MT1110 Tillverkningsteknik

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2013
Kursen är obligatorisk inom programmet "Utvecklingsingenjör i maskinteknik", med start höstterminen 2012.

Översikt

Tillverkningsteknik, är ett mycket brett begrepp, och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för att på ett kostnadsmedvetet sätt delta i och styra produktutveckling.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Plastiska bearbetningsmetoder
• Klippande bearbetningsmetoder
• Skärande bearbetningsmetoder
• Slip- och polermetoder
• Icke- mekaniska bearbetningsmetoder
• Verktygsmaskiners uppbyggnad
• Grundläggande NC- programmering

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • självständigt kunna använda sig av kunskaper om tillverkningsteknik för att produktutveckla på ett ekonomiskt och hållbart sätt.
  • kunna utföra grundläggande beräkningar för produktionsberedning i samband med bedömning av egenutvecklade produkter.
  • på ett initierat sätt kunna diskutera tillverkningsteknik med produktionsteknisk personal.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
• att med helhetssyn kreativt kunna identifiera, formulera och hantera frågeställningar.
• att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar.
• att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar.
• att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att förutsäga och utvärdera skeenden.
• att delta i lagarbete.
• att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Kurslitteratur och övriga läromedel

• Hågeryd m.fl., Modern produktionsteknik del 1, Liber, ISBN 91-47-05091-8
• Hågeryd m.fl., Modern produktionsteknik del 2, Liber, ISBN 91-47-05226-0
• Material från avdelningen

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

• Hågeryd m.fl., Modern produktionsteknik del 1, Liber, ISBN 91-47-05091-8
• Hågeryd m.fl., Modern produktionsteknik del 2, Liber, ISBN 91-47-05226-0
• Material från avdelningen

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs på svenska i form av föreläsningar, övningar, studiebesök och arbete med projektet. Under föreläsningarna sker en genomgång av de tillverkningstekniska metoderna och därtill hörande produktionsutrustning. För en djupare förståelse ägnas övningarna åt beräkningar av centrala parametrar vid bearbetning. Ett större projekt genomförs i grupp där samarbete är en ytterligare dimension. Genom laborationer förvärvas i viss mån praktisk erfarenhet kring tillverkningsteknik och genom studiebesök belyses tillämpningen inom svensk industri.

Arbetslivsanknytning

Projekt

Lärare

Examinator
Mats Walter

Kursansvarig
Johan Wall

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Projekt 2,5 U/G
Tentamen1 5 U/G/3/4/5
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd, 3, 4 eller 5 .

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 14 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Maskinteknik

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela