DV1223 Databasteknik och webbapplikationer, intro

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012

Översikt

Google, Flickr, Blogspot, YouTube, phpBB. Dessa exempel på internationellt erkända och populära webbapplikationer kan alla kategoriseras som databasdrivna webbapplikationer. De har alla ett tilltalande gränssnitt, mängder av tjänster balanserade mot en klar och tydlig grundfunktion för användaren. I sin enkelhet är de dock endast exempel på databasdrivna webbapplikationer, utvecklade med tekniker som kan delas in i client-side, server-side och databas-delar.

Detta är en introduktionskurs i hur man bygger databasdrivna webbapplikationer. Kursen hanterar och fokuserar på server-side (PHP och HTML) och databas-delarna (SQL med MySQL).

I kursen betonas vikten av att uppnå en väl strukturerad webbapplikation vilket främjar underhållsbarhet och vidarutvecklingen av applikationen samtidigt som det minimerar kodskrivandet och därmed även den tid som krävs för utvecklandet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Avklarade 15 högskolepoäng i programmering eller avklarad kurs Databaser och objektorienterad programmering i PHP, 7,5 hp.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande delmoment:
 • Databasteknik: allmän orientering, databasmodellering med ER (Entity Relationship) modellering, SQL (Structured Query Language) (skapa, modifiera och använda databastabeller), dokumentation av databas
 • Webbapplikationer med PHP och HTML: koppling mot databas med PHP, PHP-programmering kontra SQL-rapporter, PHP programmering kontra HTML-kodning, arkitektur av databasdriven webbapplikation, dokumentation av webbapplikation
 • Rapport, individuell sammanfattande och reflekterande rapport med koppling till litteratur.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha praktisk erfarenhet av utveckling av en databasdriven webbapplikation och samtidigt kunna påvisa god praktisk förmåga att hantera de underliggande tekniker (HTML, PHP och SQL)som använts.
 • skriftligen kunna kunna redogöra för tekniker som använts för att skapa den databasdrivna webbapplikationen och översiktligt kunna presentera arkitekturen av sagda webbapplikation.
 • i detalj kunna argumentera om arkitekturiska frågeställningar kring utvecklingen av databasdrivna webbapplikationer.
 • självständigt kunna modellera, implementera och dokumentera en databas och samtidigt påvisa grundläggande förståelse för hur användandet av databasen kan påverka webbapplikationens implementation.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor :
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Planering och ”time management”
 • Muntlig och skriftlig kommunikation på modersmålet
 • Förmåga att arbeta i team
 • Problemlösning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Databasteknik
Författare: Thomas Padron-McCarthy
Författare: Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgiven: 2005, Antal sidor: 646
ISBN10: 9144044496
ISBN13: 9789144044491

2. Dessutom används kurslitteratur som finns tillgänglig via webbplatser. Dessa webbplatser är framförallt:
php.net (PHP)
mysql.com (MySQL)
w3c.org (HTML, CSS)
apache.org (Apache HTTPD-server)

---
Referenslitteratur
1. Beginning PHP 5 and MySQL 5, From Novice to Professional, 4e uppl
Författare: Gilmore, W
Förlag: Pagina förlags AB
Utgiven: 2010
Antal sidor: 787
ISBN10: 1430231149
ISBN13: 9781430237741


2. Beginning Web Programming with HTML,
XHTML and CSS, 2a uppl
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlags AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Databasteknik
Författare: Thomas Padron-McCarthy
Författare: Tore Risch
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgiven: 2005, Antal sidor: 646
ISBN10: 9144044496
ISBN13: 9789144044491

2. Dessutom används kurslitteratur som finns tillgänglig via webbplatser. Dessa webbplatser är framförallt:
php.net (PHP)
mysql.com (MySQL)
w3c.org (HTML, CSS)
apache.org (Apache HTTPD-server)

---
Referenslitteratur
1. Beginning PHP 5 and MySQL 5, From Novice to Professional, 4e uppl
Författare: Gilmore, W
Förlag: Pagina förlags AB
Utgiven: 2010
Antal sidor: 787
ISBN10: 1430231149
ISBN13: 9781430237741


2. Beginning Web Programming with HTML,
XHTML and CSS, 2a uppl
Författare: Duchett, Jon
Förlag: Pagina Förlags AB
Utgivningsår: 2008, Antal sidor: 1097
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans. Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. Dessutom förekommer kommunikation via e-post.

Kursens första del består av ett antal mindre laborationer som utförs individuellt och syftar till att studenten skall öva sina färdigheter i SQL, PHP och HTML. Varje laboration är en byggsten i skapandet av en större webbapplikation och innehåller även en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och genomför ytterligare laborationer. Samtliga laborationar skall dokumenteras och lämnas in. Vissa laborationer avslutas med ett antal frågor som skall besvaras.

Kursen andra del består av ett projekt där studenten får möjlighet att använda byggstenarna från tidigare laborationer och sammanfoga dem i en väl fungerande webbapplikation. Projektet skall dokumenteras och redovisas för lärare. Projektet kan genomföras individuellt eller i grupper om 2 eller 3 studenter.

Kursen avslutas med att studenten skriver och lämnar in en individuell och skriftlig rapport. Rapporten skall omfatta reflektioner från laborationerna, projektet och litteraturen.

Arbetslivsanknytning

Kursen innehåller ett projekt och är en del i examinationen av kursen.

Lärare

Examinator
Mikael Roos

Kursansvarig
Mikael Roos

Lärare
Mikael Roos

Planerade lärtillfällen

Distanskurs bestående av läsanvisningar och praktiska uppgifter som löses individuellt. Handledning sker i forum och chat.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Laborationer 2,5 F-A
0920 Projekt 2,5 F-A
0930 Rapport 2,5 F-A

Betyg

Kursen bedöms med betygen F Otillräckligt, FX Otillräckligt, E Tillräckligt, D Tillfredsställande, C Bra, B Mycket bra eller A Utmärkt.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela