DV1322 Kandidatarbete i datavetenskap

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012

Översikt

Studenten skall självständigt eller tillsammans med en studiekamrat identifera ett problem, och formulera forskningsfrågor. Studenten skall kunna planera, genomföra och presentera vetenskapligt utredningsarbete på kandidatnivå inom området datavetenskap.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2E

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat 130 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ämnet datavetenskap varav minst 7,5 högskolepoäng skall vara på fördjupningsnivå C. Av de datavetenskapliga högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng utgöras av programmering.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2E

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
 • Grundläggande forskningsmetodik
 • Informationssökning
 • Problemformulering
 • Uppsatsskrivning
 • Redovisning och kritisk opponering

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Ha insikt i strukturen av en vetenskaplig uppsats.
 • Kunna skriva en språkligt korrekt uppsats
 • Självständigt kunna granska och kritisk utvärdera andras uppsatser
 • Muntligt redovisa och argumentera för sitt arbete.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Planering och time management
 • Forskningskompetens
 • Förmåga att generera nya idéer och implementera den.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
How to research
Författare: Blaxter L.; C. Hughes; M. Tight Förlag: Open University Press
Utgiven: 2007, Antal sidor: 287
ISBN10: 033521746X
ISBN13: 9780335217465

Referenslitteratur
1. Att arbeta med case
Författare: Lars Bengtsson
Förlag: Liber Ekonomi
Utgiven: 1999, Antal sidor: 112
ISBN10: 9147045736
ISBN13: 9789147045730

2. This is Not an Article — Just Some Thoughts on How to Write One
Författare: Sørensen, C.
Artikel i 17th Information systems Research seminar In Scandinavian at Syöte Conference Centre, Finland, August 6–9, Syöte, Finland, vol. I, pp. 46-59, ed. Penti Kerola, Antti Juustila, and Janne Järvinen. Oulu University
Utgiven: 1994

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2E

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
How to research
Författare: Blaxter L.; C. Hughes; M. Tight Förlag: Open University Press
Utgiven: 2007, Antal sidor: 287
ISBN10: 033521746X
ISBN13: 9780335217465

Referenslitteratur
1. Att arbeta med case
Författare: Lars Bengtsson
Förlag: Liber Ekonomi
Utgiven: 1999, Antal sidor: 112
ISBN10: 9147045736
ISBN13: 9789147045730

2. This is Not an Article — Just Some Thoughts on How to Write One
Författare: Sørensen, C.
Artikel i 17th Information systems Research seminar In Scandinavian at Syöte Conference Centre, Finland, August 6–9, Syöte, Finland, vol. I, pp. 46-59, ed. Penti Kerola, Antti Juustila, and Janne Järvinen. Oulu University
Utgiven: 1994

Lärande och undervisning

Kursen kan ges på campus och distans. Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information såsom föreläsningar och handledning rörande kursen publiceras.

Kursen inleds med introduktionsföreläsning i forskningsmetodik och uppsatsskrivning. Därefter skall studenten enskilt eller i par med annan student lämna in en skriftlig problemformulering till kursansvarig. När denna blivit godkänd tilldelas gruppen en handledare och kan fortsätta utredningsarbetet under handledning.
Specifikt för distanskurs: Seminarier genomförs via Internet, till exempel via ett konferenssystem eller BTH:s lärplattform. Dessutom förekommer naturligtvis kommunikation via e-post.
Specifikt för campuskurs: Genomförs enligt ovan med följande modifiering; Alla moment ersätts helt eller kompletteras av moment i sal.

Arbetslivsanknytning

Projekt

Lärare

Examinator
Stefan Johansson
Veronica Sundstedt

Kursansvarig
Stefan Johansson

Lärare
Stefan Johansson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2E

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Utkast 2 U/G
0915 Presentation av eget arbete 2 U/G
0925 Opponering 2 U/G
0935 Uppsats 9 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G2E

 

Share Dela