MT1112 Mekanik grundkurs

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2013
Kursen är obligatorisk inom programmet "Utvecklingsingenjör i maskinteknik", med start höstterminen 2012.

Översikt

Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämningskurserna.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen är uppdelad i en statikdel och en dynamikdel och innehåller följande moment:
· Statik: omfattar kraftsystem, jämvikt, masscentrum och jämvikt med friktion.
· Dynamik: behandlar partikelns kinematik, kraftekvationen, energilagar, impulsekvationen, momentekvationen, centralkraftsrörelse, svängningsrörelse, mekanikens lagar för ett partikelsystem samt stela kroppens rotation kring en fix axel.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • kunna ta fram en idealiserad mekanisk modell utgående från ett verkligt och ofta mer komplext system.
  • behärska metoden att frilägga mekaniska system.
  • självständigt kunna använda sig av kunskaper inom grundläggande mekanik för att utföra enklare mekaniska beräkningar.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• Att självständigt formulera och hantera relevanta frågeställningar
• Skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar
• Planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
• Förmåga till lagarbete och samverkan i grupper.
• Att i muntlig och skriftlig dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Kurslitteratur och övriga läromedel

· Nyberg Christer, Mekanik grundkurs, Liber, ISBN 91-47-05167-1

· Nyberg Christer, Mekanik grundkurs problemsamling, Liber, ISBN 91-47-05168-X

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

· Nyberg Christer, Mekanik grundkurs, Liber, ISBN 91-47-05167-1

· Nyberg Christer, Mekanik grundkurs problemsamling, Liber, ISBN 91-47-05168-X

Lärande och undervisning

Studenten inhämtar de teoretiska kunskaperna genom en kombination av egna studier och lektionsundervisning med genomgång av teori, och lösning av uppgifter. I kursen ingår ett projekt som har som avsikt att koppla den mer abstrakta teoretiska kunskapen till praktiskt ingenjörsarbete. Examinationen i kursen består av ett projekt som skall redovisas skriftligt samt en skriftlig tentamen. Språket i kursen är svenska.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Claes Hedberg

Kursansvarig
Claes Hedberg

Lärare
Madeleine Hermann

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Projektuppgift 2,5 U/G
1215 Tentamen1 5 U/G/3/4/5
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela