ME1180 Webbproduktion

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Kursen är obligatorisk inom programmet "Digital bildproduktion", med start höstterminen 2012.

Översikt

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande färdigheter i teknik och form för att kunna skapa och publicera webbaserade produktioner.

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser: Grunder i webbutveckling eller Grunder i Digital bildproduktion.

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

Aktuella tekniker, standarder, språk och teknologier för webb och webbapplikationer. Design, layout och användbarhet för produktioner som ska publiceras på webben.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna tillämpa relevanta språk, tekniker, verktyg och standarder för webben.
  • Kunna förstå hur webben är uppbyggd och hur den kan användas i digitala medieproduktioner.
  • Kunna skapa och publicera en webbproduktion.
  • Kunna anpassa en digital medieproduktion för webben oavsett dess innehåll.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att generera nya idéer.
  • Förmåga att arbeta i team och produktion.
  • Förmåga att göra en analys ur ett mottagarperspektiv

Kurslitteratur och övriga läromedel

Webbproduktion
Kompendium, som kommer beslutas vid varje kursstart för att upprättahålla litteraturens aktualitet och därigenom garantera utbildningskvaliteten.
Referenslitteratur:
- Webmaster in a nutshell, ISBN-10: 0596009879, ISBN-13: 978-0596009878

- Learning JavaScript 2nd edition, ISBN-10: 0596521871, ISBN-13: 978-0596521875
- CSS: The definitive guide, ISBN-10: 0596527330, ISBN-13: 978-0596527334
- HTML, XHTML, and CSS 6th edition, ISBN-10: 0321430840, ISBN-13: 978-0321430847

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Webbproduktion
Kompendium, som kommer beslutas vid varje kursstart för att upprättahålla litteraturens aktualitet och därigenom garantera utbildningskvaliteten.
Referenslitteratur:
- Webmaster in a nutshell, ISBN-10: 0596009879, ISBN-13: 978-0596009878

- Learning JavaScript 2nd edition, ISBN-10: 0596521871, ISBN-13: 978-0596521875
- CSS: The definitive guide, ISBN-10: 0596527330, ISBN-13: 978-0596527334
- HTML, XHTML, and CSS 6th edition, ISBN-10: 0321430840, ISBN-13: 978-0321430847

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, övningar, uppgifter och workshops.
Arbetsformerna är varierande teamarbete och individuellt arbete och kräver aktivt deltagande.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: gästföreläsningar av externa föreläsare.

Lärare

Examinator
Peter Giger

Kursansvarig
Alexander Hansson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, projektarbeten i grupp.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 HTML/XHTML 1,5 U/G
1015 CSS 1,5 U/G
1025 Javascript 1,5 U/G
1035 Produktion och publicering för webb 1,5 U/G
1045 Projekt i webbproduktion 1,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Share Dela