DV1103 Hot och svek – säkerhet hos människor och datorer

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej vårterminen 2012!

Översikt

IT-samhället ställer krav på att information kan skyddas från obehöriga, förmedlas i oförvanskad form och vara tillgänglig när den behövs. I kursen betonas människans roll dels som svekfull aktör och dels utsatt för integritetskränkande åtgärder. Under kursens gång skaffar sig studenten både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av hur hot från illasinnade programvaror kan hanteras samt blir medveten om hur dessa hot kan motverkas respektive avstyras.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Historisk bakgrund till illasinnad programvara och personlig säkerhet
 • Naturliga och digitala ekosystem som förklaringsmodell
 • Kognitiva och biologiska modeller för att beskriva ”onda och goda” beteenden
 • Insyn i tekniska och begreppsmässiga skillnader mellan olika typer av illasinnad programvara
 • Beskrivning av sambanden mellan teknik och mänskligt beteende, sårbarheter i system och ondskefulla programvaror
 • Praktiska erfarenheter av att lokalisera, identifiera samt hantera illasinnad programvaror i datorsystem.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska den studerande:
 • Identifiera sambanden mellan sårbarheter, hot och risker.
 • Kunna analysera olika IT relaterade hot samt kritiskt utvärdera dessa i förhållande till olika typer av mänsklig aktivitet.
 • Ha grundläggande kunskaper om modeller för säkerhetsprocesser.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga till analys och syntes
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Problemlösning
 • Kvalitetstänkande

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Hot och svek - säkerhet hos människor och datorer
Författare: Bengt Carlsson
Förlag: Studentlitteratur
Utgiven: 2006, Antal sidor: 148
ISBN: 91-44-02746-3

2. En av följande böcker (inriktningar):
A. Teknik
Malware: fighting malicious code
Författare: Skoudis, Ed
Förlag: Prentice Hall PTR
Utgiven: cop. 2004, Antal sidor: 647
ISBN: 0131014056

B. Personlig säkerhet
Övervakad: elektroniska fotspår och snokarsamhället
Författare: Ström, Pär
Förlag: Liber ekonomi
Utgiven: 2003, Antal sidor: 303
ISBN: 91-47-07293-8 (inb.)

C. Nationell säkerhet
Beyond fear : thinking sensibly about security in an uncertain world
Författare: Schneier, Bruce
Förlag: Copernicus Books
Utgiven: 2003, Antal sidor: 295
ISBN: 0387026207

D. Historiskt/framtidsskildring
1984
Författare: Orwell, George
Förlag: Atlantis
Utgiven: 2001, Antal sidor: 283
ISBN: 9174865412

E. Social Engineering
The art of deception : controlling the human element of security
Författare: Mitnick, Kevin D
Förlag: Wiley
Utgiven: 2002
Omfång: 352 s
ISBN:0471237124

Kompletterande studiematerial som laborationer, läsanvisningar, instuderingsfrågor och diskussionsfrågor tillhandahålls och distribueras elektroniskt under kursens gång.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Hot och svek - säkerhet hos människor och datorer
Författare: Bengt Carlsson
Förlag: Studentlitteratur
Utgiven: 2006, Antal sidor: 148
ISBN: 91-44-02746-3

2. En av följande böcker (inriktningar):
A. Teknik
Malware: fighting malicious code
Författare: Skoudis, Ed
Förlag: Prentice Hall PTR
Utgiven: cop. 2004, Antal sidor: 647
ISBN: 0131014056

B. Personlig säkerhet
Övervakad: elektroniska fotspår och snokarsamhället
Författare: Ström, Pär
Förlag: Liber ekonomi
Utgiven: 2003, Antal sidor: 303
ISBN: 91-47-07293-8 (inb.)

C. Nationell säkerhet
Beyond fear : thinking sensibly about security in an uncertain world
Författare: Schneier, Bruce
Förlag: Copernicus Books
Utgiven: 2003, Antal sidor: 295
ISBN: 0387026207

D. Historiskt/framtidsskildring
1984
Författare: Orwell, George
Förlag: Atlantis
Utgiven: 2001, Antal sidor: 283
ISBN: 9174865412

E. Social Engineering
The art of deception : controlling the human element of security
Författare: Mitnick, Kevin D
Förlag: Wiley
Utgiven: 2002
Omfång: 352 s
ISBN:0471237124

Kompletterande studiematerial som laborationer, läsanvisningar, instuderingsfrågor och diskussionsfrågor tillhandahålls och distribueras elektroniskt under kursens gång.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker som en distanskurs, med nätverksbaserade laborationer, individuella inlämningsuppgifter och nätverksbaserade diskussioner. Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. Kurslitteraturen och läsmomenten introducerar viktiga begrepp, perspektiv, frågeställningar m.m. inom området informationssäkerhet. Läsmoment och instuderingsfrågor underlättar för kursdeltagarna att inhämta kunskap, och kursdeltagaren övar på att få en bättre förståelse för den kunskapen i rapportskrivningen. Rapportskrivning övas, och då rapporten ska vara reflekterande så övas förmågan att identifiera och formulera problem och frågeställningar liksom kritiskt tänkande då olika ställningstaganden ställs mot varandra. Analytiskt tänkande övas i laborationen då kursdeltagaren utifrån laborationsresultaten ska dra slutsatser för vad de betyder. Kursdeltagarna får återkoppling från lärarna på sina rapporter och sin laborationsrapport kontinuerligt under kursens gång för att stödja kursdeltagarna i deras lärande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Bengt Carlsson

Kursansvarig
Bengt Carlsson

Lärare
Bengt Carlsson
Cecilia Schmidt

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0710 Laboration 1 1,5 U/G
0720 Laboration 2 1,5 U/G
0730 Laboration 3 1,5 U/G
0740 Slutrapport 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela