DV1426 Självständigt arbete i datavetenskap

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012

Översikt

Studenten skall fördjupa sig inom någon eller några problemställningar i datavetenskap relaterade till sin utbildning. Studenten skall självständigt planera, genomföra, presentera och försvara sitt utredningsarbete inför sina studiekamrater.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1E

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat 30 högskolepoäng inom ämnet Datavetenskap

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1E

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
 • Problemformulering
 • Informationssökning
 • Uppsatsskrivning
 • Muntlig redovisning
 • Kritisk opponering av annat arbete

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna definiera en relevant forskningsfråga i datavetenskap baserat på sina förkunskaper i ämnet.
 • kunna hitta vetenskapligt källmaterial och diskutera dess relevans för frågeställningen.
 • kunna strukturera en uppsats på ett sätt som passar dess syfte.
 • kunna hantera källmaterial som visar förståelse för plagiering och copyright.
 • kunna redogöra för begreppet vetenskaplighet och relatera det till sitt eget arbete.
 • självständigt kunna skriva en språkligt korrekt uppsats med korrekt referenshantering.
 • muntligt kunna redovisa och argumentera för sitt arbete.
 • kritiskt kunna opponera på annan uppsats.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Planeringsförmåga
 • Självständigt arbete
 • Analytisk förmåga

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Writing for Computer Science
Författare: J. Zobel
Förlag: Springer, 2:a upplagan
Utgivningsår: 2004
Antal sidor: 280 sidor
ISBN: 9781852338022

Övrig
Smått o Gott , om vetenskapliga rapporter och referensteknik
Författare: P. Mattsson o A. Örtenblad
Studentlitteratur
Utgiven 2009 antal sidor 90, ISBN: 978-91-44-05355-4

Svenska skrivregler
Författare: Svenska språknämnden, Liber, Utgiven 2000, Antal sidor 216
ISBN: 9789147049745

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1E

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Writing for Computer Science
Författare: J. Zobel
Förlag: Springer, 2:a upplagan
Utgivningsår: 2004
Antal sidor: 280 sidor
ISBN: 9781852338022

Övrig
Smått o Gott , om vetenskapliga rapporter och referensteknik
Författare: P. Mattsson o A. Örtenblad
Studentlitteratur
Utgiven 2009 antal sidor 90, ISBN: 978-91-44-05355-4

Svenska skrivregler
Författare: Svenska språknämnden, Liber, Utgiven 2000, Antal sidor 216
ISBN: 9789147049745

Lärande och undervisning

Kursen kan ges på både campus och distans. Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information såsom föreläsningar och handledning rörande kursen publiceras.
Kursen inleds med introduktionsföreläsning i problemformering, informationssökning och uppsatsskrivning. Därefter skall studenten lämna in en skriftlig problemformulering till kursansvarig. När denna blivit godkänd tilldelas gruppen en handledare och kan fortsätta utredningsarbetet under handledning.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Specifikt för distanskurs: För distanskurs sker kommunikation, samarbete, inlämning och återkoppling av studentuppgifter via lärplattformen och andra nätbaserade applikationer. Det förekommer obligatoriska nätbaserade träffar.
Specifikt för campuskurs: Genomförs enligt ovan med följande modifiering; Alla moment ersätts helt eller kompletteras av moment i sal. Det förekommer obligatoriska träffar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Jürgen Börstler

Kursansvarig
Jürgen Börstler

Lärare
Åse Jevinger
Jürgen Börstler

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1E

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Problemformulering 1 U/G
0815 Presentation av eget arbete 1 U/G
0825 Opponering 0,5 U/G
0835 Uppsats 5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1E

 

Share Dela