
Referenslitteratur:
1. Beginning Web Programming with HTML, XHTML and CSS, 2:a upplagan
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlag AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

2. Webbutveckling med PHP och MySQL
Författare: Montathar Faraon
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2012
ISBN: 9789144072395

3. Databasteknik
Författare: Thomas Radron-McCarthy
Författare: Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsår: 2005, Antal sidor 646
ISBN10: 9144044496
ISBN13: 9789144044491

4. HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
1. Beginning PHP 5 and MySQL 5, From Novice to Professional, 4e uppl
Författare: Gilmore, W
Förlag: Pagina förlags AB
Utgiven: 2010
Antal sidor: 787
ISBN10: 1430231149
ISBN13: 9781430231141
---
Referenslitteratur:
1. Beginning Web Programming with HTML, XHTML and CSS, 2:a upplagan
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlag AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

2. Webbutveckling med PHP och MySQL
Författare: Montathar Faraon
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2012
ISBN: 9789144072395

3. Databasteknik
Författare: Thomas Radron-McCarthy
Författare: Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsår: 2005, Antal sidor 646
ISBN10: 9144044496
ISBN13: 9789144044491

4. HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via läroplattformens forum och chat.

Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information.

Efter varje avslutat kursmoment sker en inlämning och skriftlig avrapportering i forumet. Detta sammanställs efterhand och blir den skriftliga rapporten för kursen.

Varje kursmoment är en byggsten i skapandet av en större webbapplikation. Därmed är varje moment en förberedelse för projektet som avslutar och knyter ihop kursen.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Kursen innehåller ett projekt och är en del i examinationen av kursen.

Lärare

Examinator
Göran Gustafsson

Kursansvarig
Mikael Roos

Lärare
Mikael Roos

Planerade lärtillfällen

Distanskurs bestående av läsanvisningar och praktiska uppgifter som löses individuellt. Handledning sker i forum och chat.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Övningar 2,5 U/G/VG
1015 Rapport 2,5 U/G/VG
1025 Projekt 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela