DV1401 Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012

Översikt

HTML, XHTML och CSS ger grundförutsättningar för hur en webbapplikation kan byggas. Med hjälp av PHP och server-side programmering så kan webbapplikationen bli mer dynamisk och hantera lagring av information i databaser. Med PHP kan webbapplikationen byggas upp med en mer programmerings-mässig struktur. En struktur som underlättar utveckling och underhåll.

Denna introduktionskurs är för dig som vill lära teknikerna från grunden. Kursern kräver inga förkunskaper. Kursen fokuserar på byggstenarna i HTML och CSS. Vi använder HTML5 och tittar på vilka möjligheter som CSS3 kommer att erbjuda. PHP introduceras som ett skriptspråk och med hjälp av enkla programmeringskonstruktioner skapas en webbapplikation på ett strukturerat sätt. Information lagras i en filbaserad databas. I kursen används både XML och SQL databasen SQLite för att spara informationen. Enkla SQL-frågor används för att ställa frågor mot databasen.

Sammantaget blir kursen en grundlig introduktion och orientering i de tekniker som ofta används för att skapa webbapplikationer. Kursen kan med fördel tas av de som inte har kunskaper i vare sig programmering eller HTML/CSS-kunskaper. Kursens övningar tar hänsyn till studentens förkunskaper. För den som har erfarenhet ger kursen därför en möjlighet att djupdyka i referensmanualen för HTML och CSS.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • HTML, XHTML och HTML5. Valideringsverktyg.
 • Stylesheets. CSS och nästa generation med CSS3. Valideringsverktyg.
 • Skriptbaserad PHP-programmering för att dela upp strukturen i filer och funktioner samt för att hantera formulär och lagring i databas.
 • SQL och den filbaserade relationsdatabasen SQLite.
 • Strukturerad utveckling av webbapplikationer där synen på struktur, ordning och reda påverkar hur vi utvecklar vår webbapplikation.
 • Användning, i mindre omfattning, av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex UNIX/Linux, installation på extern webbserver, ssh, ftp/sftp, användande av versionshanteringsverktyg Git och GitHub.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • individuellt påvisa grundläggande kunskaper i de tekniker som kursen hanterar. Framförallt gäller det teknikerna HTML, CSS, PHP samt SQL.
 • individuellt visa grundläggande förståelse för vikten av en webbapplikations struktur och kunna beskriva hur de olika teknikerna (HTML, CSS, PHP och SQL) kan användas för att påverka strukturen.
 • individuellt påvisa god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling av webbapplikationer.
 • självständigt kunna utveckla och driftsätta en webbapplikation utvecklad med HTML, CSS, PHP och SQL.

Generella förmågor

 • Problemlösning
 • Informationssökning
 • Skriftlig kommunikation

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Titel: HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

Referenslitteratur
1. Titel: Beginning PHP 5 and MySQL 5, From Novice to Professional, 4e uppl
Författare: Gilmore, W
Förlag: Pagina förlags AB
Utgiven: 2010
Antal sidor: 787
ISBN10: 1430231149
ISBN13: 9781430237741

2. Titel: Beginning Web Programming with
HTML,XHTML and CSS, 2a uppl
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlags AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Titel: HTML & CSS: The Complete Reference, fifth edition
Författare: Thomas A. Powell
Förlag: McGraw-Hill/Osborne Media
Språk: Engelska
Utgiven: 2010, Antal sidor: 832
ISBN10: 0071496297
ISBN13: 9780071496292

Referenslitteratur
1. Titel: Beginning PHP 5 and MySQL 5, From Novice to Professional, 4e uppl
Författare: Gilmore, W
Förlag: Pagina förlags AB
Utgiven: 2010
Antal sidor: 787
ISBN10: 1430231149
ISBN13: 9781430237741

2. Titel: Beginning Web Programming with
HTML,XHTML and CSS, 2a uppl
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlags AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans. Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommerer kommunikation via e-post och handledning sker främst via läroplattformens forum eller chat (främst irc).

Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information.

Varje kursmoment är en byggsten i skapandet av en större webbapplikation. Därmed är varje moment en förberedelse för projektet som är kursens examinationsarbete.

Efter varje avslutat kursmoment sker en inlämning och skriftlig avrapportering i forumet.

Kursen avslutas och examineras med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

Studenten sammanställer sina erfarenheter från kursen i en rapport.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska.

Arbetslivsanknytning

Kursen innehåller ett projekt och är en del i examinationen av kursen.

Lärare

Examinator
Mikael Roos

Kursansvarig
Mikael Roos

Lärare
Mikael Roos
Rickard Gimerstedt

Planerade lärtillfällen

Distanskurs bestående av läsanvisningar och praktiska uppgifter som löses individuellt. Handledning sker i forum och chat.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Övningar 2,5 U/G/VG
1015 Rapporter 2,5 U/G/VG
1025 Projekt 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela