DV1405 Scripting och interpretatorteknik

Programkurs, 3,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2013
Kursen är obligatorisk inom programmet "Civilingenjör i spel- och programvaruteknik", med start höstterminen 2012.

Översikt

Alla som sysslar med programkonstruktion och problemlösning med datorer använder någon form av översättare, antingen interpretator eller kompilator. Förståelse för översättning underlättar programkonstruktion och användningen av översättare. Inom området spelprogrammering använder man ofta scriptspråk och interpretering i stället för eller som komplement till kompilerande system.
I denna kurs studerar studenten översättarteknik med tonvikt på interpretering, men också något om skillnaderna mot kompilerande system.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har kunskaper motsvarande 15 högskolepoäng i programmering, inklusive datastrukturer och algoritmer

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande:
 • Allmänt om översättning inkluderande både interpretering och kompilering.
 • Scriptspråk med tonvikt på dess interpretator. Minst ett språk används.
 • Konstruktion av interpretatorer.
 • Exekveringssystem både för interpretering och kompilering (“run time system”).

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
 • Självständigt kunna konstruera en enkel interpretator.
 • Självständigt behärska ett enkelt scriptspråk och förklara dess interpretering.
 • Ingående, men inte i detalj, självständigt kunna beskriva skillnaden mellan interpretering och kompilering.
 • Självständigt och översiktligt kunna beskriva hur inkrementell, dynamisk kompilering kan ersätta interpretering.
 • Självständigt kunna bedöma effektiviteten vid olika typer av interpreterad och kompilerad kod.

Generella förmågor

Följande generella förmågor tränas under kursen:
 • Förmåga att tillämpa kunskap i praktiken
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Förmåga att arbeta i grupp

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Material p� Pythons officiella hemsida, www.python.org/doc

2. Kompendium f�r kursen Scripting- och interpretatorteknik, ca 200 sidor, sammanst�llt av G�ran Fries v�ren 2008. Ett exemplar av aktuell version av kompendiet finns tillg�ngligt p� COM:s Helpdesk.

Referenslitteratur
Compilers Principles, Techniques and Tools
F�rfattare: Alfred Aho
F�rlag: Addison-Wesley Publisher
Utgiven: 2007
ISBN10: 0321491696
ISBN13: 9780321491695

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Material p� Pythons officiella hemsida, www.python.org/doc

2. Kompendium f�r kursen Scripting- och interpretatorteknik, ca 200 sidor, sammanst�llt av G�ran Fries v�ren 2008. Ett exemplar av aktuell version av kompendiet finns tillg�ngligt p� COM:s Helpdesk.

Referenslitteratur
Compilers Principles, Techniques and Tools
F�rfattare: Alfred Aho
F�rlag: Addison-Wesley Publisher
Utgiven: 2007
ISBN10: 0321491696
ISBN13: 9780321491695

Lärande och undervisning

Kursen består av föreläsningar som ger det teoretiska innehållet, samt någon praktiskt orienterad föreläsning. Kursen har också lärarledda övningar där studenten praktiskt arbetar med sitt projekt, en interpretatorkonstruktion.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Anders Nelsson
Lars Lundberg

Kursansvarig
Göran Fries

Lärare
Göran Fries

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 90 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Tentamen 1,5 U/G/3/4/5
1015 Projekt 2 U/G/3/4/5

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 18

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela