FE1314 Public relations, kommunikation och informatik

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej vårterminen 2012!

Översikt

Kursen utgår från ståndpunkten att moderna ledare behöver förstå public relations och sponsorskap som en väsentlig del av sin management roll. Public relations i praktiken är grundad på välbeprövade principer och tjänar som en viktig strategisk kapacitet för den moderna organisationen. Den strategiska vikten av public relations är lika relevant för små, nystartade företag som det är för stora, väletablerade multinationella bolag.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Antagning

Förkunskapskrav

Kursen kräver 60 hp i ämnet företagsekonomi varav 7,5 hp ska var marknadsföring.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Lärandemål

Innehåll

Kursen handlar om förståelse för public relations, informatik och sponsorskap som en viktig strategisk verktyg i moderna organisationer, samt att tillämpa principer och praktik vid de pågående strategiska frågorna och i kommunikationssammanhang

• den historiska kontexten för kommunikationsbehoven i företag och organisationer
• analys av intressentfördelar
• utveckling av kommunikationskampanjer
• att skapa rutin- och särskilda informations- och meddelandesystem
• analys av lobbying och särintressefrågor
• opinionsundersökning och utvärdering
• krislägeskommunikationsplanering
• planering och implementering av kommunikationskampanjer
• planering och implementering av sponsorskapskampanjer
• krav på informationsteknologi i public relations
• val av media; teknologi/ plattformbeslut
• etiska frågor och konflikt i kommunikation och informationssammanhang
• den internationella kontexten för public relations

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
• kunna analysera kommunikationsbehoven hos en organisation
• konstruera och utveckla en effektiv kommunikationskampanj i jakten på dessa kommunikationsmål
• arbeta i lag för att identifiera svagheter och utveckla strategiska kommunikationsplaner
• välja effektiva och lämpliga informationsteknologiska plattformer

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter
• forskning och analys
• sammanställnings- och strategisk planering

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dennis L. Wilcox, Public Relations: Strategies and Tactics (8th edition)

On-line articles from the PRSA.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dennis L. Wilcox, Public Relations: Strategies and Tactics (8th edition)

On-line articles from the PRSA.

Lärande och undervisning

Ovanstående målsättningar uppnås genom fallstudier, föreläsningar, diskussioner, och genom en stor projektuppgift. Studenterna kommer att färdigställa en större skriftlig rapport och presentera den muntligt inför kursdeltagarna.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas A Michel

Kursansvarig
Thomas A Michel

Planerade lärtillfällen

Fallstudier, föreläsningar och diskussioner,

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Tentamen 5 U/G/VG
0815 Projekt 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 03 till
2012 vecka 12

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

 

Share Dela