DV1207 Databasteknik och webbapplikationer, fortsättningskurs

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012

Översikt

Denna kurs är en fortsättning av introduktionskursen i hur man bygger databasdrivna webbapplikationer. Kursen hanterar och fokuserar på server-side (Apache, PHP och HTML/CSS) och databas-delar (SQL med MySQL). Kursen bygger vidare på de kunskaper som erhölls i introduktionskursen. Det sker en fördjupning inom databasdelen med konstruktioner såsom lagrade procedurer, funktioner, triggers och transaktioner. Studenten utvecklar mer omfattande databaser och utökar den webbtemplate används för att uppnå modularisering och återanvändbarhet av de webbapplikationer som utvecklas. Kursen hanterar även frågeställningar kring säkerhet, klientbaserad skriptspråk som JavaScript och dynamiska webbappliktioner med Ajax och XML.

I kursen betonas vikten av att uppnå en väl strukturerad webbapplikation vilket främjar underhåll och vidarutveckling av applikationen samtidigt som det minimerar kodskrivandet och därmed även den tid som krävs för utvecklandet. Syftet är att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda ett angreppssätt för att utveckla webbaserade databasapplikationer. Detta angreppsätt kännetecknas av ordning, reda, struktur, modularisering och där varje teknik används på det sättet som lämpar sig bäst.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten avklarat kursen Databasteknik och webbapplikationer, intro

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
  • Databasteknik: databasmodellering med ER (Entity Relationship) modellering, SQL (Structured Query Language) (skapa, modifiera och använda databastabeller), dokumentation av databas, lagrade procedurer, funktioner, triggers och transaktioner samt säkerhet.
  • Webbapplikationer med PHP och HTML/CSS: webbserver Apache, koppling mot databas med PHP, PHP-programmering kontra SQL-rapporter, PHP programmering kontra HTML/CSS-kodning, arkitektur av databasdriven webbapplikation, dokumentation av webbapplikation, återanvändning och modultänkande, säkerhet, Javascript, Ajax, XML.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • ha erhållit praktisk erfarenhet av utveckling av en databasdriven webbapplikation och kunna påvisa god praktisk förmåga att hantera de underliggande tekniker (HTML, CSS, PHP och SQL) som använts.
  • skriftligen kunna redogöra för tekniker som använts för att skapa den databasdrivna webbapplikationen och översiktligt kunna presentera arkitekturen av sagda webbapplikation.
  • i detalj kunna argumentera om frågeställningar kring arkitektur och struktur vid utvecklingen av databasdrivna webbapplikationer.
  • självständigt kunna modellera, implementera och dokumentera en databas och samtidigt påvisa grundläggande förståelse för hur användandet av databasen kan påverka webbapplikationens implementation.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Problemlösning
  • Informationssökning
  • Viljan att lyckas

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
JavaScript: the definitive guide
Författare: David Flanagan
Förlag: O’Reilly Media, Inc, USA
Utgiven: 2006
Språk: Engelska
ISBN10: 0596101996
ISBN13:9780596101992
---
Referenslitteratur
1. Databasteknik
Författare: Thomas Padron-McCarthy & Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgiven: 2005, Antal sidor: 646
ISBN10: 9144044496
ISBN13: 9789144044491

2. Beginning PHP 5 and MySQL 5, From Novice to Professional, 4e uppl
Författare: Gilmore, W
Förlag: Pagina förlags AB
Utgiven: 2010
Antal sidor: 787
ISBN10: 1430231149
ISBN13: 9781430237741

3. Beginning Web Programming with HTML,XHTML and CSS, 2a uppl
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlags AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
JavaScript: the definitive guide
Författare: David Flanagan
Förlag: O’Reilly Media, Inc, USA
Utgiven: 2006
Språk: Engelska
ISBN10: 0596101996
ISBN13:9780596101992
---
Referenslitteratur
1. Databasteknik
Författare: Thomas Padron-McCarthy & Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgiven: 2005, Antal sidor: 646
ISBN10: 9144044496
ISBN13: 9789144044491

2. Beginning PHP 5 and MySQL 5, From Novice to Professional, 4e uppl
Författare: Gilmore, W
Förlag: Pagina förlags AB
Utgiven: 2010
Antal sidor: 787
ISBN10: 1430231149
ISBN13: 9781430237741

3. Beginning Web Programming with HTML,XHTML and CSS, 2a uppl
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlags AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans. Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. Det förekommerer kommunikation via e-post. Handledning sker främst via läroplattformens forum.

Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Varje kursmoment är en också byggsten i skapandet av en större webbapplikation. Därmed är varje moment en förberedelse för projektet som är kursens slutliga examination. Efter varje avslutat kursmoment sker en inlämning och avrapportering i forumet.

Kursen avslutas och examineras med ett individuellt projekt. I projektet så skall en webbapplikation utvecklas och dokumenteras. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I samband med projektredovisningen lämnas en rapport in. Rapporten är en sammanställning av alla tidigare avrapporterade kursmoment samt en summering.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Arbetslivsanknytning

Kursen innehåller ett projekt och är en del i examinationen av kursen.

Lärare

Examinator
Mikael Roos

Kursansvarig
Mikael Roos

Lärare
Mikael Roos
Rickard Gimerstedt

Planerade lärtillfällen

Distanskurs bestående av läsanvisningar och praktiska uppgifter som löses individuellt. Handledning sker i forum och chat.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Övningar 2,5 F-A
0920 Rapport 2,5 F-A
0930 Projekt 2,5 F-A

Betyg

Kursen bedöms med betygen F Otillräckligt, FX Otillräckligt, E Tillräckligt, D Tillfredsställande, C Bra, B Mycket bra eller A Utmärkt.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela