DV1448 Säkerhet i digitala ekosystem

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Ett syfte med kursen är att undersöka de krav som ställs på IT-samhället att skydda information från obehöriga. Dessutom diskuteras hur denna information kan förmedlas i oförvanskad form och vara tillgänglig när den behövs. I kursen betonas människans roll utifrån en biologisk och ekonomisk utgångspunkt. Detta benämns ett digitalt ekosystem, alltså alla de processer och aktörer som ryms inom ett informationsekosystem. Under kursens gång skaffar sig studenten både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av hur hot från illasinnade programvaror kan hanteras eller alternativt avstyras.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Biologiska och ekonomiska modeller där naturliga och digitala ekosystem belyses.
 • Säkerhet och teknik - lokalt och i datamolnet.
 • Personlig integritet – rätten till privatliv och rätten till intellektuell egendom.
 • Den sammankopplade webben - webb 2.0, datamoln och sociala nätverk.
 • Kunskapskällan internet kontra desinformation på nätet – kritisk källgranskning.
 • Artificiell intelligens (AI) inom nya tillämpningsområden – hur en framtidsvision kan se ut.

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall studenten:
 • kunna identifiera skillnader mellan säkerhet lokalt och i molnlösningar.
 • kunna upptäcka skillnader mellan information och desinformation.
 • kunna klarlägga skillnader mellan AI och mänsklig intelligens.
 • kunna diskutera hur privacy begreppet förhåller sig till intellektuell egendom samt hur detta påverkas av molntjänster.
 • kunna analysera olika IT relaterade hot samt kritiskt utvärdera dessa i förhållande till olika typer av mänsklig aktivitet.
 • ha grundläggande kunskaper om modeller för säkerhetsprocesser.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga till analys och syntes
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Problemlösning
 • Kvalitetstänkande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur (för sluttentamen)
Författare: Bengt Carlsson och Andreas Jakobsson
Titel: Säkerhet i digitala ekosystem
Förlag/år: Studentlitteratur, 2012
Omfång: 330 sidor
ISBN: 9789113030449

Dessutom en av de 5 angivna inriktningslitteraturerna nedan. Detta styrs av vilken inriktning studenten ska göra sin deltentamen i.

1. Säkerhet, teknik och molnapplikationer
Namn: Goldberg, D. och Larsson, L.,
Titel: Svenska hackare – en berättelse från nätets skuggsida
Förlag/år: Norstedts, 2011
Omfång: 316 s
ISBN: 9789113030449
och
Namn: Ekström, A.
Titel: Google-koden
Förlag/år: Månpocket, 2010
Omfång: 256 s
ISBN: 9789172322158

2. Sammankopplad webb
Författare: Carr, N
Titel: The Big Switch – rewiring the world, from Edison to Google
Förlag/år: Norton, 2009
Omfång: 288 s
ISBN: 9780393333947

3. Ekonomiska modeller
Namn: Levy, S.,
Titel: In the plex – How Google thinks, works, and shapes our lives
Förlag/år: Simon & Schuster, 2011
Omfång: 424 s
ISBN: 9781416596585

4. Internet och Artificiell Intelligens
Namn: Carr, N.
Titel: The Shallows – how the internet is changing the way we think, read and remember,
Förlag/år: Atlantic Books, 2010
Omfång: 276 s
ISBN:9781848872257

5. Historiskt/framtidsskildring
Namn: Orwell, George
Titel: 1984
Förlag/år: Atlantis, 2001
Omfång: 237 s
ISBN: 9174865412
och
Namn: Huxley, A.
Titel: Du sköna nya värld
Förlag/år: Lind & Co 2003
Omfång: 283 s
ISBN: 9789189538580

Kompletterande studiematerial som laborationer, läsanvisningar, instuderingsfrågor och diskussionsfrågor tillhandahålls och distribueras elektroniskt av institutionen under kursens gång.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur (för sluttentamen)
Författare: Bengt Carlsson och Andreas Jakobsson
Titel: Säkerhet i digitala ekosystem
Förlag/år: Studentlitteratur, 2012
Omfång: 330 sidor
ISBN: 9789113030449

Dessutom en av de 5 angivna inriktningslitteraturerna nedan. Detta styrs av vilken inriktning studenten ska göra sin deltentamen i.

1. Säkerhet, teknik och molnapplikationer
Namn: Goldberg, D. och Larsson, L.,
Titel: Svenska hackare – en berättelse från nätets skuggsida
Förlag/år: Norstedts, 2011
Omfång: 316 s
ISBN: 9789113030449
och
Namn: Ekström, A.
Titel: Google-koden
Förlag/år: Månpocket, 2010
Omfång: 256 s
ISBN: 9789172322158

2. Sammankopplad webb
Författare: Carr, N
Titel: The Big Switch – rewiring the world, from Edison to Google
Förlag/år: Norton, 2009
Omfång: 288 s
ISBN: 9780393333947

3. Ekonomiska modeller
Namn: Levy, S.,
Titel: In the plex – How Google thinks, works, and shapes our lives
Förlag/år: Simon & Schuster, 2011
Omfång: 424 s
ISBN: 9781416596585

4. Internet och Artificiell Intelligens
Namn: Carr, N.
Titel: The Shallows – how the internet is changing the way we think, read and remember,
Förlag/år: Atlantic Books, 2010
Omfång: 276 s
ISBN:9781848872257

5. Historiskt/framtidsskildring
Namn: Orwell, George
Titel: 1984
Förlag/år: Atlantis, 2001
Omfång: 237 s
ISBN: 9174865412
och
Namn: Huxley, A.
Titel: Du sköna nya värld
Förlag/år: Lind & Co 2003
Omfång: 283 s
ISBN: 9789189538580

Kompletterande studiematerial som laborationer, läsanvisningar, instuderingsfrågor och diskussionsfrågor tillhandahålls och distribueras elektroniskt av institutionen under kursens gång.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker som en distanskurs, med nätverksbaserade laborationer, individuella inlämningsuppgifter och nätverksbaserade diskussioner. Som stöd används It’s learning, en lärplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. Kurslitteraturen och läsmomenten introducerar viktiga begrepp, perspektiv, frågeställningar m.m. inom området informationssäkerhet. Läsmoment och instuderingsfrågor underlättar för kursdeltagarna att inhämta kunskap, och kursdeltagaren övar på att få en bättre förståelse för den kunskapen i rapportskrivningen. Rapportskrivning övas i form av en valbar deltenta (se inriktningslitteraturen nedan) och en sluttentamen. Rapporterna ska vara reflekterande så därigenom övas förmågan att identifiera och formulera problem och frågeställningar liksom kritiskt tänkande då olika ställningstaganden ställs mot varandra. Analytiskt tänkande övas i laborationerna då kursdeltagaren utifrån laborationsresultaten ska dra slutsatser för vad de betyder. Kursdeltagarna får återkoppling från lärarna på sina rapporter och sina laborationsrapporter kontinuerligt under kursens gång för att stödja kursdeltagarna i deras lärande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Bengt Carlsson

Kursansvarig
Bengt Carlsson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Deltentamen 1,5 G-U
1220 Laboration 1 1 G-U
1230 Laboration 2 1 G-U
1240 Laboration 3 1 G-U
1250 Sluttentamen 3 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela