DV2516 Interaktiva syntetiska karaktärer

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2013
Kursen är obligatorisk inom programmet "Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier", med start höstterminen 2012.

Översikt

Kursen syftar till att ge studenten en förståelse för grunderna i konstruktionen av interaktiva syntetiska karaktärer, till exempel så kallade Non-Player Characters (NPC:er) i spel.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i Datavetenskap alternativt Programvaruteknik eller motsvarande.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av state-of-the-art inom områdena interaktiva narrativer, game design patterns för dialoger och för karaktärer i spel, modellering och visualisering av känslor för NPC:er, samt implementationsspråk för beteenden.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • kunna implementera enklare beteenden för NPC:er,
  • kunna redogöra för olika grundläggande perspektiv inom interaktiva drama,
  • kunna redogöra för grundläggande game design patterns inom karaktärs- och dialogområdet,
  • kunna redogöra för grundläggande teorier för hur man visualiserar emotionella tillstånd.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att arbeta självständigt
  • Förmåga till analys och syntes
  • Problemlösning
  • Förmåga att tillämpa kunskap i praktiken

Kurslitteratur och övriga läromedel

Vetenskapliga artiklar enligt specificerad lista.
Artiklarna finns tillgängliga via bibliotekets databaser.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Vetenskapliga artiklar enligt specificerad lista.
Artiklarna finns tillgängliga via bibliotekets databaser.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av studenternas presenterande av vetenskapliga artiklar inom området (interaktiva syntetiska karaktärer), samt med aktivt deltagande i efterföljande diskussioner. Vidare skall studenterna inom ramen för kursen utföra en projektuppgift i grupp inom kursens område. Presentationer och diskussioner förs på engelska i den mån det finns engelska studenter på kursen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Charlotte Sennersten

Kursansvarig
Charlotte Sennersten

Lärare
Charlotte Sennersten

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1105 Projekt 7,5 F-A

Betyg

Kursen bedöms med betygen F Otillräckligt, FX Otillräckligt, E Tillräckligt, D Tillfredsställande, C Bra, B Mycket bra eller A Utmärkt.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Datavetenskap

Fördjupningsnivå

A1N

 

Share Dela