ME1161 Rörlig bild – ljud, ljus och redigering

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2013
Kursen är obligatorisk inom programmet "Digital bildproduktion", med start höstterminen 2012.

Översikt

Kursen är en introduktion till digital videoproduktion, teknik och form.
Studenten ska ges grundläggande färdigheter inom digital visuell form för rörlig bild samt lära sig att tillämpa dessa i digitala medieproduktioner.

Kurstid

2013 vecka 09 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avklarad kurs ME1146 Grunder i digital bildproduktion

Kurstid

2013 vecka 09 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

 • Grunder i visuella formspråk
 • Grunder i rörlig bild
 • Grunder i videoredigering
 • Grunder i ljussättning
 • Grunder i ljudläggning
 • Grunder i idé- och teamarbete

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 • omsätta kursinnehållet i planering, genomförande och utvärdering av idé- och teamarbete i projektform.
 • tillämpa principer och terminologi kring visuell form och kommunikation i gestaltande projekt.
 • tillämpa rörlig bild i gestaltande projekt.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • förmåga att generera nya idéer
 • förmåga att kommunicera visuellt
 • förmåga att göra en analys ur ett mottagarperspektiv
 • förmåga att arbeta i team och produktion

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rörlig bild – ljud, ljus och redigering
Thompson, Roy: Grammar of the edit, Elsevier
Science & Technology, 1993, ISBN: 0240513401
Murch, Walter: In the blink of an eye, Silman-James
Press,U.s. (2001), 2nd Edition, ISBN: 1879505622

Referenslitteratur (finns tillgänglig i
högskolebiblioteket eller via Ebrary)
Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation,
Carlsson Bokförlag, 5:e reviderade upplagan, 2004.
ISBN 91-7203-681-8

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser
presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via
kurssajt.

Kurstid

2013 vecka 09 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rörlig bild – ljud, ljus och redigering
Thompson, Roy: Grammar of the edit, Elsevier
Science & Technology, 1993, ISBN: 0240513401
Murch, Walter: In the blink of an eye, Silman-James
Press,U.s. (2001), 2nd Edition, ISBN: 1879505622

Referenslitteratur (finns tillgänglig i
högskolebiblioteket eller via Ebrary)
Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation,
Carlsson Bokförlag, 5:e reviderade upplagan, 2004.
ISBN 91-7203-681-8

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser
presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via
kurssajt.

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av
föreläsningar, genomgångar, seminarier,
workshops, produktionsövningar och projektarbeten i team samt feedback på övningar. Dessutom förekommer enskilt skriv- och analysarbete.

Arbetsformerna kräver aktivt deltagande och tillämpar innehåll från föreläsningar, genomgångar, seminarier, workshops och kurslitteratur.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: projekt i samarbete med externa företag, organisationer eller offentliga verksamheter samt gästföreläsningar av externa föreläsare.

Lärare

Examinator
Lena Trojer

Kursansvarig
Paul Carlsson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, projektarbeten i grupp.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 09 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Ljudövningar 1,5 U/G
1015 Ljussättning 1,5 U/G
1025 Redigering 1,5 U/G
1035 Projekt 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 09 till
2013 vecka 13

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Share Dela