DV1109 Objektorienterad programmering i Java

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT.
Syftet med kursen är att ge studenten, som har grundläggande kunskaper i programmering, en introduktion till objektorienterad programmering i programspråket Java.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DV1105-Inledande programmering i Java.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Objektorienterad programmering innebär bland annat hantering av klasser och objekt. I kursen ingår också konstruktion av grafiska användargränssnitt samt olika typer av filhantering.
Kursen omfattar följande moment:
 • Klasser och objekt
 • Metoder
 • Arv
 • Abstrakta klasser
 • Grafiska användargränssnitt (GUI)
 • Separation av GUI och logik
 • Undantagshantering
 • Filhantering

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • självständigt, utifrån en problembeskrivning, kunna konstruera ett, enligt objektorienterade principer, händelsestyrt program med grafiskt användargränssnitt och filhanteringsfunktionalitet i programspråket Java.
 • kunna ta fram ett översiktligt klassdiagram för ett objektorienterat system.
 • vara förtrogen med den syntax i programspråket Java som krävs för att skriva program av ovan nämnda omfattning.
 • förstå konceptet med objektorienterad programmering så att det blir naturligt att programmen skrivs enligt denna modell.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att anpassa sig till nya situationer
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Objektorienterad programmering – i denna kurs används visserligen programspråket Java men syntaxen är snarlik flera andra programspråk

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: An Introduction to Object-Oriented Programming with Java
Författare: C Thomas Wu
Förlag: McGraw-Hill Higher Education
Utgiven: 2009
Antal sidor: 960
ISBN: 9780071283687

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: An Introduction to Object-Oriented Programming with Java
Författare: C Thomas Wu
Förlag: McGraw-Hill Higher Education
Utgiven: 2009
Antal sidor: 960
ISBN: 9780071283687

Lärande och undervisning

Kursen kan ges som distanskurs och campuskurs.
Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. I den detaljerade studieanvisningen får studenten läsanvisningar till kursboken, hänvisningar till kompletterande material samt förslag på uppgifter att lösa. Varje 2-veckors period har ett huvudmoment, därefter genomför studenten veckans övning. Kursen har 4 obligatoriska inlämningsuppgifter (en uppgift per 2-veckors period) som leder fram till ett objektorienterat system där alla kursens moment ingår. Studenten skickar sin lösning (via e-post) till läraren som ger feedback. Därefter fortsätter kursen med nästa moment.
Specifikt för distanskurs: Interaktiva övningar genomförs via Internet, till exempel via ett konferenssystem eller BTH:s lärplattform. De studenter som inte har möjlighet att delta vid konferenstillfällena kommer att kunna ladda hem inspelningar från dessa möten och titta på dem i efterhand. Dessutom förekommer naturligtvis kommunikation via e-post.
Specifikt för campuskurs: Genomförs enligt ovan med följande modifiering; Föreläsningar i sal. De interaktiva övningarna via Internet ersätts av övningar i datorsal.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Bengt Aspvall

Kursansvarig
Hans Kyhlbäck

Lärare
Hans Kyhlbäck

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är interaktiva övningar via Internet.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Tentamen1 4,5 U/G/VG
0720 Inlämningsuppgift 3 U/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Dagtid, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela