MA1102 Analys

Programkurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Kursen är obligatorisk inom programmet "Utvecklingsingenjör i maskinteknik", med start höstterminen 2012.

Översikt

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 8: Matematik D. (Fysik B, Kemi A krävs ej).

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Funktioner, komplexa tal, gränsvärden, differentialkalkyl, serier, Taylors formel, primitiva funktioner, integralkalkyl, differentialekvationer samt tillämpningar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • ha förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom differential- och integralkalkyl
  • kunna lösa problem med hjälp av metoder från den matematiska analysen

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• muntlig och skriftlig framställning
• hantering och manipulering av matematiska uttryck
• problemlösning
• uthålligt abstrakt tänkande
• Att systematiskt planera och genomföra ämnesspecifika uppgifter inom givna ramar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Någon av följande teoriböcker:

Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och kalkyler. Stockholm: Liber, ISBN 91-47-05291-0.

eller

Persson, A. & Böiers, L-C. (2001 eller senare). Analys i en variabel. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02056-2.

samt
Persson, A. & Böiers, L-C. (2007 eller senare). Övningar i analys i en variabel. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04882-6.Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Någon av följande teoriböcker:

Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och kalkyler. Stockholm: Liber, ISBN 91-47-05291-0.

eller

Persson, A. & Böiers, L-C. (2001 eller senare). Analys i en variabel. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02056-2.

samt
Persson, A. & Böiers, L-C. (2007 eller senare). Övningar i analys i en variabel. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04882-6.Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och övningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas Ahlqvist

Kursansvarig
Thomas Ahlqvist

Lärare
Thomas Ahlqvist

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Tentamen 4,5 U/G/3/4/5
1120 Projekt 1 5,5 U/G
1120 Projekt 2 4,5 U/G
1140 Reflektion 0,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Matematik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela