ME1174 Konsthistoria och spelestetik

Programkurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2013
Kursen är valbar inom programmet "Digitala spel", med start höstterminen 2012.

Information om anmälningsprocessen ges till studenter på programmet.

Översikt

Kursens syfte är att tillämpa digital medieteknik, arbetsmetodik, pedagogik samt ge specialkunskaper inom konsthistoria i förhållande till spelestetik.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgången kurs: ME1155 3D Modellering

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Lärandemål

Innehåll

Kursen innefattar grunder inom konsthistoria såsom inflytelserika ismer, insikter om större konstepoker och dessas inflytande över spelestetik. Dessutom innefattar kursen praktiska och teoretiska moment i hur dessa kan användas för att skapa en art direction och setting i en produktion.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna använda ismer för att skapa art direction i spelprojekt
  • Kunna reflektera större ismers påverkan på art direction
  • Kunna reflektera över sin egen individuella professionsutveckling i förhållande till konsthistoria och spelestetik

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att kommunicera visuellt
  • Förmåga att söka information på internet
  • Förmåga att kunna ge och ta konstruktiv kritik
  • Presentationsteknik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Konsthistoria och spelestetik
Kompendium, som kommer beslutas vid varje kursstart för att upprätthålla litteraturens aktualitet och därigenom garantera utbildningskvaliteten. Kompendiet kommer att tillhandahållas tre veckor innan kursstart.

Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssida.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Konsthistoria och spelestetik
Kompendium, som kommer beslutas vid varje kursstart för att upprätthålla litteraturens aktualitet och därigenom garantera utbildningskvaliteten. Kompendiet kommer att tillhandahållas tre veckor innan kursstart.

Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssida.

Lärande och undervisning

Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, genomgångar, inlämningsuppgifter och övningar. Arbetsformerna kräver aktivt deltagande och tillämpar innehåll från föreläsningar, genomgångar, workshops, inlämningsuppgifter och litteratur.

Arbetslivsanknytning

Det finns möjlighet för studenter att rikta sina projekt mot företag eller att obundet släppa sina projekt till försäljning efter examinerad kurs.

Lärare

Examinator
Peter Ekdahl

Kursansvarig
Kalle Wirén

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Uppgifter 4,5 U/G
1215 Projekt 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Kurstid

2013 vecka 04 till
2013 vecka 08

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Medieteknik

 

Share Dela