ME1177 Spelhistoria och spelperspektiv

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2013
Kursen är valbar inom programmet "Digitala spel", med start höstterminen 2012.

Information om anmälningsprocessen ges till studenter på programmet.

Översikt

Kursens syfte är att studenterna ska få grundläggande färdigheter i att förstå och skapa olika typer av spelupplevelser, relatera till klassiska digitala spel samt kunna skapa prototyper till olika målgrupper.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgången kurs: ME1162 Spelscriptning

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

Kursen innefattar analys av både äldre och moderna spel, spelprojekt i mindre grupper riktade mot specifika målgrupper samt projekt som återanvänder äldre design.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna reflektera över progressionen inom spelgenrer
  • Kunna skapa och designa prototyper till specifik målgrupp
  • Kunna hämta inspiration och relatera till äldre spel
  • Kunna relatera till vedertagna spelklassificeringar t.ex. Serious Games

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Analytisk förmåga
  • Förståelse för olika typer av perspektiv för avsändare och mottagare i spel
  • Förmåga att samarbeta i grupp med gemensamma mål
  • Förmåga att kunna ge och ta konstruktiv kritik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Spelhistoria och spelperspektiv
Game Design Complete, Patrick O'Luanaigh,
Paraglyph Press
ISBN10: 1933097000
ISBN13: 9781933097008

Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssida.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Spelhistoria och spelperspektiv
Game Design Complete, Patrick O'Luanaigh,
Paraglyph Press
ISBN10: 1933097000
ISBN13: 9781933097008

Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssida.

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, genomgångar, projekt i små grupper samt presentationer. Arbetsformerna kräver aktivt deltagande och tillämpar innehåll från föreläsningar, genomgångar.

Arbetslivsanknytning

Det finns möjlighet för studenter att rikta sina projekt mot företag eller att obundet släppa sina projekt till försäljning efter examinerad kurs.

Lärare

Examinator
Peter Ekdahl

Kursansvarig
Roger Tónlist

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: Föreläsningar, individuell handledning, projekt och individuell vidareutveckling/kompletteringstid/kurslitteratur.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1105 Klassisk spelanalys 1,5 U/G
1115 Prototyp 3 U/G
1125 Projekt 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Share Dela