DV1406 Webbdesign och användbarhet

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012

Översikt

Kursens övergripande mål är att ge kunskaper i utformning av webbplatser med hjälp av xhtml (efterföljaren till html) och en god förståelse för hur viktigt det är med en genomtänkt design på en webbplats. Efter kursen ska du kunna skapa användbara webbplatser i xhtml, grunderna i kodning med xhtml samt skapa stilmallar för utveckling av enhetlig layout på en webbplats.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Utformning av väl strukturerade webbplatser med hänsyn tagen till användbarhet och tillgänglighet.
 • Accessibilitet, exempel på hur webbsidor kan göras tillgängliga för olika webbläsare och olika grupper av människor med skiftande behov.
 • Exempel på hur webbplatser kan användbarhetsanpassas för mobila webbläsare
 • Anpassningar för ansvarsfull SEO (sökmotoroptimering).
 • Tillämpning av kodstandard XHTML strict enligt W3C samt validering.
 • Tillämpning av stilmallar: Begrepp inom CSS, tekniker för layout och formgivning samt validering av CSS- dokument
 • Användning av tabeller, ramar, lager, formulär mm.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Kunna göra en målgruppsanalys och praktiskt omforma denna analys till en användbar webbplats.
 • Kunna redogöra för grunderna för kodstandarden Xhtml strict, samt praktiskt kunna tillämpa dem.
 • Kunna redogöra för grunderna för användning av stilmallar för utveckling av enhetlig layout på webbplatsen, samt praktiskt kunna tillämpa dem.
 • Kunna redogöra för användbarhets och tillgänglighetsproblem förknippade med publika webbplatser och ge förslag till lösningar.
 • Kunna argumentera för de valda lösningarna förankrat i s.k. granskat material.
 • Kunna redogöra för och tillämpa grundläggande aspekter av sökmotoroptimering av publika webbsidor.
 • Känna till de speciella problem som förknippas med konstruktion av mobilanpassade webbsidor och ge förslag till lösningar.
 • Känna till de juridiska och legala aspekter rörande upphovsrättsfrågor och personuppgiftslagen rörande publika webbplatser på en orienterande nivå.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Analytisk förmåga
 • Kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik
 • Akademiskt skrivande
 • Skriftlig kommunikation

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Beginning Web Programming with HTML, XHTML and CSS, 2nd edition
Författare: Duckett, Jon
Förlag: Wrox Press
Utgiven: 2008, Antal sidor: 739
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

2. Web Style Guide. Basic Design Principles for Creating Web Sites
Författare: Horton, Sarah & Lynch, Patrick
Förlag: Yale University Press
Utgiven: 2002, Antal sidor: 240
ISBN10: 0300088981
ISBN13: 9780300088984
(tillgänglig gratis, legalt via nätet)

3. Webbreferenser, bland annat W3C, e-utveckling.

Bredvidläsning:
When Search Engines Meets Web Usability
Thurow Shari, Musica Nick
New Riders, 2009
ISBN: 978-0-321-60589-4
ISBN: 0-321-60589-6

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Beginning Web Programming with HTML, XHTML and CSS, 2nd edition
Författare: Duckett, Jon
Förlag: Wrox Press
Utgiven: 2008, Antal sidor: 739
ISBN10: 0470259310
ISBN13: 9780470259313

2. Web Style Guide. Basic Design Principles for Creating Web Sites
Författare: Horton, Sarah & Lynch, Patrick
Förlag: Yale University Press
Utgiven: 2002, Antal sidor: 240
ISBN10: 0300088981
ISBN13: 9780300088984
(tillgänglig gratis, legalt via nätet)

3. Webbreferenser, bland annat W3C, e-utveckling.

Bredvidläsning:
When Search Engines Meets Web Usability
Thurow Shari, Musica Nick
New Riders, 2009
ISBN: 978-0-321-60589-4
ISBN: 0-321-60589-6

Lärande och undervisning

Studietakten är kvartsfart med möjlighet att läsa kursen även på halvfart. Kursen kan ges som ren distanskurs utan träffar på campus. Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. Kommunikation och samarbete sker via lärplattformen. Det kan förekomma tidssynkrona, ej obligatoriska, online-föreläsningar. Undervisningen bedrivs på svenska med en stor del av kurslitteraturen på engelska. Även den skriftliga rapporteringen är ett viktigt instrument för den individuella lärandeprocessen.

I kursen tillämpas löpande examination. Kursens examinationsuppgifter är hemskrivningar med praktiska inslag. Kursens delmoment binds samman i ett mindre projekt. I projektet ingår en avrapportering med dokumentation, där designbeslut ska motiveras och tentamensfrågor ska besvaras med referenser till s.k. granskat material och det egna projektet.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Bo-Krister Vesterlund

Kursansvarig
Bo-Krister Vesterlund

Lärare
Bo-Krister Vesterlund

Planerade lärtillfällen

Seminarier

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Uppgift 1: Design och användbarhet 1,5 U/G
1020 Uppgift 2: XHTLM 1,5 U/G
1030 Uppgift 3: Stilmallar 1,5 U/G
1040 Projekt1 3 U/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela